ရွင္ဥာဏ၊ ရွင္ဂုဏမေထရ္တုိ႔၏
သာသနာေတာ္ေရး ေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆုိလႊာ
ႏုိင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ စပ္လွ်င္း၍ ေလွ်ာက္ထားျခင္း။

ရွင္ဥာဏ၊ ရွင္ဂုဏ
ေ႐ႊျမင္တင္ေတာင္
မင္းကြန္း၊ စစ္ကုိင္း။
မိတၱဴကုိ
(၁) တုိင္းသံဃာ့နာယက စစ္ကုိင္း
(၂) ၿမိဳ႕နယ္သံဃာ့နာယက စစ္ကုိင္း
(၃) ေက်း႐ြာသံဃာ့နာယက မင္းကြန္း
(၄) ပါတီသုေတသန ရန္ကုန္
(၅) ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန ရန္ကုန္
(၆) ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒ ရန္ကုန္
(၇) တုိင္းေကာင္စီဥကၠ႒ ရန္ကုန္
(၈) ၿမဳိ႕နယ္ပါတီယူနစ္ဥကၠ႒ စစ္ကုိင္း
(၉) ၿမိဳ႕နယ္ေကာင္စီဥကၠ႒ စစ္ကုိင္းသုိ႔ ေပးပုိ႔ပါသည္

သုိ႔
ဥကၠ႒
ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔
ကမာၻေအးကုန္းေျမ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ေန႔စြဲ…. ၁၃၄၄-ခု ကဆုန္လဆန္း(၂)ရက္ေန႔

အေၾကာင္းအရာ။ ။ သာသနာေတာ္ေရးေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆုိလႊာအတြက္ ဆရာေတာ္တုိ႔၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ႏွင့္ စပ္လွ်င္း၍ ေလွ်ာက္ထားျခင္း။

            ေလွ်ာက္ထားပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယက ဆရာေတာ္မ်ား ဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ တႏွစ္အခ်ိန္က ဆရာေတာ္တုိ႔ထံ သာသနာေတာ္ေရးေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆုိလႊာ စာတမ္းတစ္ေဆာင္ကုိ ဆက္ကပ္ခဲ့ၾကပါသည္။
ဆရာေတာ္တုိ႔သည္ ဤေတာင္းဆုိလႊာမွ ေဆာင္ရြက္ရမည္မ်ားကုိ ေရွာင္လႊဲႏုိင္ရန္ လမ္းလႊဲေပးခဲ့ၾကပါသည္။ သာသနာေတာ္အတြက္ ဤမွ် မရုိးသားေသာ အျပဳအမူမ်ားကုိ ႐ုပ္သိမ္း၍ အမွန္ေဆာ႐ြက္ရမည္ကုိ အခ်ိန္ မွီေဆာင္႐ြက္ၾကပါရန္ ေလွ်ာက္ထားေတာင္ဆုိအပ္ပါသည္ဘုရား။
ဆရာေတာ္တုိ႔သည္ တပည့္ေတာ္တုိ႔၏ သာသနာေတာ္ေရး ေလွ်ာက္ ထားေတာင္းဆုိလႊာပါ နိဒါန္းမွ ပဋိေ၀ဒေက်းဇူးေလွ်ာက္ထားခ်က္အရ စတု တၳပါရဇိကျဖင့္ တပည့္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဆုံးျဖတ္ေစခဲ့ပါသည္။ ေအာက္႐ုံးအဆင့္ ဆင့္မွ အ႐ႈံးေပးခံရၿပီး ဆရာေတာ္တုိ႔ထံ အယူခံခဲ့ရသည္အထိ ေရာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
