ဖတ္ထားတာေလးေတြကို ရွယ္လိုက္ပါတယ္။ အိုင္တီနယ္ပယ္မွာ ေလ့လာတဲ့သူေတြ အေထာက္ အကူ ရေအာင္ပါ။ နည္းနည္းဘဲရွိပါေသးတယ္။ ဆက္ၿပီးတင္ေပးပါမယ္။ ၾကားေတာ့ၾကားဘူး တယ္ ေသခ်ာေတာ့မသိဘူးဆိုတာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ရွာေဖြထားတာေလးေတြ နဲ႔ အဆင့္ျမင့္တဲ့ ပညာရပ္ေတြ ေလ့လာႏိုင္ပါေစ။

WiMAX ဆိုသည္မွာ

WiMAX
Worldwide Interoperability for Microwave Access ရဲ႔အတိုေကာက္
စာလံုးျဖစ္ပါတယ္။WiMAXက တယ္လီဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာတစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး point –
to – point link ေတြကေန protable internet access အထိ data transmission
mode အမ်ိဳးမ်ိဴးကို အသံုးျပဳျပီး ဆက္သြယ္တဲ႔ wireless data transmission
နည္းပညာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီWiMAX နည္းပညာဟာ cable ၾကိဳးမလိုပဲ 75Mb/s
symmetric broadband speed ကိုသံုးစြဲႏိုင္မည္႔
နည္းပညာျဖစ္ပါတယ္။ဒီနည္းပညာကို Broadband Wireless Access နည္းပညာလို႔လဲ
ေခၚဆိုတဲ႕ IEEE 802.16 မွာအေျခခံထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။WiMAX
ဆိုတဲ႔အမည္ကိုၾကိဳးမဲ႔နည္းပညာလို႔ တစ္သတ္မွတ္တည္းသံုးစြဲႏိုင္ဖို႔
အျပန္အလွန္ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ဖို႔ဆိုတဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဇြန္ ၂၀၀၁ WiMAX
ကြန္ဖရင္႔ မွာေၾကညာခဲ႔ပါတယ္။ဒီၾကိဳးမဲ႔ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ဟာ ေကဘယ္နဲ႔
DSLဆက္သြယ္ေရးေတြနဲ႔ မတူတဲ႔ နည္းလမ္းသစ္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ျဖစ္ပါတယ္။

WiMAX ရဲ႔ bandwidth နဲ႔ range ဟာေအာက္ပါ application
ေတြကိုသံုးစြဲလို႔ရႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

-WiFi hotspotေတြကိုအင္တာနက္ႏွင္႔ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း

-Last mile broadband access အတြက္ cable နဲ႔ DSLအျပင္အျခား၀ါယာလက္ ဆက္သြယ္ေရးအေနနဲ႔ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း

-အခ်က္အလက္ႏွင္႔တယ္လီဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း

-စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက
မတူညီႏိုင္တဲ႔ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈစနစ္ႏွစ္မ်ိဳးကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင္႔
တစ္ခုခ်ိဳ႕ယြင္းပ်က္စီးပါက အျခားတစ္ခုျဖင္႕ ဆက္လက္သံုးစြဲကာ
လုပ္ငန္းဆက္လက္လည္ပတ္ႏိုင္ျခင္း

-portable connectivity ရရွိႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။

WiMAX ကို Lastmile connectivity အတြက္သံုးစြဲဖို႔ company မ်ားစြာက
ေလ႔လာစမ္းသပ္လ်က္ရွိေနပါသည္။တကယ္လို႔ company ေတြအျပိဳင္ဆိိုင္နဲ႔ဒီ
Lastmile connectivity ကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးခဲ႔ရင္ေနအိမ္နဲ႔
ရုံးသံုးအင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးဟာေစ်းသက္သာလာမွာျဖစ္ျပီး စီးပြားေရးအေျခအေနအရ
သံုးစြဲလို႔မျဖစ္ႏိုင္တဲ႔ေနရာေတြမွာပါ broadband access
ရရွိလာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

