အႀကီးစားျဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပံုႏွိပ္ေၾကာ္ျငာမ်ားက အြန္လိုင္းေၾကာ္ျငာမ်ားထက္ႏွစ္ဆေက်ာ္ပို၍ ထိေရာက္မႈ႐ွိေၾကာင္း မိုက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္ေၾကာ္ျငာအဖြဲ႔က ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့သည္ဟု တနလၤာေန႔ထုတ္ တိုင္းမ္စ္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။႐ုပ္သံႏွင့္အြန္လိုင္းမ်ားေပၚတြင္ေၾကာ္ျငာသည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိသည့္အခြန္သည္ ၂.၁၅ မွ ၃.၄၄ စတာလင္ ေပါင္သာရွိေသာ္လည္း ပံုႏွိပ္ေၾကာ္ျငာမ်ားမွ ရရွိသည့္အခြန္သည္ ၁စတာလင္ ေပါင္မွ ၅စတာလင္ေပါင္အၾကားရရွိသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း ယင္းစစ္တမ္းတြင္ပါရွိသည္။

အဆိုပါစစ္တမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာ အႀကီးစားျဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အမည္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ ဖက္ရွင္ျဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္တိုက္ႀကီးမ်ား၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္း ျဖန္႔ခ်ိေရး လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ အ၀တ္အထည္စတိုးဆိုင္ႀကီးမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။တိုင္းမ္စ္၏အလိုအရ ပါ၀င္ၾကေသာ လုပ္ငန္း ၂၄ခုသည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းကုမၸဏီ ၁၀၀စာရင္း၀င္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ပံုႏွိပ္ႏွင့္ အြန္လိုင္း မီဒီယာမ်ား၏ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈပမာဏသည္ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးျမွင့္သင့္သည့္တိုင္ ႐ုပ္သံေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္မူ အလားတူပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္သင့္သည္ဟု စစ္တမ္း ထဲတြင္ အၾကံျပဳထားသည္။

၂၀၀၃ခုႏွစ္အတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ေပးပို႔ေၾကာ္ျငာေသာ အင္တာနက္ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေၾကာ္ျငာခ ပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၁၂.၆ဘီလ်ံရွိခဲ့သည္ဟု Pricewaterhouse Coopers and SFN’s World Digital Media Trends ၏ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ အင္တာနက္ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းမ်ားမွ ၀င္ေငြပမာဏသည္ လာမည့္၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၀.၄ဘီလ်ံ အထိေရာက္ရွိလာႏိုင္သည္ဟု Pricewaterhouse Coopersက ခန္႔မွန္းထားသည္။ သတင္းစာေၾကာ္ျငာ မ်ားမွရသည့္ ၀င္ေငြထက္ေလ်ာ့နည္းေနေသာ္လည္း သတင္းစာမ်ားမွရသည့္အစု ၂၁.၆ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထည့္တြက္လွ်င္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ၁၃၆.၈ဘီလ်ံအထိေရာက္ရွိႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

ကၽြမ္းက်င္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္Deloitteက ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကမ ၻာလံုး၌ အြန္လိုင္း ေၾကာ္ျငာ၀င္ေငြသည္ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၅ရာခိုင္္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း တိုင္းမ္စ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ဘ႑ာေရးအၾကပ္အတည္းကာလအတြင္း အြန္လိုင္းေၾကာ္ျငာ၀င္ေငြသည္ ၅ရာခိုင္ႏႈန္းအထိပင္ ထိုးက်ခဲ့ေသာ္လည္း အျခားေၾကာ္ျငာမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းစာၾကည့္လွ်င္ အလြန္ ေလ်ာ့နည္းေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္ဟု ထိုကုမၸဏီအစီရင္ခံစာတြင္ပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။

About Dave

Dave Avatar has written 73 post in this Website..

   Send article as PDF