ဤအျဖစ္၌ ဆရာေတာ္တုိ႔ မ်ားစြာလြဲမွားၿပီး သာသနာေတာ္အတြက္ မဟာနစ္နာမူ ျပဳမိျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ပြားေစရန္ ရည္သန္၍ တပည္ေတာ္တို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္ အမွန္ပင္ ပဋိေ၀ဒ သာသနာေတာ္ကုိ ေဆာင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ သာသနာေတာ္၏ မည္မွ်နက္နဲေသာ ျပႆနာ၌ျဖစ္ေစ တပည့္ေတာ္တုိ႔အေနႏွင့္ လင္းခ်င္းၿပီး ျဖစ္ၾကပါသည္။
တပည့္ေတာ္တုိ႔၏ အစစ္အမွန္အင္အားကုိ သိသာေတာ္မူၾကေစရန္ ဆရာေတာ္တုိ႔ကုိ ျပႆနာတစ္ခ်ဳိ႕တစ္ေလ ထုတ္ႏႈတ္၍ တင္ျပပါဦးမည္။
(၁) ဤေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္၌ ကုသုိလ္ အကုသုိလ္ကုိ အကုန္အစင္ ကုိယ္တုိင္သိျမင္သည္ဟု ဝန္ခံႏုိင္သူ ရွိပါသေလာ။
(၂) ဤေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္၌ စ်ာန္ မဂ္ဖုိလ္ႏွင့္ နိဗၺာန္ကုိ ကုိယ္တုိင္ရၿပီဟု ဝန္ခံႏုိင္သူ ရွိပါသေလာ။
(၃) ဤေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္၌ အႏုသယကိေလသာကုိ ကုိယ္တုိင္သိသည္ဟု ဝန္ခံႏုိင္သူ ရွိပါသေလာ။
(၄) ဤေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္၌ ကံႏွင့္ ၀ိပါက္တုိ႔၏ ဆက္သြယ္မူကုိ ကုိယ္တုိင္သိသည္ဟု ဝန္ခံႏုိင္သူ ရွိပါသေလာ။
(၅) ဤေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္၌ ရာဂ၊ ေဒါသ ပယ္ၿပီးၿပီဟု ဝန္ခံႏုိင္သူ ရိွပါသေလာ။
(၆) ဤေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္၌ ေရွ႕ ေနာက္ ဘ၀ ျဖစ္-မျဖစ္ (သႆတ-ဥေစၦဒ) အယူမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီဟု ဝန္ခံႏုိင္သူ
ရွိပါသေလာ။

(၇) ဤေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္၌ ဥဒယ ဗၺယ႐ႈေသာအခါ သမုတိပရမတ္၊ အရိယာ ဘယ္သစၥာ၏ ဥဒယဗၺယ႐ႈရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ခြဲျခားျပႏုိင္သည္ဟု ဝန္ခံႏုိင္သူ ရွိပါသေလာ။
(၈) ဤေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္၌ “သေဗၺသခၤါရာ ဒုကၡာ”၏ အရေကာက္တြင္ ဒုကၡျဖစ္ေသာ သခၤါရကုိ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရ
ဟူေသာ အေၾကာင္းမ်ားထဲမွ ဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာရေၾကာင္း ခြဲျခားညႊန္ျပႏုိင္သည္ဟု ဝန္ခံႏုိင္သူ ရွိပါသေလာ။
(၉) ဤေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္၌ “သေဗၺဓမၼာ အနတၱာ”၏ အရ ေကာက္တြင္ အဘယ္သေဗၺဓမၼသာ အနတၱထုိက္ေၾကာင္း ကြဲကြဲ