WiMAX access ကိုအင္ဒိုနီးရွားမွာ ၂၀၀၄
က ဆူနာမီလွိဳင္းဒဏ္သင္႔ျပီးေနာက္
ဆက္သြယ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔အသံုးျပဳခဲ႔ပါတယ္။ဆူနာမီေဘးဒဏ္သင္႔
ေဒသကလူေတြဟာamateur radio ကလြဲလို႔အျခားဆက္သြယ္ေရးစနစ္မရွိတဲ႔
အတြက္ေဒသအျပင္ဘက္က
ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ေတြကိုဆက္သြယ္လို႔မရႏိုင္ခဲ႔ဘာဘူး။ဒါေၾကာင္႔
အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ႏိုင္ဖို႔ WiMAX စနစ္ကိုသံုးစြဲ ခဲ႔ပါတယ္။

ကတ္ထရီးနား မုန္တိုင္းကာလမွာလဲ FCC နဲ႔ FEMA အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ကူညီဖို႔
Intel ကWiMAX ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကို ပံ့ပိုးေပးခဲ႔ ပါတယ္။

WiMAX ကို
indoor နဲ႔ outdoor ယူနစ္ဆိုျပီးႏွစ္မ်ိဳးသံုးစြဲႏိုင္ပါတယ္။ indoor unit
အတြက္ Cable Modem နဲ႔ DSL modem ပမာဏရွိျပီး outdoor unit မွာေတာ႔ Laptop
PC တစ္လံုးခန္႔သာရွိျပီး အိမ္သံုးျဂိဳဟ္တု ဆက္သြယ္ေရးစက္
ပမာဏေလာက္ရွိေၾကာင္းသိရပါတယ္။

WiMAX ကို GSM ႏွင္႔ CDMA
တို႕လိုဆယ္လူလာဖုန္းနည္းပညာ ေတြေနရာမွာ အစားထိုးသံုးစြဲလာႏိုင္ဖို႔
ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။ဒါအျပင္ 2G,3G နဲ႔ 4G နည္းပညာေတြအတြက္ wireless
backhaul နည္းပညာအျဖစ္ဖြံျဖိဳးျပီးနဲ႔ ဖြံျဖိဳးဆဲ
ႏိုင္ငံေတြမွာသံုးစြဲဖို႔ ၾကံဆလ်က္ရွိပါတယ္။

WiFi နဲ႔လည္း
WiMAXကိုဆင္တူတယ္လို႔မွားယြင္းယူဆေလ႔ရွိၾက ပါတယ္။အဓိကကေတာ႔ Wi နဲ႔စတာရယ္
IEE standard ျဖစ္တာရယ္နဲ႔ 802 နဲ႔ အစျပဳတာခ်င္းတူညီတာ
ေတြတူညီတာေတြရယ္ေၾကာင္႔ ဆင္တူတယ္လိ္ု႔ ယူဆၾကတာျဖစ္ပါတယ္

