သဘာ၀က်က်စိုက္ပ်ဳိနည္းအေျခခံ အေၾကာင္းအရာမ်ား

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္၆၀ေက်ာ္မွစ၍ ေခတ္ေပၚစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈစနစ္တြင္ သီးႏံွအထြက္တိုးေစ ရန္အတြက္ အစိမ္းေရာင္ေတာ္လွန္ေရး (Green Revolution)ကို ေဆာင္ရြက္လာရာ ေတာင္သူဦးၾကီးမ်ားသည္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား၊ ဓါတုပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို အလြန္အကၽြံအသံုးျပဳလာရာ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္းမ်ားသိသိသာသာပိုထြက္လာပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ႏွစ္ၾကာရွည္စြာ တစ္စတစ္စသံုးစြဲလာမႈေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာမ်ားပ်က္စီးသြားျခင္း၊ သဘာ၀ေဂဟစနစ္ပ်က္စီးသြားျခင္း၊ ဓါတုပိုးသတ္ေဆးဒဏ္ကို ခံႏုိင္ရည္ရွိသည့္ အဖ်က္ပိုးမ်ား မ်ားျပားလာျခင္းစသည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ရပါသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ သီးႏွံမ်ားတြင္ ဓါတုပစၥည္းမ်ားအလြန္အကၽြန္သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္ မွန္ကန္မႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေျမထဲတြင္ေနေသာ အက်ဳိးျပဳအဏုဇီ၀ပိုးမ်ား ေသေၾကပ်က္စီး ကာ ပမာဏေလ်ာ့နည္းလာခဲ့သည္။ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အဏုဇီ၀ပိုးမ်ားအလုပ္လုပ္ပံုကို ေကာင္းစြာမသိေသးေသာေၾကာင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ဓါတုပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို လဲြမွားစြာ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။

အဏုဇီ၀သက္ရွိမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ပံု

၁) ဘက္တီးရီးယားမ်ား

ဘက္တီးရီးယားမ်ားသည္ ေျမထဲရွိအာဟာရဓါတ္မ်ား အပင္မွအဆင္သင့္ စုပ္ယူႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရုံသာမက အပင္မွလိုအပ္ေသာ ႏိုက္ထရုိဂ်င္ဓါတ္၊ ေဖာ့စ္ဖရပ္စ္ဓါတ္၊ ပိုတက္စီယမ္ဓါတ္မ်ားကိုပါ ေျမတြင္ထိန္းသိမ္းေပးသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေျမၾကီးမွ စြန္႔ထုတ္ေသာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ၄၀%ကို ဘက္တီးရီးယား အမ်ားစုက စုပ္ယူထားႏုိင္သည္။ ယင္းတုိ႔မွ ထုတ္လုပ္ေသာ ေျမေေဆြးဓါတ္သည္ မူရင္းေျမေဆြးထက္ ရာသီဥတုဒဏ္ကို ခံႏုိင္ျပီ ေျမထဲတြင္ ၾကာရွည္စြာထိ္န္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။ ဤနည္းလမ္းအားျဖင့္ အဏုဇီ၀သက္ရွိမ်ား၏ အေရအတြက္ကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၂) ဖန္ဂ်ဳိင္းမ်ား

ဘက္တီရီးယားမ်ားကဲ့သို ေျမတြင္းရွိေကာင္းက်ဳိးျပဳ ဖန္ဂ်ဳိင္းမ်ားသည္လည္း ျဖိဳခဲြရန္ခက္ခဲေသာ ေျမေဆြးဓါတ္မ်ားကို အပင္မွစားသံုးႏိုင္ေသာအဆင့္ရရန္ ျဖိဳခဲြေပးျခင္း၊ အပင္မွ စားသံုးျပီးက်န္ရွိေသာ အာဟာရဓါတ္မ်ားကို ေျမထဲတြင္ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း ႏွင့္ ယင္းတို႔မွ စြန္႔ထုတ္ေသာေျမေဆြးဓါတ္မ်ားကိုလည္း အျခားအဏုဇီ၀သက္ရွိမ်ားက စာသံုးႏိုင္ျခင္း စေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။

