တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာဝိဒ ဆရာေတာ္အား ပူေဇာ္ျခင္း

          ေျဖဆိုရတာ ရက္အရွည္ၾကာဆံုးႏွင့္ ေအာင္ျမင္ရန္ အခက္ခဲဆံုးျဖစ္တယ္ လို႔သိရတဲ႔ ျမန္မာျပည္က တိပိဋကဓရ ေရြးခ်ယ္ေရး စာေမးပြဲႀကီးကေန တိပိဋကဓရ နဲ႔ တိပိဋကေကာဝိဒဘြဲ႕ေတာ္ရ သာသနာ႔ အာဇာနည္ ဆရာေတာ္ တစ္ပါး ထပ္မံ ေပၚထြက္လာတယ္လို႔ ယေန႔ ထုတ္ေဝတဲ႔ သတင္းစာမ်ားမွ သတင္းအရ သိရွိရပါတယ္။

၆၄ ႀကိမ္ေျမာက္ တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋကေကာဝိဒ ေရႊးခ်ယ္ေရး စာေမးပြဲမွာ ပလၭင္အမွတ္ (၂၁၆) အရွင္ ဣႏၷာစရိယ၊ သက္ေတာ္ (၄၇)၊ သိကၡာေတာ္ (၂၇) ဝါ၊ တိပိဋကနိကာယေက်ာင္းတိုက္၊ မိုးမိတ္ကုန္းေျမ၊ မင္းကြန္း၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း သည္ အဘိဓမၼပိဋက၊ အဘိဓမၼာ ဒုတိယပိုင္း နွစ္က်မ္း သေဘာေရးေျဖေအာင္ျမင္ကာ တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋကေကာဝိဒ တစ္ပါးေပၚထြက္ေၾကာင္း သတင္းစာမ်ားမွာ ေဖၚျပ ပါရွိပါတယ္။

တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋကေကာဝိဒ အရွင္ ဣႏၷာစရိယ

 

 

ျမန္မာျပည္မွာ သာမက ကမၻာေပၚ၌ပါ ရက္အရွည္ၾကာဆံုးႏွင့္ ေအာင္ျမင္ရန္ အခက္ခဲဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုတဲ႔ တိပိဋကဓရ ေရြးခ်ယ္ေရး စာေမးပြဲႀကီးရဲ႕ အေၾကာင္းကို အခြင္႔ႀကံဳခိုက္ ဗဟုသုတ ပြားမ်ားရန္အလို႕ငွာ တင္ျပလိုပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ယခုနွစ္မွာ (၆၂)ႀကိမ္ေျမာက္အထိ က်င္းပလာခဲ့တဲ႔ စာေမးပြဲမ်ားမွာ ၂ဝ၁ဝ ခုနွစ္အထိ တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာဝိဒဘြဲ႕ ေအာင္ျမင္တဲ႔ ဆရာေတာ္မ်ားမွာ (၁၂)ပါးမွ်သာ ရိွပါတယ္။ ေျဖဆိုရတဲ႕ ျပ႒ာန္းက်မ္းစာမ်ားႏွင့္ ရရိွသည့္ ဘြဲ႕မ်ားကို ဗဟုသုတ ပြားမ်ားနိုင္ရန္အလို႕ငွာ တင္ျပပါမယ္။

ဘုရားေဟာ ဗုဒၶဝစနပါဠိေတာ္သည္ စာအုပ္ေရအားျဖင့္ (၄ဝ)၊ က်မ္းေပါင္း (၅၄)က်မ္း၊ စာမ်က္ႏွာအားျဖင့္ (၁၆၇၅၅)မ်က္ႏွာ ရိွ၍ အ႒ကထာ (၅၁)အုပ္၊ ဋီကာ (၂၆)အုပ္ ရိွရာ တိပိဋကဓရ ေရြးခ်ယ္ေရး စာေမးပြဲႀကီးႏွင့္ က်မ္းအစံု (၄ဝ)လံုးျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း သင္႐ိုးပိဋကတ္(၃)ပံု ကိုသာ အမ်ားအားျဖင့္ျပန္ဆိုၾက၊ ေျဖဆိုၾကပါတယ္။ ယင္းသင္႐ိုးပိဋကတ္(၃)ပံုမွာ (၁) ပါဠိေတာ္(၅)က်မ္း၊ အုပ္ေရ(၅)အုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ (၂၂၆ဝ)။ (၂) သုတၱႏၲာပိဋက ပါဠိေတာ္(၃)က်မ္း၊ အုပ္ေရ(၃)အုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ(၇၇၉)။ (၃) အဘိဓမၼာပိဋကပါဠိေတာ္ေရွ႕ပိုင္း(၅)က်မ္း၊ အုပ္ေရ(၄) အုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ(၁၃၉ဝ)၊ပါဠိေတာ္ေနာက္ပိုင္း(၂)က်မ္း၊ အုပ္ေရ(၈)အုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ(၃၅၉၇)၊အားလံုးေပါင္းအုပ္ေရ(၂ဝ)၊စာမ်က္ႏွာ (၈ဝ၂၆)ရိွပါဠိေတာ္ႀကီးမ်ားကို အာဂံုျပန္ဆိုေအာင္ျမင္ပါက ‘တိပိဋကဓရ’ဘြဲ႕ကိုရရိွ၍ ယင္းပါဠိေတာ္အသီးသီး၏အဖြင့္ျဖစ္ေသာ အ႒ကထာ၊ ဋီကာ၊ မူလဋီကာ၊ အႏုဋီကာ၊ ေယာဇနာ၊ ဂဏဂဏၭိစေသာ က်မ္းမ်ားလာ အဓိပၸာယ္မ်ားကုိ သေဘာေရးေျဖေအာင္ျမင္ပါက ‘တိပိဋက ေကာဝိဒ’ဘြဲ႕ကို ရရိွပါတယ္။