Privacy ဆိုသည္မွာ

Privacy ကိုလူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အုပ္စုတစ္စုဟာ သီးသန္႔ခြဲထြက္ေနထိုင္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ ၄င္းတို႔နဲ႕ ပတ္သက္တဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို သီးသန္႔ေဖာ္ျပႏိုင္ခြင္႔ ရွိျခင္းကို ညႊန္းဆိုေလ့ရွိပါတယ္။ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္အဖြဲ႔အစည္းရဲ႔ သီးသန္႔အေရးကိစၥလို႔ ေယဘုယ် ဖြင္႔ဆို ႏိုင္ပါတယ္။သီးသန္႔အေရးကိစၥလို႔ သတ္မွတ္တဲ႔ အရာတစ္ခုရဲ႔ content နဲ႔နယ္နိမိတ္ကေတာ႔
ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအေပၚမူတည္ျပီး ကြဲျပားေပမယ္႔အေျခခံခ်က္ေတြကေတာ႔ အတူတူပါပဲ။သီးသန္႔အေရးကိစၥကို အမ်ားအားျဖင္႔အမ်ားျပည္သူရဲ႔ အ၀န္းအ၀ိုင္းမွာ နာမည္ကို သိရွိခြင္႔မေပးျခင္းမ်ိဳးကိုညႊန္းဆိုေလ႔ရွိပါတယ္။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာဟာ
သီးသန္႔အေရးကိစၥျဖစ္လာတဲ႔အခါမွာ အဲဒီအရာဟာ ပင္ကိုယ္သဘာ၀အားျဖင္႔ထူးျခားေနျပီး ပုဂၢိဳလ္ေရးအရလည္း ထိခိုက္ဖို႔ အလားအလာရွိေနတာမ်ိဳးကိုဆိုလိုပါတယ္။ သီးသန္႔အေရး ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔သတင္းအခ်က္အလက္ကို သိရွိခြင္႔ျပဳဖို႔ဆံုးျဖတ္တဲ႔အတိုင္းအတာဟာ အမ်ားျပည္သူကအဲဒီသတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ဘယ္လိုလက္ခံမလဲဆိုတာ
ေပၚမူတည္ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ဘယ္အခ်ိန္ဘယ္ေနရာမွာ ဆိုတဲ႔အခ်က္ေတြကလည္း
အေရးပါတယ္။ သီးသန္႕အေရးကိစၥကို လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္ေတြရဲ႔ မ်က္ႏွာစာတစ္ခု အျဖစ္လည္းရႈျမင္ေလ႔ရွိၾကပါတယ္။လံုျခံဳေရးကိစၥဟာအုပ္စုတစ္ခုနဲ႔ အျခားတစ္ခုအၾကား
အက်ိဳးစီးပြားေတြကိုဖလွယ္တဲ႔အခါမွာ အေရးပါတယ္ဆိုတာထင္ရွားလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရ၊စီးပြားေရးေကာ္ပေရးရွင္းၾကီးမ်ား သို႔မဟုတ္လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းတို႔ရဲ႔ သီးသန္႕ အေရး ကိစၥေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းေၾကာင္႔အခြင္႔အေရး ထိခိုက္ခံရသူေတြဘက္က ကာကြယ္ေပး ျခင္း ဟာႏိုင္ငံအမ်ားစုရဲ႕ သီးသန္႔အေရးကိစၥဆိုင္ရာဥပေဒရဲ႕အစိတ္အပိုင္း အျဖစ္ထည္႔သြင္း စဥ္းစားေလ႔ရွိပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႔ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ အျဖစ္ပါ၀င္လာပါတယ္။ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားဟာသီးသန္႔အေရးကိစၥႏွင္႔  ပက္သက္ျပီး တစ္နည္းနည္းနဲ႔ ကန္႔သတ္ထားတဲ႔ဥပေဒျပဌန္းထားပါတယ္။ဥပမာအားျဖင္႔ အခြန္စည္းၾကပ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ဥပေဒမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီလိုဥပေဒမ်ိဳးဟာ လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕၀င္ေငြနဲ႔
အသက္ေမြးမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြ ကို sharing ျပဳလုပ္လို႔ရလို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႔မွာေတာ႔ သီးသန္႔အေရးကိစၥဟာလြတ္လပ္စြာေရးသားေျပာဆိုခြင္႔ ဥပေဒနဲ႔ ျငိစြန္းျပီးအျငင္းပြားဖြယ္အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ရေလ႔ရွိပါတယ္။ဒါ႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြရဲ႔
တည္ဆဲဥပေဒမွာသတင္းအခ်က္အလက္ေတြကိုအမ်ားသိရွိေအာင္ေဖာ္ျပဖို႔ျပဌန္းထားတာမ်ိဳးကို
အျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈေတြက သီးသန္႕အေရးကိစၥအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။

သီးသန္႔အေရးကိစၥဟာ ပင္ကိုယ္အားျဖင္႔ လက္ခံထားျပီးသားအက်ိဳးစီးပြားမ်ားနဲ႔ ဖလွယ္ရေလ႔ ရွိျပီး တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ႔ သက္ဆုိင္ရာ အႏၱရာယ္နဲ႕ဆံုးရႈံးမႈေတြၾကံဳေတြ႔ရေလ႔ရွိပါတယ္။ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားနဲ႔ဆင္႔ကဲျဖစ္စဥ္ သီ၀ရီပညာရွင္ေတြ၊စိတ္ပညာရွင္ေတြဟာ သီးသန္႔အေရး ကိစၥကိုၾကိဳးစားအဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုေလ႔ရွိၾကပါတယ္။ စီးပြားေရးေလာကမွာေတာ႔ ပုဂၢိဳလ္ေရး အေသးစိတ္အခ်က္ ေတြကို ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းရည္ရြယ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခုခု ရယူဖို႔ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အမ်ားကိုသိရွိခြင္႔ေပးေလ႔ရွိပါတယ္။ လိုလိုလားလား ရွယ္ယာျပဳလုပ္ လိုက္တဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္တစ္ခုဟာ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္အလြဲသံုးစား ျပဳခံရျခင္း မ်ိဳး ၾကဳလာခဲ႔မယ္ဆိုရင္ Identidy Theft အျဖစ္သတ္မွတ္ေလ႔ရွိၾကပါတယ္။