ျပားျပား ညႊန္ၾကားျပသႏုိင္သည္ဟု ဝန္ခံႏုိင္သူ ရွိပါသေလာ။
(၁၀) ဤေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္၌ သစၥာေလးပါး ယႏၱယားကုိ တစ္လံမွ်လူ၌ တၿပိဳင္နက္လည္ေအာင္ ကုိယ္တုိင္ႏႈိးျပႏုိင္သည္ဟုဝန္ခံႏုိင္သူ ရိွပါသေလာ။
(၁၁) ဤေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္၌ ဘုရာ၏တရားေတာ္တုိင္းကုိ တရားေတာ္၏ ဂုဏ္အဂၤါေျခာက္ပါးႏွင့္ ညီေၾကာင္း ရွင္းျပႏုိင္သည္ဟု ဝန္ခံႏုိင္သူ ရွိပါသေလာ။
(၁၂) ဤေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္၌ ျမတ္စြာဘုရား ေကာင္းစြာေဟာၾကားအပ္ေသာ တရားအားလုံးကုိ သစၥာအထြဋ္တပ္ျပႏုိင္သည္
ဟု ဝန္ခံႏုိင္သူ ရွိပါသေလာ။
(၁၃) ဤေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္၌ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ာႏွင့္ လူသားၿငိမး္ခ်မ္းေရး၏ ကြင္းဆက္ကုိ ေဖၚထုတ္ႏုိင္သည္ဟု ဝန္ခံႏုိင္သူရွိပါသေလာ။
(၁၄) ဤေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္၌ သုံးဆယ့္တစ္ဘုံကုိ အလုံးစုံကုိယ္တုိင္သိျမင္သည္ဟု ဝန္ခံႏုိင္သူ ရွိပါသေလာ။
(၁၅) ဤေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္၌ အႏုပါဒိေသသနိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္၌ ရရွိသည္ဟု ဝန္ခံႏုိင္သူ ရွိပါသေလာ။
(၁၆) ဤေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္၌ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားကုိ တစ္လံမွ်လူ၌ လည္ျပႏုိင္သည္ဟု ဝန္ခံႏုိင္သူ ရွိပါသေလာ။
(၁၇) ဤေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္၌ ဥပါဒါနကၡႏၶာကုိ တစ္လံမွ်လူ၌ကြဲျပားေအာင္ ခြဲျခားျပႏုိင္သည္ဟု ဝန္ခံႏုိင္သူ ရွိပါသေလာ။
(၁၈) ဤေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္၌ ရတနာသုံးပါး၏ ဂုဏ္အရည္အခ်င္းကုိ အတိအလင္း သိသည္ဟု ဝန္ခံႏုိင္သူ ရွိပါသေလာ။
(၁၉) ဤေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္၌ ငါးပါးသီလကုိ နိယတျဖစ္ေအာင္လုံၿပီဟု ဝန္ခံႏုိင္သူ ရိွပါသေလာ။
(၂၀) ဤေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္၌ ေလာကီ အာရမၼဏူပနိဇၥ်ာနစ်ာန္ႏွင့္ ေလာကုတၱရာ လကၡဏူပနိဇၥ်ာနစ်ာန္ကုိ ကြဲျပားေအာင္ ႐ႈႏုိင္
သည္ဟု ဝန္ခံႏုိင္သူ ရွိပါသေလာ။
