ေန႕စြဲ ။ ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၉)ရက္
စာေရးသူ ။ ။ အလကၤာည
မူ၀ါဒေရးရာသက္ဆိုင္ရာေဒသ ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားရွိ ၿမိဳ႕ရြာမ်ား

ေခါင္းစဥ္ ။ ။ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘြဲ႕ရေခတ္ပညာတတ္လူငယ္မ်ား၏ အလုပ္ အကိုင္ ရွားပါးမႈႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနျခင္း။

မူ၀ါဒျပႆနာလကၡဏာမ်ား ။ ။ျပႆနာကို ေက်ာင္းမ်ားရွိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အတြင္း၊ မိမိေနထိုင္ရာအိမ္တြင္းႏွင့္ မိမိ၏ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေဆး၊ ေရေၾကာင္းသိပၸံ၊ စစ္တကၠသိုလ္၊ စေသာအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေနျခင္းမရွိေသာ ၀ိဇာ ၊ သိပၸံ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စိတ္ထဲတြင္ ပညာေရးကို စိတ္ပါ၀င္စားစြာ သင္ယူမႈမရွိဘဲ၊ ဘြဲတစ္ခုရဖို႕အတြက္သာ ၀တ္ေက်တမ္းေက် တတ္ေနေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာသင္ခန္းထဲတြင္ မေပ်ာ္ပိုက္ဘဲ ေက်ာင္းတက္ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၅% ျပည့္လွ်င္ တစ္ျခားေနရာမ်ားသို႕သာ သြားေရာက္ဖို႕သာ အားသန္ေနၾကေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ဘြဲ႕ရပညာတတ္မ်ားကို အိမ္မွာ မိဘလုပ္စာထိုင္စားေနၾကကာ ၄င္းတို႕၏ ကိုယ္ေရကိုယ္ေသြး၊ လုပ္အားကို မည္သည့္ေနရာတြင္အသံုးခ်ရမည္မွန္းမသိျဖစ္ေနၾကရပါသည္။ ဘြဲ႕ရျပီး သင္တန္းမ်ိဳးစံု တတ္ျပီးေသာ္လည္း ဘ၀တစ္ခုရပ္တည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ သင့္ေတာ္ေသာ လစာရရွိသည့္ အလုပ္မရွိသျဖင့္ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူမ်ားကသာ ျပည္ပသို႕ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ၾကေသာေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ယိုစိမ့္မႈျဖစ္ရေၾကာင္း၊
ျပႆနာျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းမ်ား။ ။ ျပႆနာျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ရာတြင္ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ေမြးထုတ္ေပးလိုက္ေသာ ဘြဲ႕ရလုူငယ္မ်ားကို ၄ငး္တို႕ရယူထားေသာ ဘြဲ႕မ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ အလုပ္ကိုမေပးအပ္ႏိုင္ျခင္း၊ အစိုးရအလုပ္ကို လုပ္ခ်င္ေသာသူမ်ားသည္ မိမိတို႕ေနထိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လြယ္ကူစြာ အလုပ္ေလ်ာက္ ၍မရဘဲ ေ၀းလံေသာ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားသို႕ စရိတ္စက အကုန္ခံကာ သြားေရာက္ရျခင္း၊ ကုမၸဏီအလုပ္ကုိ လုပ္ခ်င္ေသာ သူမ်ားမွာလည္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕ တစ္ခုထဲတြင္သာ စုျပံဳေလ်ာက္ထားရျခင္း၊ ဘြဲ႕ရလူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္ရွာေပးေသာ အလုပ္သမား မွတ္ပံုတင္ရံုးတြင္ မွတ္ပံုတင္ျပီးေသာ္လည္း အလုပ္ရရွိမႈ နည္းပါးျခင္း၊ ဘြဲ႕ရလူငယ္မ်ားကို ကိုယ့္ျမိဳ႕ ကိုယ့္ရြာတြင္ သင့္ေတာ္ေသာ အလုပ္မေပးႏိုင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လိုအပ္ေသာ Computer , Speaking ႏွင့္စာရင္းအင္းပညာမ်ားကို ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္္ လြယ္ကူစြာ မသင္ၾကားႏိုင္ျခင္း၊ အလုပ္တစ္ခုရရွိဖို႕ရန္အတြက္ ထီးျဖဴ၊ ဖိနပ္ပါးရံုတင္မကဘဲ ေငြေၾကးပါးသြားမွသာ တတ္ရ တတ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ရရွိပါကလည္း ဘ၀တစ္ခုရပ္တည္ႏိုင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ လစာေငြမရရွိၾကေၾကာင္းကို စစ္တမ္းမ်ားအရ ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။

မူ၀ါဒျပႆနာျဖင့္သက္ဆိုင္သူမ်ား ။ ။ ပညာသင္ၾကားေနဆဲျဖစ္ေသာ လူငယ္မ်ား၊ ဘြဲ႕ရလူငယ္မ်ား၊ အလုပ္ရွာေပးသည္ဆိုေသာ အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္ရံုး။၊ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာမ်ားကို အဓိက သက္ဆိုင္ေနသူမ်ားအျဖစ္ သံုးသပ္ပါသည္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံရွိ ဘြဲ႕ရေခတ္ပညာတတ္လူငယ္မ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ ျပည္သူ႕မူ၀ါဒ-
1. ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ၄င္းတို႕သင္ၾကားေနေသာ ဘာသာရပ္အေပၚစိတ္၀င္စားစြာမႈရွိေစရန္ ၄င္းဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အလုပ္မ်ားကို ေပးႏိုင္ရမည္။
2. အလုပ္ရွာေပးေသာ အလုပ္မွတ္ပံုတင္ရံုးကို အသက္သြင္းေပးရမည္။
3. အလုပ္ကို ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္သာ လြယ္ကူစြာေလ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးရမည္။
4. ကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္အညီ သင့္ေတာ္ေသာ လစာေငြေပးႏုိင္ရမည္။
5. Computer , Speaking ႏွင့္ စာရင္းအင္းပညာကို ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးသက္သာစြာျဖင့္ သင္ၾကားေပးႏိုင္ရမည္။
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

About ET

has written 10 post in this Website..