ဆ = ႏႈိင္းဆျခင္း ၊ ခ်င့္ခ်ိန္ျခင္း ။
ရာ = လွ်ာထားျခင္း ၊ တိုင္းတာျခင္း ၊ အကဲျဖတ္ျခင္း ။
ဆရာ = ကုိယ္က်ိဳးမငဲ့ဘဲ တစ္ပါးသူတို႕ကို သင္ျပျခင္း ။
ဆာယာ= တပည့္မ်ားအေပၚ အၿမဲတမ္းေအးျမမႈ အရိပ္ေပးေလ့ ရွိျခင္း ဟူေသာ တင္စားမႈ ၊ ဖြဲ႕ဆိုမႈတို႕ျဖင့္ ဆရာတို႕၏ ဂုဏ္အေပါင္းသည္
ေ၀ျဖာဆဲ ၊ ပ်ံ႕လြင့္ဆဲရွိ၏ ။ ယင္း ဂုဏ္ထူး၀ိေသသနတို႕သည္ ထိုက္တန္သူတို႕သာလွ်င္ ရရွိျခင္းျဖစ္၏ ။
ေလာက သေဘာတရားသည္ ခ်ီးေျမာက္ထိုက္သူတို႕အား ခ်ီးေျမာက္ေလ့ ရွိ၏ ။ မိမိ လုပ္ႏိုင္လွ်င္ လုပ္ႏိုင္သေလာက္ ရရွိစၿမဲ ျဖစ္၏ ။
မ်ားမ်ားလုပ္ႏိုင္လွ်င္ မ်ားမ်ားရ၏ ။ မ်ားမ်ား ဂုဏ္တက္၏ ။ နည္းနည္းလုပ္ႏိုင္လွ်င္ နည္းနည္းသာရ၏ ။ နည္းနည္းသာ ဂုဏ္တက္၏ ။
ထိုအရာသည္ ေလာကမွေပးေသာ ပစၥကၡ အက်ိဳးတည္း ။
အမွန္အားျဖင့္ “ ဂုဏ၀ေႏ ၱ ပႆႏိ ၱဇနာ ” လူတို႕သည္ ဂုဏ္ရွိသူတို႕ကို အေရးေပး ေလးစားတက္ၾက၏ ။
ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ျမင္လာတက္ၾက၏ ။ အထြတ္ အျမတ္ထား ပူေဇာ္လာတက္ၾက၏ ။
ေနရာေပး အေလးထား လာတက္ၾက၏ ။ ထိုသည္မွာ ဂုဏ္၏ အစြမ္းသတၱိေပ ။ ယင္း ဂုဏ္တို႕ရွိသူတို႕ကို အေရးေပး ေနရာေပးလာျခင္းသည္
ယခု မွမဟုတ္ ။ ဟိုေရွးယခင္ကတည္းက ျဖစ္၏ ။
ဆရာ ဟူသည္ “ ဆာယာ ” ဟူေသာ ပါဠိ စကားမွ ဆင္းသက္လာသည္ဟု ေရွးပညာရွိတို႕ မိန္႕ဆိုထား၏ ။ “ ဆာယာ ” ၏ အနက္
အဓိပၸါယ္ကား “ အရိပ္ ” မည္ပါ၏ ။ အရိပ္ ဟူသည္ အပူဒဏ္ကို ဖ်က္ဆီးၿပီး ေအးျမျခင္းသေဘာကိုေဆာင္၏ ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေလာကတြင္းရွိ
သတၱ၀ါ အားလုံးတို႕သည္ ယင္းေအးျမမႈရွိေသာ အရိပ္ကို ခိုလႈံလိုၾက၏ ။
ယင္း အရိပ္ ( ဆာယာ ) သည္လည္း မိမိထံ ခိုလႈံ ၀င္ေရာက္လာသူတို႕အား အပူဒဏ္ကို ပယ္ေဖ်ာက္ေပးျခင္း ၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကိုပင္
ေဖ်ာက္ေပးျခင္းစသည္တို႕ျဖင့္ ေအးျမမႈကို ေဆာင္ကာ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးအား ခ်မ္းသာေစပါ၏ ။
အာတပံ ပရိႆမဥၥေဆတိ ဆိႏၵတီတိ ဆာယာ ၊
သတၱာနံ သရီရံ ဆိယတိ ဥပသေမတီတိ ဆာယာ ……….

