အလုပ္လုပ္တဲ့အခါ စဥ္းစားေတြးေခၚရပါတယ္။ မွားသြားတာေတြလည္းရွိတယ္။ မွန္တာလည္းရွိပါတယ္။ ဖတ္မွတ္ စုေဆာင္းထားတာ ေလးကို ေ၀မွ်ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့ မွန္ကန္တဲ့ စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္သူ ျဖစ္လာမွာပါ။

စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ မွန္ကန္တည့္မတ္ေစေရးအတြက္ လုိက္နာရန္အခ်က္ ၁ဝခ်

ေအာင္ျမင္ေသာလုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ေစ၊ ႀကီးမားေသာတာဝန္ကုိထမ္းေဆာင္ေနရသည့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစ ေခါင္းေအးေအးႏွင့္ မွန္မွန္ ကန္ကန္စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္ျခင္းသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ရ ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားစြာတြင္မရွိမျဖစ္ လုိအပ္သည့္အေရးပါေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ မွန္ကန္စြာ စဥ္းစား ေတြးေခၚႏုိင္ျခင္းျဖင့္ မိမိဘဝအတြက္ေရာ၊ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း အတြက္ပါမက လုပ္ငန္းရပ္ တစ္ခုလုံးအတြက္ ႀကီးမားေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ဖြင့္ေပး လ်က္ရွိသည္။ ေအာင္ျမင္သူႏွင့္ ႐ႈံးနိမ့္သူ၊ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေနာက္လုိက္ငယ္သားတုိ႔၏ ကြဲ ျပားျခားနားေစေသာအရာမ်ားတြင္ မွန္ကန္ စြာ စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္ျခင္းသည္ တစ္ခုအပါ အဝင္ျဖစ္သည္။

မွန္ကန္စြာစဥ္းစား ေတြးေခၚႏုိင္ေ စဖုိ႔ အတြက္ မွန္ကန္စြာစဥ္းစားေတြးေခၚမႈကုိ အေႏွာင့္အယွက္အဟန္႔အတားျပဳလ်က္ရွိ ေသာ အခ်က္၁ဝခ်က္ရွိသည္။ ထုိ၁ဝခ်က္ကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည္။

(၁) စဥ္းစားဖုိ႔ အခ်ိန္မေပးႏုိင္သူ

အထက္ပါစကားမ်ဳိးကို လုပ္ငန္းခြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စီးပြားေရးကုိအပူတျပင္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ မၾကာ ခဏၾကားရေလ့ရွိသည္။ တကယ္ပဲစဥ္းစားဖုိ႔ အခ်ိန္ မေပးႏုိင္ဘူးလား။

မိမိလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္တုိးတက္ေ ရး အတြက္စဥ္းစားေတြးေတာဖုိ႔အခ်ိန္လုိပါသည္။ မရွိလွ်င္ ရွိေအာင္လုပ္ရပါမည္။ စဥ္းစားေတြး ေခၚဖုိ႔အခ်ိန္မရလွ်င္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔လည္းအခ်ိန္ ရလာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ လူတုိင္းအတြက္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၂၄နာရီအခ်ိန္ရွိၾကသည္။ သင့္ အတြက္ စဥ္းစားရန္ သီးသန္႔အခ်ိန္ ပုိ၍ေပး ရန္မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ စဥ္းစားရင္းအလုပ္လုပ္၊ အလုပ္လုပ္ရင္း စဥ္းစားႏုိင္ရေပမည္။ စာေရး ဆရာတစ္ေယာက္အဖုိ႔ သီးသန္႔စဥ္းစားေတြး ေခၚရန္အခ်ိန္ ေပးခ်င္ မွ ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ သြားရင္းလာရင္း၊ ေနရင္းထုိင္ရင္း၊ ေန႔စဥ္သမား႐ုိးက် လႈပ္ရွားမႈ ၾကားမွပင္ စဥ္းစား ေတြးေခၚၾကရသည္။ တစ္ပုိဒ္ရလွ်င္ တစ္ပုိဒ္ ေရး၍ေတးမွတ္မည္။ ႏွစ္ပုိဒ္ရ လွ်င္ ႏွစ္ပုိဒ္ ေရး၍ေတးမွတ္မည္။ ေရးရင္းစဥ္းစား၍ စဥ္းစားရင္းေရးၾကသည္။ သီးျခားစဥ္းစား ၿပီးမွအလုပ္လုပ္မည္ဆုိလွ်င္ အလုပ္ျဖစ္လိမ့္ မည္မဟုတ္ေတာ့ေခ်။

(၂) အလ်င္စလုိ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ျခင္း

လူဆုိသည္မွာ မိမိစိတ္ကူးႏွင့္မိမိ စိတ္ ကူးကုိယ္စီရွိၾကသည္ခ်ည္းျဖစ္သည္ ။ သုိ႔ေသာ္ မ်ားစြာေသာ အဆုိပါစိတ္ကူးမ်ားမွာ သမား ႐ုိးက် သူလုိငါလုိ စိတ္ကူးမ်ဳိးသာျဖစ္တတ္ ၾကသည္။ ႐ုံးဆင္းခ်ိန္မွာ ဘီယာဆုိင္သြားၿပီး အနားယူမည္ဆုိသည့္စိတ္ကူးမ်ဳိး၊ ႐ုံးပိတ္ရက္ မွာ ဘယ္သူ ေတြနဲ႔ခ်ိန္းၿပီး ဘယ္သြားမည္ဆုိ သည့္စိတ္ကူးမ်ဳိး။