Laptop ဆိုသည္မွာ

Personal computer ေတြကို ၁၉၇၀ အတြင္းမွာထုတ္လုပ္လာႏိုင္ျပီးေနာက္သယ္ယူရလြယ္ တဲ႔ pc ေတြကို ထုတ္လုပ္လာႏိုင္ဖို႔ၾကံဆလာၾကပါတယ္။ ၁၉၈၁မွာပထမဆံုး Laptop pc ျဖစ္တဲ႔ Osbornet ကိုထုတ္လုပ္ခဲ႔ပါတယ္။အဲဒီ Laptopဟာအေလးခ်ိန္ ၂၃.၅ ေပါင္ရွိျပီး ၅လက္မ အရြယ္ CRT ဖန္သားျပင္ပါရွိပါတယ္။၅.၂၅လက္မအရြယ္ Floopy drive ႏွစ္ခုပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ဘက္ထရီကေတာ႔မပါ၀င္ပါဘူး။အဲဒီႏွစ္အတြင္းမွာပဲ ပထမဆံုး Laptop အရြယ္အစား portablecomputer ျဖစ္တဲ႔ EpsonHX-20 ကိုထုတ္လုပ္လာႏိုင္ခဲ႔ပါတယ္။

EpsonHX-20 မွာ LCD sccreen ပါရွိျပီး rechargeable battery နဲ႔အေလးခ်ိန္၁.၆ဂရမ္  (၄ေပါင္) ရွိတဲ႔ ဒီ Laptopမွာဂဏန္းေပါင္းစက္အရြယ္ပရင္တာတစ္ခုလဲပါရွိပါတယ္။Laptop
နာမည္ကိုစတင္သံုးစြဲ ျပီးထုတ္လုပ္ခဲ႔တဲ႔ protable computer ကေတာ႔ Gavilan
SC ျဖစ္ပါတယ္။Laptop ေတြကိုဖန္သားျပင္အရြယ္အစားကိုလုိက္ျပီးအမ်ိဳးအမည္ခြဲျခား ေခၚဆိုၾကသလို၊ ပါ၀င္တဲ႔ feature ေတြအရလည္း အမည္သတ္မွတ္ၾကတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ Desktop replacement လို႔ေခၚတဲ႔ Laptopေတြဟာ ဖန္သားျပင္အက်ယ္ ၁၇လက္မရွိတာ ေၾကာင္႔  အရြယ္အစားၾကီးမားတဲ႔ Laptopအမ်ိဳးအစားေတြျဖစ္ပါတယ္။

Standard Laptop ေတြကေတာ႔သယ္ယူလြယ္ကူေအာင္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားျပီး ၁၃ လက္မကေန ၁၅ လက္မအထိပါရွိပါတယ္။

Sub notebook ေတြကေတာ႔ သယ္ရတာ ေပါ႔ပါးလြယ္ကူျပီး feature ေတြကနည္းနည္းသာ
ပါ၀င္ပါတယ္။ ဖန္သားျပင္ကေတာ႔ ၁၃လက္မနဲ႔ အဲဒီထက္ေသးတဲ႔ဖန္သားျပင္အရြယ္ေတြနဲ႔ ထုတ္လုပ္ထားပါတယ္။

Feature ကိုလိုက္ျပီးအမည္ေခၚဆိုတဲ႔ laptop ေတြအနက္ Budget Laptopေတြဟာေစ်းႏႈန္း သက္သာျပီးစြမ္းေဆာင္ရည္ နိမ္႔တဲ႔ laptop ေတြျဖစ္ပါတယ္။

Tablet pc ေတြကေတာ႔ touchscreen interface ပါ၀င္ျပီးကီးဘုတ္မပါရွိတဲ႔ပံုစံေတြရွိသလို ကီးဘုတ္ နဲ႔လည္းထုတ္လုပ္ေလ႔ရွိၾကပါတယ္။