(၂၁) ဤေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္၌ အရင္းရွင္၊ ကြန္ျမဴနစ္ စေသာ ႏုိင္ငံေရးတရား၊ ဟိႏၵဴ၊ ခရစ္ယာန္ စေသာ ေနာင္ဘ၀ႏွင့္ ထာ၀ရတ
ရား၊ ကာမတရား၊ ႐ူပတရား၊ အ႐ူပတရားႏွင့္ ေလာကုတၱရား တရား ဤတရားအားလုံးေသာ တရားမ်ားသည္ “တရားသား” တစ္ခုထဲသာျဖစ္ေၾကာင္း သိျမင္ေဟာျပႏုိင္သည္ဟု ဝန္ခံႏုိင္သူ ရွိပါလား။
ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျပလည္ေအာင္ေျဖျပႏုိင္သည္ဟု ဝန္ခံႏုိင္သူမ်ားသည္ ဤေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္၌ အကြယ္အေျပာက္ခံရၿပီ ကဲ့သုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ရွိေသးသည္ဆုိလွ်င္ ထုတ္ေဆာင္၍ ေပးေတာ္ မူၾကေစလုိပါသည္။ အစစ္အမွန္သာ မဟုတ္ပါက ထုိသူတုိ႔ကုိ ဆရာေတာ္တုိ႔ ေရွ႕ေမွာက္၌ပင္ စကားေျပာစရာမရွိေတာ့ပဲ ဆြံ႔အသြားသည္အထိ တပည့္ေတာ္မ်ား လုပ္ျပလုိၾကပါသည္။ အဂၤလိပ္၊ လက္တင္၊ သကၠဋ၊ ျပင္သစ္၊ ပါဠိ ဆုိင္ရာ ဘယ္ဘာသႏၱရ ပညာရွင္မဆုိ လူ၊ ရွင္ ရဟန္းမေ႐ြး အမ်ဳိးဘာသာမေရြး တပည့္ေတာ္မ်ား ရင္ဆုိင္ရန္ အသင့္ရွိပါသည္။
တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္ ထုိပညာရွင္မ်ားကဲ့သုိ႔ ဘာသႏၱရပညာ ဗဟုသုတ အရာ၌ မကြ်မ္းက်င္ မယဥ္ပါးေသာ္လည္း ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ျပႆနာမ်ား၏ အေျဖကုိ သိေယာင္ကားလုပ္၍ ေျပာလာသူအား စကားေျပာစရာမရွိေအာင္ လုပ္ႏုိင္ကာမွ်မဟုတ္ပါ။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖဆုိႏုိင္သည္ဟု ဝန္ခံႏုိင္ယုံမွ်မက တပည့္ေတာ္တုိ႔၏ဝန္ခံခ်က္ကုိ ကန္႔ကြက္ဟန္႔တားသူဟူ၍ တစ္စုံတစ္ေယာက္မွ် (ျမန္မာ၌ေရာ၊ ကမာၻ၌ပါ) ေပၚေပါက္၍ မလာႏုိင္ေအာင္ ျပႏုိင္စြမ္းရွိၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။

ကုသုိလ္၊ အကုသုိလ္၌ အကုန္အစင္ ကုိယ္တုိင္သိျမင္ၿပီဟု တပည့္ေတာ္တုိ႔၏ဝန္ခံခ်က္။
စ်ာန္၊ မဂ္ဖုိလ္ႏွင့္ နိဗၺာန္ကုိ ကုိယ္တုိင္ရရွိၿပီးျဖစ္သည္ဟု တပည့္ေတာ္တုိ႔၏ဝန္ခံမႈ စေသာ
အထက္၌ တပည့္ေတာ္တုိ႔တင္ျပခဲ့သည့္ ဝန္ခံစရာအားလုံး၌ တပည့္ ေတာ္တုိ႔၏ ဝန္ခံမႈအားလုံးသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ေခ်ဖ်က္၍ ေက်ပ်က္နုိင္ေသာ ဝန္ခံမႈမ်ားမဟုတ္ၾကပါ။