တခ်ဳိ႕ေသာ စိတ္ကူးေတြကေတာ့ ဘဝ ႏွင့္ယွဥ္၍ျဖစ္ေပၚလာေသာစိတ္ကူး မ်ဳိးျဖစ္ သည္။ ဥပမာ-တကၠသိုလ္ဘြဲ႕တစ္ခုခုယူရ လွ်င္ ေကာင္းမည္လား သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ပုိင္ လုပ္ငန္း သစ္  တစ္ခုထူေထာင္ရလွ်င္ေကာင္း မည္လား သုိ႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း တက္ရလွ်င္ ေကာင္းမည္လား ဆုိေသာစိတ္ကူး မ်ဳိးပင္။ အဆုိပါစိတ္ကူးမႈမ်ဳိးသည္ ေတြးေတာ စဥ္းစားမိ သည္ ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းဆုံးျဖတ္ လိုက္တတ္သည္။ ေတာ္ပါၿပီ လုပ္မေနေတာ့ ပါဘူး၊ မိသားစု ကလည္း သေဘာတူမွာမဟုတ္ ဘူး၊ ေနာက္က်ေနပါၿပီ စသည္ျဖင့္ အလ်င္ စလုိ ဆုံးျဖတ္ မိ တတ္ ၾကသည္။ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ဆင္ျခင္သုံးသပ္မႈမ်ဳိး မလုိအပ္ ဘူးဟုမဆုိလုိပါ။ သုိ႔တေစ မိမိ စိတ္ဆႏၵႏွင့္ ယွဥ္၍ျဖစ္ေပၚလာေသာအေကာင္းဘက္ပါ သည့္စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ဳိးကုိ ဦးက်ဳိး ေအာင္ လမ္းလႊဲမပစ္သင့္ပါ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးရွင္သန္ခြင့္ေပး သင့္ပါသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးရွင္သန္ရန္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ပါ။ အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္း၍အခ်ိန္ ယူၿပီးမွ ဆုံးျဖတ္ပါ။

(၃) ေလ့လာမႈကုိ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ျခင္း

အသက္၂ဝေက်ာ္ ၃ဝေရာက္လာၿပီ ဆုိၿပီး မည္သူမွ်အစားမရပ္ၾကပါ။ သုိ႔ေသာ္ ေလ့လာသင္ယူမႈကိုေတာ့ ရပ္ပစ္လုိက္ ၾကပါ သည္။ သင့္အဖုိ႔ စာမဖတ္ေနလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ စူးစမ္း ေမးျမန္းမႈ မျပဳလွ်င္ျဖစ္ေစ ခရီးထြက္ သြားလာမႈမရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ သင္၏စဥ္းစား ေတြးေခၚမႈႏွင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ဉာဏ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္လာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ထုိအေျခ အေနမ်ဳိးကုိ ကုစားလုိပါက ဦးစြာ စာၾကည့္ တုိက္သုိ႔သြားပါ။ သင္စိတ္ပါဝင္စားျခင္းမရွိ ေသာ သုိ႔မဟုတ္ သင္ဖတ္၍နားမလည္ႏုိင္ဟု ယူဆရေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိဖတ္ၾကည့္ လုိက္ပါ။ အစမွအဆုံး ကုန္ေအာင္ဖတ္ပါ။
ေလ့လာသင္ယူမႈကိုမည္သည့္အရြယ္ ေရာက္သည္ျဖစ္ေစ ရပ္တန္႔၍မရပါ။ သင္ တန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးလုိက္တက္၍ ထာဝရေက်ာင္း သားႀကီးလုပ္ရန္ တုိက္တြန္းေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ သင္တန္းေတြလုိက္တက္ၿပီး ေျပာသမွ်နား ေထာင္၊သင္ၾကားသမွ်က်က္မွတ္ေနျ ခင္းထက္ ကုိယ္ပုိင္ဉာဏ္ျဖင့္စဥ္းစားေတြးေခၚႏုိင္စြမ္းကုိ ျမႇင့္တင္ဖုိ႔လုိပါသည္။ အသိဉာဏ္သုိေလွာင္ ႐ုံႀကီးအတြင္း၌အခ်က္အလက္မ်ားကိုစုေဆာင္း သုိေလွာင္ထားရပါမည္။ ထုိသုိ႔မျပဳလုပ္ပါက ထုိင္းအ၍ ဉာဏ္တုံးသြားႏိုင္ပါသည္။ ကုိယ္ တုိင္ေလ့လာမႈကုိရပ္ဆုိင္းလုိက္ျခင္းေရာ၊ သင္ တန္းဟူသေရြ႕ လုိက္တက္ေနျခင္းေရာပါ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ ကုိယ္ပုိင္အခြင့္အလမ္းကုိ အတားအဆီး ျဖစ္ေစပါသည္။

