ဗုဒၶ သည္ ေလာကီႀကီးပြားေရးမ်ားကို သာမက ၊ ေလာကီေရာ- ေလာကုတၱရာမွာပါ ေက်းဇူးမ်ားသည့္ habitual perception ကိုေက်ာ္လြန္ေသာ ခ်မ္းသာအအစစ္ အမွန္တရား (အရိယသစၥာေလးပါး)၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ေဒသနာအပါအ၀င္ သစၥာတရားေတာ္မ်ား ကို ၄၅ ၀ါ ပတ္လံုး ေဟာၾကားခဲ့ေလသည္။

ဗုဒၶသည္ ေလာကီေကာင္းက်ဳိး ႀကီးပြားေရးမ်ားကို မျငင္းပယ္ေသာ္လည္း ေလာကီေကာင္းက်ဳိးမ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ ခ်မ္းသာ (နိေရာဓသစၥာ)လည္းရွိေသးေၾကာင္း၊ ထိုခ်မ္းသာကို ရရွိရန္ – ထိုခ်မ္းသာရေၾကာင္း အက်င့္ (မဂၢသစၥာ)၊ ထိုခ်မ္းသာကို တားဆီးေသာအေၾကာင္း (သမုဒယသစၥာ)၊ ထိုခ်မ္းသာႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနေသာတရား (ဒုကၡသစၥာ) စသည့္ျဖင့္ (အရိယာသစၥာေလးပါး) ကို ပါ သုတမယပညာ၊ စိႏၲာမယပညာ၊ ဘာ၀နမယပညာ အားျဖင့္ သိေစျခင္းငွာ ထင္ရွားစြာ ျပည့္စံုစြာ သင္ၾကားျပသခဲ့ေလသည္။

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ေဒသနာ သည္ အရိယသစၥာေလးပါးမွ ႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ သမုဒယသစၥာ ႏွင့္ ဒုကၡသစၥာကို ထပ္မံ analysis လုပ္ကာ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းထားျခင္းျဖစ္ေလသည္။

သို႕ရာတြင္ တခ်ဳိ႕ေသာ ေလာကီ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာေလာက္ကိုသာ အဓိကထား-အဟုတ္ထင္သည့္ ရုပ္၀ါဒီမ်ားသည္ ဘာ၀နာမယပညာ (သို႔) အက်င့္တရား practice မပါ၀င္ဘဲ ….
အရိယသစၥာ ႏွင့္ လူ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဟူေသာ စကားကို တြင္တြင္သံုးလွ်က္ (သုိ႔)

၁) ဗုဒၶတရား အရိယသစၥာေလးပါး ႏွင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ေဒသနာ တို႔ကို habitual perception ေလာကီအတြက္သာ ျဖစ္ေလဟန္ ၊

၂) အရိယသစၥာေလးပါး ႏွင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ေဒသနာ တို႔သည္ habitual perception ထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ အမွန္တရား (ပရမတၳသစၥာ) ႏွင့္ ဘာမွ မသက္ဆိုင္ေလဟန္ ယေန႔ရြာထဲတြင္ လီဆည္ ေရးသား- ေစ်းခ်ေနၾကေလသည္။

၃) ထို အရိယသစၥာေလးပါး ႏွင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ေဒသနာတို႔ကို ေစ်းခ်ေရးသား၀ါဒ ျဖန္႔ၾကကုန္ေသာ အဆိုပါ ရုပ္၀ါဒီတို႔သည္ habitual perception ထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ အမွန္တရား(ပရမတၳသစၥာ) ႏွင့္ တိုက္ရုိက္ပတ္သက္ေနေသာ ထို အရိယသစၥာေလးပါး ႏွင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ေဒသနာ ကို မဆိုထားဘိ၊ …..
habitual perception ျဖင့္ နားလည္ရန္လြယ္ကူေသာ…….
သမုတိသစၥာ လူသား မ်ားအပါအ၀င္ တိရစၧာန္မ်ားပါ ခ်မ္းသာေရး- ေလာကီႀကီးပြားေၾကာင္း ဂရုဓမၼ၊ ငါးပါးသီလပိုင္းကိုပင္ မွန္ကန္စြာ မယူႏုိင္ပဲ ၊ လူသား မ်ားအပါအ၀င္ တိရစၧာန္မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဖ်က္ဆီးမည့္ ကိေလသာ အားေပးသည့္ အယူမွားမ်ားျဖစ္ေစရန္ ယေန႔ ရြာထဲ ၀ါဒျဖန္႔ေနေလသည္။

ထိုသူမ်ားအတြက္လညး္ေကာင္း၊ အျခားေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ လည္းေကာင္း အမွန္တရား အလို႔ငွာ
အရိယသစၥာ ကို နားလည္ျခင္းအစစ္ (သို႔) သစၥာတရား ႏွလံုးသြင္းပံုမွတ္စုမ်ား စာအုပ္ကို မွ်ေ၀အပ္ပါသည္။