ဆရာေတာ္တုိ႔သည္ တပည့္ေတာ္တုိ႔၏အင္အားကုိ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္လုိၾကသည္ဆုိလွ်င္ ဆရာေတာ္တုိ႔၏ေရွ႕ေမွာက္၌ ပညာရွင္ဆုိသူ မ်ားကုိ တပည့္ေတာ္တုိ႔အား ေတြ႔ဆုံ ေစာဒနာေစသင့္ပါသည္။ ထုိပညာရွင္ မ်ား ေတြေ၀ေငးေမာ၍ေသာ္လည္းေကာင္း သြားရပါမည္။ ေဒၚသထြက္ ဟိန္း ေဟာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ျပရပါမည္။ သုိ႔မဟုတ္ စကားတစ္ခုျဖင့္ စကားတစ္ခုသုိ႔ လွီးလႊဲ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေျပာဆုိရပါမည္။
တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္ ဤသုိ႔ စိန္ေခၚဝန္႔သည္အထိ အင္အားရွိေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ဤအင္အားမ်ားသည္ ျပင္ပပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စာအုပ္ စာတန္းမ်ားမွ ရရွိၾကျခင္းမဟုတ္ပါ။ ပဋိေဝဒသာသနာေတာ္ကုိ ေဆာင္စြမ္းရာမွ ရရွိၾကေသာ အင္အားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
ဆရာေတာ္တုိ႔သည္ တပည့္ေတာ္တုိ႔၏ အင္အားမ်ားကုိ မသိမျမင္ မဆင္ခ်င္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ ဆရာေတာ္တုိ႔၏စိတ္၌ သာသနာ ေတာ္သည္ ပရိယတ္မွ်သာ ၾကြင္းေတာ့သည္ဟု မွတ္ယူလုိၾကဟန္ရွိပါသည္။ ပရိယတ္သည္ တပည့္ေတာ္တုိ႔အျမင္၌ သင္ပုန္းႀကီးမွ်သာျဖစ္၍ ပရိယတ္ ပညာရွင္သည္ ကေလးအ႐ြယ္ လူမမယ္မ်ားသာ ျဖစ္၍ေနပါသည္။
ကေလးမ်ားသည္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိမႏုိင္ၾကပဲရွိေသးသကဲ့သုိ႔ ပရိယတ္ ပညာရွင္မ်ားသည္လည္း ကုိယ့္စိတ္ကုိမႏုိင္ပဲ ေလာဘျဖစ္လုိက္၊ ေဒၚသျဖစ္ လုိက္ ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ ကုိယ့္ကုိယ္ပင္ ကုိယ္မႏုိင္ျဖစ္ေနၾကသူမ်ားသည္ သာသနာေတာ္အက်ဳိး ေလာကအက်ဳိးကုိ အဘယ္သုိ႔ သယ္ပုိးႏုိင္ပါမည္ နည္း။ ကုိယ့္အက်ဳိးကုိပင္ ကုိယ္မသယ္ႏုိင္ၾကသူမ်ား မဟုတ္ပါလား။
ထုိသူတုိ႔သည္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိလည္း ကုသုိလ္၊ အကုသုိလ္ သိသည္ ဟု ေျပာေကာင္း ေျပာတန္ရာပါသည္။ ကုသုိလ္ ဧကဝိသ္၊ အကုသုိလ္ ဒြါဒ သ္ စသည္ျဖင့္ ၾကက္တူေ႐ြးပမာ ပီပီသသ ႐ြတ္ျပစရာရွိပါသည္။ အကယ္ ေလာကဓံႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေသာအခါတြင္ကား ၾကက္တူေ႐ြး ေခြးကုိက္သကဲ့သုိ႔ “ဂိဂိ ဂဲဂဲ” အသံၿပဲႀကီးမ်ားသာ ထြက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။