ခရီးရွည္ သြားေနသူအား ေနပူျခင္းသည္ ေဘးရန္မည္၏ ။
ေနပူျခင္းေၾကာင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းသည္ ခရီးသြားေနသူ၏ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးကို ပင္ပန္း ဆင္းရဲေစ၏ လို႕ ဆိုမိန္႕ထားပါတယ္ ။
သစ္တစ္ပင္ေကာင္း ငွက္ တစ္ေသာင္းနား ဟူေသာ စကားသည္ ထို အရိပ္ (ဆာယာ) ဟူေသာ ေ၀ါဟာရႏွင့္ ယွဥ္လွ်က္ ရွိ၏ ။
သစ္ပင္ တစ္ပင္သည္ အခက္အလက္ ျပည့္စုံစြာျဖင့္ အရိပ္ေကာင္းေကာင္းရႏိုင္မွသာလွ်င္ ငွက္ အေပါင္း တစ္ေသာင္းမက နားေနႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါ၏ ။
အခက္အလက္ မျပည့္စုံခဲ့ေသာ္ ငွက္ တစ္ေသာင္း နားေနႏိုင္သည္ မဆိုထားဘိ ၊ ငွက္ တစ္ေကာင္ တစ္ေလပင္ နားေနဖို႕ မသင့္ေပ ။
အဆိုးဆုံးဆိုေသာ္ လာနားခဲ့ေသမွ် ငွက္ တစ္ေကာင္တစ္ေလသည္ပင္ လုံၿခံဳမႈမရွိ အႏ ၱရာယ္ဆိုး အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳရတက္ပါ၏ ။
ထို႕အတူပင္ ဆရာ ဟူသည္လည္း အဖက္ဖက္ကျပည့္စုံသည့္ အရည္အျခင္း ဟူေသာ အခ်က္အလက္ တို႕ ရွိၾကရေပမည္ ။
မိမိထံ ၀င္ေရာက္ခိုလႈံလာသမွ်ေသာ တပည့္အေပါင္းအား “ ပညာ ” ဟူေသာ အရိပ္အာ၀ါသ ေကာင္းေကာင္းကို ေပးစြမ္းႏိုင္ရေပမည္ ။
သြန္သင္ျပသမႈျဖင့္ မွန္ေသာလမ္းစဥ္ကို ပို႕ေဆာင္ေပးႏိုင္ရေပမည္ ။တပည့္တို႕၏ ေလာကဓံဆိုး ၊ ဒုကၡဆိုး အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕ကို ကာကြယ္ ေပးျခင္းျဖင့္ လုံၿခံဳမႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္ရမည္ ျဖစ္ပါ၏ ။ သို႕မွသာ ဆရာ ဟူသည္ “ ဆာယာ ” ဟူေသာ ေ၀ါဟာရႏွင့္ ကိုက္ညီေပေတာ့မည္။
ဆရာ တို႕မွာ တပည့္ တို႕ကို ဦးေဆာင္ႏိုင္မႈ အရည္အျခင္း ႏွင့္ ျပည့္စုံရေပမည္ ။ အဘယ္မည္ေသာ အရည္အျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံရမည္နည္းဟူမူ “ ထၾကြ ၊ ႏိုးၾကား ၊ သနား ၊ သည္းခံ ၊ ေ၀ဖန္ေထာက္ရႈ ……ထိုေျခာက္ခု ႀကီးသူ က်င့္ရာ တရား တည္း ”
ဟူေသာ နာယက ဂုဏ္ ေျခာက္ပါး တို႕ျဖစ္ပါ၏ ။
အေနာက္တိုင္း ပညာရွင္တို႕၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာမူ ဆရာ၏ အဂၤါ ( ၇ ) ရပ္ ထားရွိၾက၏ ။ ယင္းတို႕ကား………..
TEACHER (ဆရာ)
T = Teaching (ဆရာ အလုပ္ )
E = Education (ပညာေရး)
A = Active (ထၾကြလုံ႕လရွိေသာ)
C = Clever (တက္သိနားလည္ ထက္ျမတ္ေသာ)
H = Honest (ရိုးေျဖာင့္ေသာ)
E = Expert (ကၽြမ္းက်င္ေသာ
R = Research minded (အခ်က္အလက္ အသစ္မ်ားေတြ႕ရွိရန္ အေသးစိတ္ ေလ့လာျခင္း) ဟူသည္ တို႕ျဖစ္ပါ၏ ။
ဆရာ သမား တို႕သည္ တပည့္ တို႕၏အေပၚမွာ
သစ္ပင္ ၊ ျမစ္ေခ်ာင္း ၊ ႏို႕ေကာင္း ႏြားမ – တို႕ပမာ ထားရွိျပီး က်င့္ႀကံၾကရမည္ ျဖစ္သည္ ။
သစ္ပင္ ဟူသည္ ၄င္းတို႕ အတြက္သာ ႀကီးထြား လာခဲ့သည္မဟုတ္ ။
အသီး ၊ အရြက္ ၊ အပြင့္ ၊အခက္ တို႕ကို ၄င္းတို႕ကိုယ္တိုင္ သုံးေဆာင္ခံစားေလ့ မရွိၾကပါ ။ ထိုနည္းတူပင္ ျမင္းေခ်ာင္ အင္းအိုင္တို႕သည္လည္း
ေရ တို႕တသြင္သြင္စီးဆင္းေနပါ၏ ။ သို႕ေသာ္ ယင္းတို႕ ကိုယ္တိုင္ ေသာက္သုံးစံစားေလ့ မရွိ ။ ႏို႕ေကာင္း ႏြားမတို႕ သည္လည္း ထိုနည္းတူပင္ ျဖစ္ေလ၏ ။ သူတို႕၏ ႏို႕ရည္ကို သူတို႕ကိုယ္တိုင္ ေသာက္သုံးသည္ မရွိေပ ။
ယင္း သစ္ပင္ ၊ ျမစ္ေခ်ာင္း ၊ ႏို႕ေကာင္း ႏြားမ တို႕သည္ မိမိမွတစ္ပါး အျခားတစ္ပါးသူတို႕၏ ေလာက အက်ိဳး စီးပြါး အတြက္သာျဖစ္တည္ လာၾကသည္သာ ျဖစ္ပါေလသတည္း ။

About အရင့္ေရာင္

အရင့္ေရာင္ အရင့္ေရာင္ has written 56 post in this Website..