ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံမွ ေအအုုိင္တီ (Asian Institute of Technology Thailand, AIT) မပာာတန္းအတြက္ တစ္ႏွစ္ကိုု ျမန္မာေက်ာင္းသား ၄၀ ေယာက္ႏႈန္းႏွင့္ ၃ ႏွစ္စာ ပညာသင္ဆုုေပးမယ့္အေၾကာင္း ေၾကညာလုုိက္ပါတယ္။ ေအအိုင္တီ တကၠသိုလ္ဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ နာမည္ရွိၿပီးသား သုေတသန တကၠသိုလ္အျဖစ္ ထင္ရွားပါတယ္။

ေအအုုိင္တီ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ စံႏႈန္းစံထားမ်ားျဖင့္ ကုိက္ညီေသာ ျမန္မာႏုုိင္ငံသားတုုိင္း ေနာ္ေ၀ AIT စေကာ္လားရွစ္ ေလွ်ာက္ထားႏုုိင္ၿပီး ၂၀၁၂ ၾသဂုုတ္လ စာသင္ႏွစ္ကေန စတင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီပညာေရးေထာက္ပံ့ဆုမ်ားတြင္ မဟာဘြဲ႔သင္တန္း ေက်ာင္းလခ၊ ေက်ာင္းေလွ်ာက္လႊာေၾကး၊ သုုေတသနစရိတ္၊ ေနထိုုင္စားေသာက္စရိတ္၊ လုိအပ္ေသာ အႀကိဳ၀င္ခြင့္ ကုန္က်စရိတ္ (၄ပတ္တာ ကာလကုိ ျမန္မာျပည္တြင္)၊ လုိအပ္ေသာအႀကိဳ၀င္ခြင့္ ကုန္က်စရိတ္ (AIT ေက်ာင္း တြင္ အၾကာဆုံး ၈ ပတ္တာ ကာလမွ်) ႏွင့္ မဟာတန္း ပညာသင္ၾကားမႈစရိတ္အျပင္ ရန္ကုုန္၊ ဘန္ေကာက္ေလယာဥ္လက္မွတ္တို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။

ဒီပညာသင္ဆုု ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္စာမ်က္ႏွာ ၃ မ်က္ႏွာရွိရမည့္ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ ေရးသားထားေသာ စာစီစာကံုးကို ေက်ာင္း၀င္ ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ႏွင့္အတူ တင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။

စာစီစာကုုံးတြင္ ေအအုုိင္တီကိုု ေလွ်ာက္ထားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း၊ ဤပညာသင္ၾကားမႈ၊ ပညာေတာ္သင္ဆုမွ တဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ ေရတိုု၊ ေရရွည္တြင္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိႏုုိင္မည္ဆိုုသည္ တို႔ကိုု ေရးသားေဖာ္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအအိုု္င္တီ ကေန ျမန္မာျပည္သို႔ လာေရာက္ လူေတြ႔ စစ္ေဆးျပီး ေနာက္ဆံုး ေရြးခ်ယ္မႈကို သက္ဆုုိင္ရာ ဘာသာရပ္ဆုုိင္ရာ႒ာနမ်ားမွတဆင့္ အျပီးသတ္ စကာတင္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာလည္း ေလွ်ာက္ထားမႈ လက္ခံေဆာက္ရြက္ေရးရံုး ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားရွိၿပီး အေသးစိတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကိုုလည္း ၁ ပတ္တာ ကာလအတြင္း ထပ္မံထုုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ဟု ေၾကျငာခ်က္တြင္ပါရွိပါသည္။

ပုိမုိသိရွိလုိပါလွ်င္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ေအအိုင္တီ တကၠသိုလ္ http://pwl.ait.asia/index.php/archives/show/567See တြင္ သြားေရာက္ ေလ့လာႏုိင္ပါေၾကာင္း။

ေအအိုင္တီ AIT တကၠသိုလ္ ၀ဘ္လိပ္စာကေတာ့ – http://www.ait.ac.th/ ျဖစ္ပါတယ္။

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 937 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။