ျမန္မာနိင္ငံ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕  နယ္၊ မိုင္းေသာ္အေရွ႕  ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေတာင္နီရြာသည္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုေနထိုင္ေသာ ရြာတစ္ရြာျဖစ္ပါ သည္။ ယခင္က ရ.ယ.ကဥတ္ကထ၊ ယခုေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဦးလွေသာ္သည္ ေက်းရြာသခ်ိဳင္းေျမ၊ လမ္းေျမမ်ားကို ေရာင္းခ်ၿပီး ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထေစ်း အမည္ခံကာ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ပ်ားေမြးျမဴေရးပိုင္ RC အေဆာက္အဦးႏွင့္ ပိုင္နက္နယ္ေျမ (၉.၇၅)ဧကအတြင္းရွိ သစ္ဆိမ့္ ပင္၊ သရက္ပင္မ်ားၿဖိဳဖ်က္ခုတ္လွဲရဳ္ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါသည္။

ေစ်းေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား အသိေပးမႈမရွိျခင္း၊ တစ္စုတစ္ဖြဲ႔ျဖင့္ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေစ်းအဂၤါႏွင့္ညီညြတ္ေအာင္ ၿမိဳ့နယ္စည္ပင္ သာယာေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းမႈမရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဆိုင္ခန္းမ်ား၀ယ္ယူေရာင္းခ်သူမ်ား မရွိခဲ့ပါ။ ၄င္းကိုယ္ထူကိုယ္ထေစ်း မေအာင္ျမင္ေသာေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးလုပ္ ပိုင္ခြင့္ကိုသံုးကာ ေက်းရြာသူ/သားမ်ားကို အၿငိဳးထားဆက္ဆံလွ်က္ရိွပါသည္ ၄င္းလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားဆံုးရႈံျခင္း၊ ရပ္သူရပ္သားမ်ားစိတ္၀မ္္းကြဲျပားျခင္း လိုင္စင္စီရ စည္ပင္မွ ေစ်သည္/ေစ်း၀ယ္မ်ား က်ီးလန္႔စာစားျဖစ္ေနရျခင္းတုိ႔သည္ မလိုလားအပ္ေသာ ကိတ္စ မ်ားကို အတင္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳရဳ ္မိမိခံစားပိုင္ခြင့္အတြက္သာ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ရပ္တန္းက ရပ္ေပးပါရန္ DVB မွတစ္ဆင့္ နိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားသိေစရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္

About buu kyoa

buu kyoa has written 1 post in this Website..

   Send article as PDF