၃) ပရိုတိုဇိုး၀ါးမ်ား

ပရိုတိုဇိုး၀ါးမ်ားသည္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားကို စားေသာက္သာ အဏုဇီ၀ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ ႏုိက္ထရိုဂ်င္ပမာဏမွာ ဘက္တီးရီးယားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ပမာဏထက္ ၁၀ဆခန္႔နည္းပါးေသာေၾကာင့္ စားေသာက္ျပီးပိုေသာ ႏိုက္ထရိုဂ်င္မ်ားကို အပင္မွ စားသံုးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အပင္မ်ားမွ စားေသာက္ေသာ ႏုိက္ထရိုဂ်င္ဓါတ္ပမာဏမ်ား၏ ၄၀%​ ~ ၈၀%သည္ ပရိုတိုဇိုး၀ါးမ်ားက ဘက္တီးရီးယားမ်ားကို စားေသာက္ျပီး ရရွိလာေသာႏုိက္ထရိုဂ်င္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

၄) အက်ဳိးျပဳ နီမတုတ္မ်ား

အက်ဳိးျပဳ နီမတုတ္မ်ားသည္ ဘက္တီးရီးယား၊ ဖန္ဂ်ဳိင္း ႏွင့္ ပရိုတိုဇိုး၀ါးမ်ားကို စားသံုးေသာ အဏုဇီ၀သက္ရွိျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ ႏိုက္ထရိုဂ်င္စားသံုးမႈသည္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားထက္ အဆ ၁၀၀၊ ပရိုတိုဇိုး၀ါးမ်ားထက္ ၁၀ဆ ေလ်ာ့နည္းမႈေၾကာင့္ ယင္း ဘက္တီးရီးယား၊ ဖန္ဂ်ဳိင္းႏွင့္ ပရိုတိုဇိုး၀ါးမ်ားကို စားေသာက္ျပီး ပိုေသာႏုိက္ထရိုဂ်င္ဓါတ္မ်ားကို အပင္မွ စားသံုးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၅) တီေကာင္မ်ား

တီေကာင္မ်ားသည္လည္း ဘက္တီးရီးယားမ်ား၊ ဖန္ဂ်ဳိင္းမ်ားကို စားေသာက္ျပီး အသက္ရွင္ ေနထိုင္ေသာ သက္ရွိမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ အျမစ္မ်ားဆီသို႔ ေရေရာက္ရွိမႈကို အားေပးရံုသာမက ေလ႐ႈဘက္တီးရီးယားမ်ားရွင္သန္ေရးအတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ေအာက္ဆီဂ်င္ကိုလည္း ေျမၾကီးအတြင္း တည္ရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးသည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔၏သြားလာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္တည္လာေသာ လႈိင္ေခါင္းမ်ားသည္ ေျမဆီလႊာဖြဲ႕စည္းမႈ အားေကာင္းေစပါသည္။ တီေကာင္မ်ားမွ စြန္႔ထုတ္လိုက္ေသာ တီက်စ္စာမ်ားသည္ သာမန္ေျမဆီလႊာထက္ ႏုိက္ထရိုဂ်င္ ပါ၀င္မႈ ၄ဆ ခန္႔ ျမင့္မားေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးေအာင္ျမင္မႈတြင္ လြန္စြာ အေရးပါေသာ ေျမၾသဇာတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။

 