(၄)သင့္အရည္အခ်င္းကုိ ဝွက္မထားပါႏွင့္

ဗိသုကာ ဖရန္႔ရြိဳက္လုိက္က ပလႊားျခင္း ႏွင့္ဟန္ေဆာင္ႏွိမ့္ခ်ျခင္းတြင္ ပလႊားျခင္းကုိ သာ ေရြးခ်ယ္ရမည္ဟုဆုိသည္။ ပလႊားျခင္း သည္ အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ တစ္စုံတစ္ရာကုိေဆာင္ရြက္ ၿပီး ျဖစ္ေစသည္။ ဟန္ေဆာင္ႏွွိမ့္ ခ်ျခင္းျဖင့္ မည္သည့္တစ္စုံတစ္ရာကုိမွ် မျဖစ္ေပၚေစသည့္ျပင္ မိမိဘာသာမိမိ ‘ငုပ္ ေကာင္’ အျဖစ္သုိ႔ေရာက္ရွိသြားေစႏုိင္ သည္။ ပလႊားျခင္းသည္ မိမိအရည္ အခ်င္း ကုိျပသရာ ေရာက္၍ ဟန္ေဆာင္ႏွိမ့္ခ်ေနျခင္းကမိမိ အရည္အခ်င္းကုိသ ုိ ဝွက္ထား သကဲ့ သုိ႔ ျဖစ္ေစ သည္။ သင့္အရည္အခ်င္းကိုေဖာ္ထုတ္ျခင္း ျဖင့္သာ သင္၏ အရည္အခ်င္း ပိုမုိတုိး တက္ လာႏုိင္သည္။ မိမိကုိယ္မိမိ ႏွိမ့္ခ်ဟန္ေဆာင္ ေနျခင္းျဖင့္ အသုံးမျပဳဘဲထားေသာ ဓားကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ကာ သံေခ်းတက္၍ အသြားတုံးလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္၏အရည္အခ်င္းကုိတုိးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစၿပီး စဥ္းစားဉာဏ္ထက္သန္လုိပါက ‘ဒါမ်ဳိးက လူတုိင္းလုပ္လုိ႔ရပါတယ္’ ၊ ‘က်ဳပ္ လုပ္ႏုိင္တာ ဒါေလာက္ႀကီးလည္းမဟုတ္ေသး ပါဘူး’ ဆုိေသာစကားမ်ဳိး လုံးဝမေျပာမိပါ ေစႏွင့္။

(၅) အာ႐ုုံမမ်ားပါႏွင့္၊ စြဲစြဲၿမဲၿမဲလုပ္ပါ

တစ္စုံတစ္ခုကုိ ထုိင္ရင္း ၁ဝမိနစ္ခန္႔ စဥ္းစားပါ။ သင္ဆုံးျဖတ္ရမည့္ျပႆနာ သုိ႔မဟုတ္ သင္ေရးရမည့္အစီရင္ခံစာ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ပတ္စာဟင္းလ်ာစသည္တုိ႔ကုိ စဥ္းစားပါ။ မိနစ္ဝက္ခန္႔ အတြင္း မွာပင္ သင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အေရးတႀကီးအလုပ္ တစ္ခုကုိ စဥ္းစားမိပါလိမ့္မည္။ ဥပမာ – ငွားထားေသာ စာအုပ္ကုိစာၾကည့္တုိက္သုိ႔ျပန္ပုိ႔ရန္သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလးပညာေရးအတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမ ႏွင့္သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံရန္ စသည္ စသည္ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခု ေတြးမိေပ လိမ့္ မည္။ ေပၚ လာသမွ် အေတြးမ်ားေနာက္လုိက္၍သာ စဥ္းစားေနမည္ဆုိလွ်င္ သင္၏အေတြးလည္း ဆုံးေတာ့မည္မဟုတ္သလုိ မည္သည့္လုပ္ငန္း မွလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျဖစ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

တကယ္ေတာ့ သင္၏အေတြးအိမ္ထဲမွ ေတြးေတာသမွ်သည္ သိပ္ၿပီးအေရးပါလွ သည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သင္၏စိတ္လွည့္စားမႈ ေၾကာင့္ သင့္အတြက္ အေရးႀကီးလွၿပီဟုထင္ ေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔စဥ္းစားလုိက္၊ စဥ္းစားမိသမွ် လုိက္လုပ္လုိက္သာ လုပ္ေန ပါက သင္၏လက္ရွိအေရးပါေသာလုပ္ငန္း မ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ျဖစ္မည္မဟုတ္ေ တာ့ပါ။ ဗာဟီရကိစၥ၊ အေသးအဖြဲကိစၥေတြႏွင့္သာ အခ်ိန္ကုန္လြန္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္စုံတစ္ခုတည္းကုိသာ စြဲစြဲၿမဲၿမဲလုပ္ပါ။ အာ႐ုံေထြျပားစိတ္မမ်ားပါႏွင့္။

About wunnakoko

wunna koko has written 35 post in this Website..

IT