အမွန္၌ ပရိယတ္မွ်သာ ၾကြင္းေတာ့ေသာ ေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္ သည္ အသြင္မွ်သာရွိေတာ့ေသာသာသနာ(၀ါ) လိဂၤသာသန္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ အ သက္မရွိေသာအေသေကာင္သည္ ေကာင္းက်ဳိးေပးေတာ့မည္မဟုတ္ပဲ ဆုိးျပစ္သာေပးမည္ အမွန္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပရိယတ္သာၾကြင္းေတာ့ ေသာ အေသေကာင္သာသနာသည္ မၾကာမွီပင္ သာသနာ့ဒါယိကာဆုိသူတုိ႔ ၏ ေျမျမွဳပ္သၿဂၤိဳလ္မႈကုိ ခံရေတာ့မည္မလြဲ ျဖစ္ပါသည္။
သာသနာေတာ္သည္ ပရိယတ္မွ်ျဖင့္ အသုံးက်သည္မဟုတ္ပါ။ ပဋိ ပတ္အသြင္ေျပာင္း၍မရေသာ ပရိယတ္သည္ ပရိယတ္မဟုတ္ေသာ ပရိယတ္ (၀ါ) ပရိယတ္အတုျဖစ္ပါသည္။ ပဋိေ၀ဒသုိ႔ မဆုိက္ေရာက္ႏုိင္ ေသာ ပဋိပတ္သည္၊ ပဋိပတ္မဟုတ္ေသာ ပဋိပတ္(၀ါ) ပဋိပတ္အတုျဖစ္ပါ သည္။ လူမႈျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းမေပးႏုိင္ေသာ ပဋိေ၀ဒသည္လည္း ပဋိေ၀ဒ မဟုတ္ေသာ ပဋိေ၀ဒ (၀ါ) ပဋိေ၀ဒအတုပင္။
ပရိယတ္သည္ လူမႈဒုကၡေျဖရွင္းေပးေရး သေဘာတရားမ်ားျဖစ္ပါ သည္။ အကယ္အသုံးခ်၍မရေသာ ပရိယတ္သည္ ဂုဏ္မယူေလာက္ေသာ အရာမွ်သာျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္တုိ႔သည္ ပရိယတ္ျဖင့္ ဂုဏ္ယူ၍ မာနတံ ခြန္ကုိ တလူလူလႊင့္ထူေနၾကပါသည္။ ဤသုိ႔ မာနတက္ၾကြေသာ္လညး ဆရာေတာ္တုိ႔ပရိယတ္ေလာ၌ ကမာၻေလာက၏ လူမႈျပႆနာတစ္ခုကုိ ပီပီ သသ ေျဖရွင္းျပႏုိင္ေသာ စကားတစ္ခြန္းမွ် ရွိၾကသည္မဟုတ္ပါ။
ထုိသုိ႔ျဖစ္လွ်က္ ဆရာေတာ္တုိ႔သာသနာအတြက္ မ်ားစြာလြဲမွားေသာ မဟာနစ္နာမႈႀကီးမ်ားကုိျဖစ္ေအာင္ တပည့္ေတာ္တုိ႔ေတာင္းဆုိလႊာအတုိင္း ေဆာင္႐ြက္ရမည္မ်ားကုိ ေရွာင္ရွား၍ မေဆာင္႐ြက္ရမည္မ်ားကုိ ေဆာင္ပြား ေစခဲ့ၾကပါသည္။
ဤအမွားမ်ားကုိ ဆရာေတာတုိ႔ အခ်ိန္မွွီျပင္ဆင္ေတာ္မူၾကရန္ ဤစာျဖင့္ ထပ္မံ၍ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။ ျပင္ဆင္ရမည္မ်ားမွာ…..
(က) တပည့္ေတာ္တုိ႔အား စတုတၳပါရာဇိကျဖင့္ စြဲဆုိေစမႈ
(ခ) ဘ၀အျမင္မွားႏွင့္ ေလာကအျမင္မွား ႏွစ္ပါးကုိ မဖယ္
မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ဆရာေတာ္တုိ႔သည္ အျမင္မွားမ်ားကုိ မဖယ္ရွားလုိ၍ အျမင္မွားမ်ား ဖယ္ရွားရန္ ေတာင္းဆုိေသာ တပည့္ေတာ္တုိ႔ကုိသာ သာသနာေတာ္မွ အေသသတ္ရန္ ႀကိဳးစားမႈကုိ လြန္ၾကဴးခဲ့ၾကပါသည္။ ဤလြန္ၾကဴးမႈကုိ ျပင္ ဆင္ရပါမည္။ ဤလြန္ၾကဴးမႈသည္ မ်ာစြာႀကီးေလးေသာ လြန္ၾကဴးမႈျဖစ္ပါ သည္။ ေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္၏ေရွ႕ေရးကုိ မေတြးဝန္႔ေအာင္ ျဖစ္ေစပါသည္။ ဆရာေတာ္တုိ႔၏ ဤအမွားေၾကာင့္ ေနာင္လာ ေနာက္သား ေထရ၀ါဒရဟန္းေတာ္မ်ား မနစ္နာရေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ၾကပါသည္။
တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္ ပဋိေ၀ဒသာသနာေတာ္ကုိ အမွန္ပင္ ေဆာင္စြမ္းေနသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ သာသနာေတာ္မွ အျမင္မွားမ်ား ဖယ္ရွားရန္ တပည့္ေတာ္တုိ႔၏ ေတာင္းဆုိမႈသည္လည္း ပဋိေ၀ဒေဆာင္ ရဟန္းအေနျဖင့္ သာသနာေတာ္ကုိ လမ္းညႊန္ေပးျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
ဤသုိ႔ တာဝန္သိသိ လမ္းညႊန္ေပးျခင္းကို မနာခံယုံမွ်မက ျပန္လွန္၍ ပင္ အျပစ္ျပဳၾကဦးမည္ဆုိလွ်င္ ဆရာေတာ္တုိ႔ ေထရ၀ါဒသံဃာကုိ “ဘုရားတ ရားေတာ္ႏွင့္အညီ ဘုရားေနာက္မွလုိက္ၾကေသာ သံဃာမ်ားမဟုတ္” ဟု အသိအမွတ္ျပဳၿပီး တပည့္ေတာ္တုိ႔၏ အရိယသစၥာသာသနာေတာ္မွ စြန္႔ပစ္ပ ထုတ္ရန္သာရွိေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။
ဤေလွ်ာက္ထားလႊာသည္ ေနာက္ဆုံးေလွ်ာက္ထားလႊာ ျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။ ဆရာေတာ္တုိ႔သည္ တပည့္ေတာ္တုိ႔က ဤသုိ႔ သတိရရန္ စနစ္တက်ေလွ်ာက္ထားပါလွ်က္ တင္ျပခဲ့ၿပီးေသာအမွားမ်ားကုိ ဆက္လက္ လြန္ၾကဴးေနၾကဦးမည္ဆုိလွ်င္ ဆရာေတာ္တုိ႔ ျမန္မာ့ေထရ၀ါဒသံဃာကုိ အရိ ယသစၥာသာသနာေတာ္မွ စြန႔္ပစ္ပထုတ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
တပည့္ေတာ္တုိ႔၏ အရိယသစၥာသာသနာေတာ္မွ ဆရာေတာ္တုိ႔ ေထရ၀ါဒသံဃာကုိ စြန္႔ပစ္ပထုတ္ခ်ိန္ကုိ တပည့္ေတာ္တုိ႔ သတ္မွတ္လုိက္ပါ သည္။ ဆရာေတာ္တုိ႔ ဖြဲ႔ေပးေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ဝိနည္းဓုိရ္မ်ားက တပည့္ေတာ္ တုိ႔ကုိ အသုဒၶျဖစ္ရန္ ညွိႏႈိင္းေအာင္ျမင္ၿပီးခ်ိန္သည္ တပည့္ေတာ္တုိ႔၏ အရိသစၥာသာသနာေတာ္မွ ေထရ၀ါဒသံဃာကုိ စြန္႔ပစ္ပထုတ္ခ်ိန္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဆရာေတာ္တုိ႔ ႐ုိေသစြာ အသိေပးအပ္ပါသည္ဘုရား။

ရွင္ဥာဏ၊ ရွင္ဂုဏ
ေ႐ႊျမင္တင္ေတာင္
မင္းကြန္း၊ စစ္ကုိင္း။

အက်ယ္ေလ့လာလိုပါက  www.ariyathitsa.org ရိွ   သီဟနာထစာတမ္း ႏွင့္  ဓမၼ၀ိဟာရီနိဒါန္း စာအုပ္တို႔တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

About ေမာင္မိုးျပာ

has written 14 post in this Website..

   Send article as PDF