ျမတ္စြာဘုရားသာသနာတြင္ ဓမၼနဲ႔ ၀ိနယဆိုသည့္ အဂၤါႏွစ္ရပ္ရိွပါသည္။
ဓမၼဆိုသည္မွာ ျမတ္စြာဘုရား ၄၅-၀ါကာလပတ္လံုး ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္ တရားေတာ္မ်ားျဖစ္ၿပီး
၀ိနယဆိုသည္မွာ တပည့္ရဟန္းသံဃာတို႔ လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
တနည္းအားျဖင့္ ဓမၼဆိုသည္မွာ ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါတို႔ သစၥာတရားသိဖို႔ ေဟာၾကားထားမႈမ်ားျဖစ္ၿပီး ေ၀ါဟာရေဒသနာေတာ္မ်ားဟုလည္း ေခၚဆိုပါသည္။
၀ိနယဆိုသည္မွာ ရဟန္းသံဃာမ်ားညီညြတ္ဖို႔အတြက္ လိုက္နာၾကေစရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၄င္းကို အာဏာေဒသနာဟုလည္းေခၚဆိုေပသည္။
ယေန႔ေခတ္သံုးႏံႈးေနၾကေသာ “ဓမၼစက္”ဆိုသည္မွာ ဓမၼကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး
“အာဏာစက္”ဆိုသည္မွာ ၀ိနယဆိုသည့္ ျမတ္စြာဘုရားခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ၀ိနည္းစည္းကမ္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ေခတ္အခါမွာ ရဟန္းသံဃာေလာကတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူ ရဟန္းမ်ားႏွင့္ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံေနရသူ ရဟန္းမ်ားအၾကား ေျပာဆို၊ စီမံ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ရမႈမ်ား အဆင္မေျပျဖစ္ေနပါက အုပ္ခ်ဳပ္သူရဟန္းမ်ားမွ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံ ရဟန္းသံဃာမ်ား အေပၚတြင္ ဓမၼစက္နွင့္မရပါက အာဏာစက္ကို သံုးရမည္ဟုဆိုေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို မၾကာမၾကာေတြ႕ေနရေပသည္။
ထိုအုပ္ခ်ဳပ္သူရဟန္းမ်ားေျပာဆိုေသာ အာဏာစက္ဆိုသည္မွာ တိုင္ျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ လူအစိုးရရဲ႕အာဏာကို ဆိုလိုေနၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ထိုအခ်က္သည္ ဗုဒၶသာသာနာေရးအတြက္ အလြန္စဥ္းစားဖို႔ေကာင္းေပသည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုရေသာ္ ဗုဒၶသတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ၀ိနယဆိုေသာ ၀ိနည္းတရားထက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူအစိုးရအာဏာကို ပိုအေလးထားေနျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္ေပသည္။
ဤျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနခြင့္ရေနသူ ရဟန္းမ်ား (မဟနဆရာေတာ္မ်ား)မွ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံေနရသူ ရဟန္းမ်ားအေပၚတြင္ မိမိတို႔ေျပာဆိုစီမံမႈ ခက္ခဲလာသည့္အခါ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ အာဏာေဒသနာေတာ္ဟု ေခၚဆိုထိုက္ေသာ ၀ိနည္းလမ္းေၾကာင္းအရ ပံုမွန္အတိုင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ထက္ အစိုးရအာဏာအားကိုးျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လိုမႈတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

ဒီေနရာမွာ ဓမၼစက္နဲ႔ မရရင္ အာဏာစက္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတာဟာ အစိုးရအာဏာကိုဆိုလိုတယ္လို႔ ယူလို႔မသင့္ပါ။
ဓမၼစက္ဆိုတဲ့ တရားေတြေဟာျပဆံုးမလို႔မွ မရရင္
အာဏာစက္ဆိုတဲ့ (ဗုဒၶရဲ႕၀ိနည္းေဒသနာေတာ္) အာဏာေဒသနာအတိုင္းပဲ အေရးယူရမွာပါ။

အာဏာစက္ဆိုတာ အစိုးရအာဏာကို ေျပာတာမိ်ဳးမျဖစ္သင့္ပါ။
ဗုဒၶရဲ႕အာဏာေဒသနာျဖစ္သည့္ ၀ိနည္းေဒသနာအတိုင္းသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္တာပါ။
ဗုဒၶရဲ႕၀ိနည္းေဒသနာမွာ ရဟန္းတစ္ပါးကို အေရးယူဖို႔အတြက္
အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရကို အပူကပ္ၿပီး ဖမ္းခိုင္ဖို႔တို႔၊
လူ၀တ္လဲခိုင္ဖို႔တို႔၊
ေထာင္ခ်ဖို႔တို႔ မပါပါ။
ရဟန္း၀ိနည္းေၾကာင္းေလ်ာ္စြာ
ပကာသနိယကံျပဳတာတို႔၊
ျဗဟၼဒါဏ္ေပးတာတို႔၊
ဒါဏ္ေပးၿပီး ဒါဏ္ထမ္းခိုင္းတာတို႕၊
ပရာဇိကက်ေနရင္ ရဟန္းေဘာင္မွအနားယူဖို႕
စစ္ေဆးတာတို႔စသည့္ ပံုစံမ်ိဳးေတြနဲ႔ပဲ အေရးယူဖို႔ပဲလုပ္ေဆာင္ရမွာပါ။
ေထာင္ခ်ဖို႔၊ အတင္းလူ၀တ္လဲခိုင္းဖို႔၊ တရားပြဲေတြပိတ္ဖို႔စသည္တို႔ မပါပါ။

