ၾကြက္ ေခ်ာင္းေနသည္။

ဘာကိုေခ်ာင္းေနတာတုံး..

မင္းကိုျပန္ေခ်ာင္းတာမသိဘူးလား...ငတုံး S.P ရဲ့...မင္းတို့ ဒီေန့အထိ ေခ်ာင္းေနတုံးပဲလားကြာ...