ပိဋကတ္တစ္ခုပံုကို အာဂံုျပန္ဆိုေအာင္ျမင္က အ႐ိုးနီကနကၠဒဏ္ ထီးျဖဴေတာ္တစ္လက္၊ ႏွစ္ပံုေအာင္ျမင္ပါက အ႐ိုးနီကနကၠဒဏ္ ထီးျဖဴေတာ္ႏွစ္လက္၊ သံုးပံုလံုး ျပန္ဆိုေအာင္ျမင္ပါက အ႐ိုးနီကနကၠဒဏ္ ထီးျဖဴေတာ္သံုးလက္တံဆိပ္ပါရိွေသာ သာသနာ့ေအာင္လံေတာ္ႏွင့္ ေအာင္လက္မွတ္တို႕ကို ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျခင္းခံရပါတယ္။ ပိဋကတ္တစ္ပံုကို သေဘာေရးေျဖေအာင္ျမင္က အ႐ိုးဝါကနကၠဒဏ္ ထီးျဖဴေတာ္ တစ္လက္၊ႏွစ္ပံုေအာင္ျမင္ပါက အ႐ိုးဝါကနကၠဒဏ္ထီးျဖဴေတာ္ႏွစ္လက္ တံဆိပ္ပါရိွေသာ သာသနာ့ေအာင္လံေတာ္ႏွင့္ေအာင္လက္မွတ္၊ ကုန္းလမ္း၊ေရလမ္းအထက္တန္းအခမဲ့ခရီးသြားလက္မွတ္ႏွင့္ လစဥ္ဆြမ္း ဆန္ေတာ္အလွဴအျဖစ္ (နဝကမၼဝတၳဳ)တို႕ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက လွဴဒါန္းပါတယ္။ သံုးပံုလံုးေရးေျဖေအာင္ျမင္ပါက အ႐ိုးဝါကနကၠဒဏ္ ထီးျဖဴေတာ္တံဆိပ္သံုးလက္ပါရိွေသာ သာသနာ့ေအာင္လံေတာ္ႏွင့္ တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာဝိဒ ေအာင္လက္မွတ္၊ကုန္းလမ္း၊ေရလမ္း၊ ေလလမ္း သံုးဌာနအခမဲ့အထက္တန္းခရီးသြားလက္မွတ္ႏွင့္လစဥ္ ဆြမ္းဆန္ေတာ္တို႕ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပါတယ္။

တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာဝိဒဘြဲ႕ရရိွၿပီး အနည္းဆံုး(၅)ႏွစ္ရိွလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္မ ွတိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပါသည္။

ပိဋကတ္သံုးပံုႏႈတ္ငံုျပန္ဆိုပြဲမွာ စာျပန္ ရက္(၁၈)ရက္ရိွ၍ (၃)ရက္ျပန္ဆို၊တစ္ရက္နားစနစ္ျဖင့္ နားရက္(၆)ရက္ထည့္ေပါင္းက စာျပန္ရက္(၂၄)ရက္ရိွပါတယ္။ ယင္းေန႔စဥ္ျပန္ဆိုမႈ မွတ္တမ္းမ်ားကို စုေပါင္းစစ္ေဆး၍ ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္းျပဳရန္ ႏွစ္ရက္အခ်ိန္ယူရပါတယ္။ ထို႕ေနာက္ သေဘာေရးေျဖစာေမးပြဲ(၅)ရက္ႏွင့္ အေျဖလႊာစစ္ေဆး၊ ေအာင္စာရင္းထုတ္ျခင္း ႏွစ္ရက္ေပါင္းက စာေမးပြဲက်င္းပသည့္ရက္ (၃၃)ရက္ၾကာျမင့္သည့္အတြက္ ကမၻာေပၚတြင္ ရက္အၾကာဆံုးစာေမးပြဲဟု ဆိုရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အထက္ပါျပ႒ာန္းက်မ္းစာမ်ားကို အာဂံုေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ သေဘာေရးေျဖေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုတာက အလြန္က်ိဳးစားရကာ ေတာ္႐ံုတန္႐ံုဇြဲလံု႕လျဖင့္ေတာ႕ လံုးဝ မလြယ္ကူႏိုင္ပါ။ ကံ၊ ဥာဏ္၊ ဆႏၵ ဝီရိယနဲ႔  က်န္းမာေရးေကာင္းေသာ သာသနာ့အာဇာနည္မ်ားသာ ျပန္ဆိုေျဖဆိုႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာျပည္တြင္ ပိဋက(၃)ပံု ႏႈတ္ငံုေဆာင္ေတာ္မူႏိုင္ေသာ တိပိဋကဓရ တိပိဋက ေကာဝိဒ သာသနာ့အာဇာနည္ အရွင္ျမတ္မ်ားမွာ