အမွန္တရားအတြက္ မွတ္ေက်ာက္သည္ ျပႆနာ၊ ပူေလာင္ေယာက္ယက္ခတ္မႈမ်ား ကို ျဖစ္ေစသည့္ မိမိကိေလသာကို မိမိ မည္မွ် စြန္႔ႏိုင္သလဲ ဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္ေလသည္။

အမွန္တရားအတြက္ မွတ္ေက်ာက္ကို သူတပါး ေမးစရာမလို၊ သူတပါးဆီမွာ အရိယာျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္မလို၊ ႀကြား၀ါေနစရာမလို ကိုယ့္စိတ္ကို္ယ္စစ္တတ္သူမ်ား လြယ္ကူစြာ မိမိဖာသာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေလသည္။

————————————————————————-
အမွာစာ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔တေတြ….. စိတ္ထဲတြင္ အဓိကထားေနမႈ မွားယြင္းေနပါက (အ ေယာနိေသာမနသိကာရက ) ျဖစ္ေပၚကာ
မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္တို႔ ႏွင့္ အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ အရသာ၊ ေတြ႕ထိစရာ၊ ႀကံေတြးစရာတို႔ တုိက္ဆိုင္တိုင္း – ေတြ႕ႀကံဳရသမွ် အေပၚ ေလာဘ-ေဒါသ-ေသာက-အကုသိုလ္ ျဖစ္ကာ ပူေလာင္ ဒုကၡေရာက္ရပါမည္။

ပတ္၀န္းက်င္မွ ရုိက္ခတ္လာေသာ အေကာင္းအဆိုးအေတြ႕အႀကံဳ ဆိုသည္မ်ားထက္ မိမိစိတ္၏ ႏွလံုးသြင္းမွန္မႈ- ေယာနိေသာမနသိကာရ သည္သာ အဓိကက်ပါသည္။

အဓိကထားရမည့္အရာကို အဓိကမထားတတ္ရင္ေတာ့ မိမိ-စိတ္၏အဓိကထားမႈအမွား(ၿငိတြယ္မႈ ) clinging / central emphasizing မွ ပူေလာင္ေယာင္ယက္ခတ္ေအာင္ အကုသိုလ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါေတာ့သည္။

မိမိစိတ္၏အဓိကထားမႈအမွား(တရားခံအစစ္ကို) မသိျခင္းေၾကာင့္ (၀ါ) အ၀ိဇၨာေၾကာင့္ ဟိုလူေၾကာင့္ ၊ ဒီလူေၾကာင့္၊ ဟိုလူ႕လုပ္ရပ္ေၾကာင့္၊ ဒီလူ႔လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရသည္။

ျပႆနာျဖစ္ရသည္။ ဆင္းရဲရသည္။ အကုသိုလ္ျဖစ္ရသည္။ ဘာျဖစ္ရသည္- ညာျဖစ္ရသည္ စသည့္ျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱ၀ါ ကို သာ အျပစ္တင္ပါသည္။ တရားခံဖမ္းပါသည္။

တူညီေသာ အေျခအေန ၊ တူညီေသာ စကားလံုးတစ္ခုကိုပင္ ေယာနိေသာမနသိကာရ ရွိသူ အတြက္ မဂ္ဖိုလ္ရ သည္အထိ ေက်းဇူးျပဳကာ အ ေယာနိေသာမနသိကာရက ရွိသူ အတြက္….
ေက်းဇူးမဲ့ေစခဲ့ၾကာင္း မာဂ႑ီပုဏၰားႀကီးႏွင့္ ပုေဏၰးမတို႔ ႀကီး ႏွင့္ သမီးမာဂ႑ီသူငယ္မဇာတ္လမ္း (အပၸမာဒ၀ဂ္-သာမာ၀တီ၀တၳဳ) ကား သက္ေသပင္ျဖစ္ေလသည္။

အေျခအေနတစ္ခု၊ စကားလံုးတစ္ခြန္းက အေကာင္းအဆိုး ျဖစ္ေစသည္ဆိုသည္ထက္ အမွန္က မိမိ၏ ေယာနိေသာမနသိကာရက(ႏွလံုးသြင္းမွန္မႈ) ျဖစ္သလား၊
အေယာနိေသာမနသိကာရက (ႏွလံုးသြင္းမွားမႈ) ျဖစ္သလား ဆိုသည္က ပိုမို အေရးႀကီး အဓိကက်ပါသည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ ….

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္
http://www.mediafire.com/?5e25hvefeatt5hp

About True Answer

True Answer True Answer has written 60 post in this Website..

I want to share of right understanding which can give rise to real happiness & freedom as much as I can understand. My sharing is based on the teaching of Buddha, Mogok Sayadaw Gyi, Ahin Ottamasara from ThaBarWa Meditation Centre, Thanlyin Township, Yangon, Myanmar. ခ်မ္းသာအစစ္ကို ရရွိ သိရွိ နားလည္ေရး ...မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားနည္း ( ႏွလံုးသြင္းမွန္မႈ) ကို သိရွိေရး တင္ျပသြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

   Send article as PDF