ေျမဆီလႊာတစ္ခု၏ အာဟာရဓါတ္ျပည့္၀မႈ၊ ထိန္းသိမ္းမႈတို႔ကို ေျမၾကီးထဲရွိ အဏုဇီ၀သက္ရွိ မ်ားက အဓိကေနရာမွ တာ၀န္ယူထိန္းညိွေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ထုိအဏုဇီ၀ပိုးမ်ားသည္ ေျမၾကီးထဲရွိ အာဟာရဓါတ္မ်ားကို အပင္မွ အလြယ္တကူ စားသံုးႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးသည့္အျပင္ ၎တို႔ကိုယ္တုိင္လည္း ပတ္၀န္းက်င္ရွိ အတူေနရန္သူမ်ား၏ စားေသာက္ခံရျခင္းျဖင့္ အပင္၏ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အာဟာရဓါတ္မ်ား တုိးပြားေစပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာတစ္ခု၏ အရည္အေသြးသည္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ အဏုဇီ၀ပိုးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကို စားေသာက္ေသာ သဘာ၀ရန္သူမ်ား၏ အရည္အတြက္အနည္းအမ်ားေပၚ မူတည္ေနပါသည္။ ဘက္တီးရီးယားကဲ့သို႔ အေကာင္ငယ္အဏုဇီ၀ပိုးမ်ားမည္မွ်ပင္မ်ားေစ၊ ၎တုိ႔ကိုစားေသာက္ေသာ ပရိုတိုဇိုး၀ါး၊ နီမတုတ္္ကဲ့သို႔ အဏုဇီ၀ပိုးၾကီးမ်ားလံုး၀မရွိလွ်င္ေသာ္၎၊ လိုအပ္သည္ထက္ အရည္အတြက္နည္းပါလြန္းလွ်င္ေသာ္၎၊ အပင္အတြက္ အဓိကလိုအပ္ေသာ အာဟာရဓါတ္အခ်ဳိ႕၏ ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားစုကို ၎ဘက္တီးရီးယားမ်ားကသာ စုပ္ယစူစားေသာက္ထားေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔ကိုစားေသာက္ေသာ တနည္းအားျဖင့္ ၎တို႔၏ သဘာ၀ရန္သူျဖစ္ေသာ ပရိုတိုဇိုး၀ါး၊ နီမတုတ္္ကဲ့သို႔ အဏုဇီ၀ပိုးၾကီးမ်ားသည္လည္း ေျမၾကီးအတြင္း အသက္ရွင္လႈပ္ရွား ရုန္းကန္ေနရန္လိုအပ္ေပသည္။ ထုိ႔နည္းတူ ဘက္တီးရီယားမ်ားမရွိခဲ့လွ်င္လည္း အပင္အတြက္လိုအပ္ေသာ အဓိကအာဟာရဓါတ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေပမည့္သူ မရွိေသာေၾကာင့္ အပင္မွာ အာဟာရဓါတ္ခ်ဳိ႕ယြင္းျပီး မၾကာခင္ ေသဆံုးေပလိမ့္မည္။

တနည္းအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ေျမၾကီးအတြင္း အဏုဇီ၀ပိုးငယ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏သဘာ၀ရန္သူ ပိုးမ်ား ဟန္ခ်က္ညီညီလႈပ္ရွားရုန္းကန္ရင္း အပင္အတြက္ အဓိကလိုအပ္သည့္အာဟာရ ဓါတ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုေ၀ေအာင္ (သစ္ေမႊးခ်စ္သူ)
0949348896, 095136753, 0949275907, 0973070035
email: waiaungchanmyo@gmail.com,

အျမဲတမ္းဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ- အမွတ္(၁၅၃၆)၊ ထူပါရုံ (၁၆)လမ္းအေရွ႕၊ (၁) ရပ္ကြက္၊ သာေကတျမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

သစ္ေမႊးျခံလိပ္စာ- ပ်ဥ္ေထာင္းေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ နတ္စင္ကုန္းမွတ္တိုင္၊ (က်ဳိက္ေခါက္ဘုရားမွ ၆မွတ္တိုင္ေျမာက္၊ ထမလံုမေရာက္ခင္ ၂မွတ္တိုင္အလို)၊ ( ျဂိဳလ္တုဆက္သြယ္ေရး၀င္းအနီး)၊ သန္လ်င္-ေက်ာက္တန္းကားလမ္းမၾကီးမွ နတ္စင္ကုန္းမွတ္တုိင္တြင္ဆင္း၍၊ ဆုိင္ကယ္ကယ္ရီဂိတ္တြင္ သစ္ေမႊးျခံကို ပို႔ေပးပါဆိုရင္……

About Wai Aung Chan Myo

Wai Aung Chan Myo has written 53 post in this Website..

Now, I plant agarwood in Thanlyin and also Meiktilar. There are more than hundred thousands of agarwood (saplings). But grow nearly 2000 plant in Thanlyin and Meiktilar.

   Send article as PDF