(၁)မင္းကြန္းတိပိဋကဓရဆရာေတာ္ဘဒၵႏၲဝိစိတၱသာရာဘိဝံသ၊

(၂)ပခုကၠဴတိပိဋကဓရဆရာေတာ္ဘဒၵႏၲေနမိႏၵ၊

(၃)ျပည္တိပိဋက ဓရဆရာေတာ္ဘဒၵႏၲေကာသလႅ၊

(၄)ရန္ကုန္တိပိဋကဓရဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ သုမဂၤလာလကၤာရ၊

(၅)ေယာတိပိဋကဓရဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲသီရိႏၵာဘိဝံသ၊

(၆)ေရစႀကိဳတိပိဋကဓရဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဝါယာဓိႏၵာဘိဝံသ၊

(၇)ေမာ္ကြန္းတိပိဋကဓရဆရာေတာ္ဘဒၵႏၲ သီလကၶႏၶာဘိဝံသ၊

(၈) ျမင္းမူတိပိဋကဓရဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဝံသပါလာလကၤာရ၊

(၉) ျမင္းၿခံတိပိဋကဓရဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲမာလာလကၤာရ၊

(၁ဝ) ၿမိဳင္တိပိဋကဓရဆရာေတာ္ဘဒၵႏၲသုႏၵရ၊

(၁၁)ရမၼာဝတီတိပိဋကဓရဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဣႏၵပါလ၊

(၁၂)စစ္ကိုင္းတိပိဋကဓရဆရာေတာ္ အရွင္အဘိဇာတာဘိဝံသတို႔သာ (၆၂) ႀကိမ္ေျမာက္ စာေမးပြဲအထိတြင္ (၁၂)ပါးသာ ရရိွေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုထပ္မံေပၚထြက္လာေသာ ဆရာေတာ္  အရွင္ ဣႏၷာစရိယ အပါအဝင္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္တြင္ ၁၃ ပါးသာ ေပၚထြန္းေတာ္မူေသးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ထိုသို႕ ခက္ခဲေတာ္မူလွေသာ တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋကေကာဝိဒ ဘြဲ႕ေတာ္ရ ဆရာေတာ္မ်ား နွင္႔ တိပိဋကဓရ ေရြးခ်ယ္ေရး စာေမးပြဲႀကီးရဲ႕ အေၾကာင္းကို အခြင္႔ႀကံဳခိုက္ ရြာထဲမွာ ဗဟုသုတ ပြားေစျခင္းဌာ စိန္ေသာ႕မွ တိပိဋကနိကာယ မွတ္တမ္းမ်ား၊ စာအုပ္ဂ်ာနယ္မ်ားမွ ဖတ္မွတ္ ရယူထားသည္႕ တိပိဋကစာေမးပြဲအေၾကာင္း မွတ္စုမ်ားမွ မွီျငမ္းပူေဇာ္ေရးသား လိုက္ရပါတယ္။

(ေရးသားမႈထဲတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ တစ္စံုတရာ ပါရွိသြားပါက ကြၽန္ေတာ္႔ရဲ႕ အားနဲခ်က္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း)

စိန္ေသာ႔

 

About Diamond Key

Sein Thort has written 64 post in this Website..

ပြင္႕လင္းလြတ္လပ္စြာ ေရးသားေဖၚျပခြင္႕ရျခင္း၊ ဖတ္ရႈခြင္႕ ရျခင္းမ်ားကို အလြန္ နွစ္သက္သေဘာက်သည္။ သို႕ေသာ္ ထိုအခြင္႕အေရးကို သံုးကာ သူတပါးအား နစ္နာရန္ မမွန္မကန္ ျပဳမူျခင္းမ်ိဳးကို မႏွစ္သက္။ မိမိစာတစ္လံုးသည္ အမ်ားသူငါ အတြက္ တစ္စံုတရာ အက်ိဳးျပဳနိုင္ပါေစ။

   Send article as PDF