ဒီပံုကိုက်န္ေတာ္ရိုက္ခဲ႔တာပါ။

“အေမစုသို႔”

 

မႏၱေလးပရိတ္သတ္

စိတ္ျပတ္တယ္ေနာ္ အေမ။

မလုုပ္ရင္အရွင္း

လုုပ္ရင္ဘာရင္းရရင္းရ။

သံုးသံုးဆယ္ႏွစ္

စေနမိုး ျဖစ္ေပမဲ႔

အျငိဳးၾကီးစမ္း

ေခါင္း(ေဂါင္း)အိုင္ထမ္းေစ႕။

စေနဖုန္လံုးအထပ္ထပ္

သက္ရႈက်ပ္ေပ႕ေစ။

ဆင္သြားရင္လမ္းျဖစ္ေပမဲ႔

အေမသြားရင္

ႏွစ္လမ္းသြားေတာင္

တစ္လမ္းသြားျဖစ္။

ေအာင္ပင္လယ္….. ဟုတ္လား

ဘယ္ေလာက္ေ၀းေ၀း

အေမ႔စကား “ေဆး”ေပ မို႔

လူပင္လယ္ေ၀ခဲ႕ၾကျပီ။

 

ကိုဆန္နီ(ခ)ကိုမင္းႏုိင္  ၃-၃-၂၀၁၂

မႏၱေလးေစ်းခ်ိဳ ဓါတ္ပံုကိုအင္တာနက္မွ ရွာေဖြတင္ျပပါသည္။ဓါတ္ပံုဆရာ ကိုအမည္မသိပါ။ ေက်းဇူးတင္လ်က္..

About Sonny

Sonny Min Naing has written 42 post in this Website..

A freelance English Teacher, fond of reading and writing poems.

   Send article as PDF