အခုက ဗုဒၶသတ္မွတ္ခဲ့တဲ့၀ိနည္းေဒသနာေတာ္နဲ႔ အေရးယူရမည့္အစား လူအစိုးရရဲ႕အာဏာနဲ႔ အေရးယူခိုင္ေနျခင္းမ်ိဳးသည္ ဗုဒၶသာသာနာအတြက္ေကာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရမ်ားအတြက္ပါ မေကာင္းႏိုင္ပါ။
ဒါသည္ ဗုဒၶသာသနာကို ခ်ီးေျမာက္ရာမေရာက္ပဲ ၾကမ္းတမ္းေသာ ဖိႏိွပ္တတ္ေသာ၊ အာဏာရွင္ဆန္ေသာဘာသာေရးသို႔ ပို႔ေဆာင္ေနသလိုျဖစ္ေနပါသည္။

ရဟန္းေတြကိစၥကို သမာသမတ္က်တဲ့၊ ၾသဇာေညာင္းတဲ့ရဟန္းေတြမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ရဟန္း ရဟန္းခ်င္းသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ေျဖရွင္းသင့္တာပါ။
အခုက ရဟန္းခ်င္း ကိုယ္ၾသဇာမေညာင္းလို႔၊ ကိုယ္က ၾသဇာေညာင္းေအာင္မေနလို႔ အငယ္ရဟန္းေတြကို ေျပာမရ၊ ဆိုမရျဖစ္ေနတာေတြကို ကိုယ္အားနည္းခ်က္ကိုယ္မရွာၾကပဲနဲ႔ ေျပာဆိုမရတဲ့ ရဟန္းငယ္ေတြကို အစိုးရအာဏာကို အပူကပ္ၿပီး ဖမ္းဆီးခိုင္း၊ အေရးယူခိုင္းေနတာဟာ အလြန္ရွက္ဖို႔ေကာင္းလွပါတယ္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေနခြင့္ရေနသူ ဘုန္းႀကီးေတြလည္း အာဏာရွင္ဆန္သလိုျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒါေ့ၾကာင့္ ရဟန္းေတြအေပၚမွာ အမွန္တကယ္ က်င့္သံုးရမယ့္ အာဏာစက္က ဗုဒၶရဲ႕ ၀ိနည္းေဒသနာေတာ္အတိုင္းသာ ျဖစ္သင့္ပါသည္။
ဗုဒၶသာသနာမွာ အရွင္ေဒ၀ဒတ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကိုေတာင္ ရွင္ဘုရင္အားကိုးနဲ႔ ဖမ္းခိုင္း၊ ဆီးခိုင္း၊ လူ၀တ္လဲခိုင္းတာမ်ိဳးကို ျမတ္စြာဘုရားေတာင္ မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။
သံဃာ့ေဘာင္မွ က်ဥ္တဲ့ ပကာသနိယကံျပဳတာေလာက္ပဲလုပ္ခဲ့တာပါ။
ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ ဘုရားတပည့္၊ သားေတာ္အမည္ခံ (မဟန)ဆရာေတာ္ေတြမွ ကိုယ့္စကားနားမေထာင္သည့္ ရဟန္းငယ္မ်ားကို ျပဳသင့္ထက္ကံထက္ လြန္ကဲသည့္ အမႈမ်ားျဖင့္ အစိုးရအားကိုးကာ အေရးယူေနၾကသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာေရးအတြက္ မေကာင္းႏိုင္ပါ။
ဒီမိုကေရစီအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္လည္း ထိုကဲ့သို႕ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္က်င့္သံုးေနေသာ မဟနဆရာေတာ္မ်ားအေပၚသေဘာေပါက္ နားလည္လာၾကပါက ဗုဒၶသာသနာေရး ေရရွည္မေကာင္းႏိုင္ပါ။
အစိုးရမ်ားအေပၚတြင္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာရသင့္တဲ့ အခြင့္အေရးထက္ ပိုမယူသင့္ေပ။ မေတာင္းဆိုသင့္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းသံဃာမ်ားကိစၥကို ရဟန္းသံဃာအခ်င္းခ်င္းသာ ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း စီမံသင့္ပါသည္။
မိမိတို႔ မစီမံႏိုင္ပါက စီမံႏိုင္မည့္ ရဟန္းသံဃာမ်ားကို ၀ိနည္းေၾကာင္းေလ်ာ္စြာ စီမံေစၿပီး ရဟန္းသံဃာအေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါေၾကာင္း မည္သည့္ဘက္မွမပါပဲ သာသနာအေရးရင္ေလးမိလို႔ ၀င္ေရးလိုက္ရပါသည္။

မွတ္ခ်က္။           ။  realman ေရး “သိၾကားသာသာနာမွ ဘုရားသာသနာသို႔” ပိုစ့္ကို အေျခခံပါသည္။

About mgmaung

has written 3 post in this Website..

   Send article as PDF