Notebook ေတြကေတာ႕ေစ်းသက္သာျပီး sub notebook အေသးစားလို႔ဆိုႏိုင္တဲ႔
အင္တာနက္ သံုးစြဲဖို႔နဲ႔ basic office app ေတြပါတဲ႔ laptopအမ်ိဳးအစားေတြျဖစ္ပါတယ္။

Rugged Laptop ေတြကေတာ႔ အပူခ်ိန္ျမင္႔မားတဲ႔ စက္ရံုပတ္၀န္းက်င္ေတြ၊တုန္ခါမႈ မ်ားတဲ႔ေနရာေတြ နဲ႔ စိုစြတ္ထိုင္းမိႈင္းတဲ႔ေနရာေတြမွာ အင္ဂ်င္နီယာေတြသံုးဖို႔ရည္ရြယ္ ထုတ္လုပ္တဲ႔  အၾကမ္းခံ Laptop ေတြျဖစ္ပါတယ္။

Laptopေတြမွာပါတဲ႔ စက္ပစၥည္း အစိတ္အပိုင္းေတြက desktop pc ေတြမွာပါတဲ႔
ပစၥည္းေတြနဲ႔ အတူတူျဖစ္ေပမယ္႔သယ္ရလြယ္ေအာင္အရြယ္အစားေသးငယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ဒါ႔အျပင္စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈသက္သာေအာင္လည္းအရြယ္အစားကို ခ်ံဳ႔ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ Laptop ေတြရဲ႔ ပါ၀ါအရြယ္အစားနဲ႔အေအးေပးစနစ္ေတြရဲ႕ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြေၾကာင္႔ desktop pcေတြေလာက္စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင္႔မားမႈမရွိၾကပါဘူး။

Laptopေတြအသံုးျပဳရျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကေတာ႔ သယ္ယူရလြယ္ကူျခင္း၊ desktop
pc သယ္ယူသြားလို႔မရတဲ႔ ေနရာေတြမွာ laptop ကိုသံုးရင္းအလုပ္လုပ္ႏိုင္တဲ႔ အတြက္အလုပ္ ေတြ  ပိုျပီးျပီးေအာင္ လုပ္ႏို္င္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။

Laptop ကိုသယ္သြားတာ မက ပုဂၢိဳလ္ေရး၊အလုပ္ကိစၥနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာကို
ဆက္တိုက္ခ်ိ္တ္ဆက္သိရွိဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ႔ သေဘာပါပဲ။

Laptopေတြကိုသံုးတဲ အတြက္ desktop pc user ေတြ ၾကံဳရတက္တဲ႔ syncronized
လုပ္ထားတဲ႔ ေဆာ႔ဖ္၀ဲလ္ေတြနဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြ ခိုးခံရတာမ်ိဳးမျဖစ္ေတာ႔ပါဘူး။

Laptop ေတြဟာေက်ာင္းသားေတြရဲ႔ အေဆာင္ကအခန္းနဲ႔ျမိဳ႔ျပတိုက္ခန္းက်ဥ္းေတြလို ေနရာ အခက္အခဲ ရွိတဲ႔ ေနရာေတြမွာ သံုးစြဲဖို႔အဆင္ေျပေစပါတယ္။

Laptop ေတြဟာစြမ္းအင္သံုးစြဲမႈအပိုင္းမွာ desktopေတြထက္သက္သာသလို အသံဆူညံမႈလည္း ေျပာပေလာက္ေအာင္မရွိတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။မီးပ်က္တဲ႔ အခါမွာလည္း နာရီေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ဆက္လက္သံုးစြဲႏိုင္တာလည္း desktop pc ေတြထက္ အားသာတဲ႔ အခ်က္ေတြပါပဲ။

Laptop ေတြနဲ႔ desktop pc ေတြဟာ စြမ္းေဆာင္ရည္ အပိုင္းမွာအတူတူျဖစ္ရင္ေတာင္ desktop ေတြထက္ပိုေစ်းၾကီးပါတယ္။ အျခားသေဘာမေတြ႔စရာအခ်က္ေတြကေတာ႔  CPU နဲ႔ graphic ကတ္ေတြကို upgrade ျပဳလုပ္မရႏိုင္တာနဲ႔ေနရာတကာ သယ္သြားတာေၾကာင္႔  ေဟာင္းႏြမ္းပ်က္စီးမႈျမန္ဆန္တာကိုေတြ႔ရပါတယ္။

Notebook

Notebook ေတြဟာေသးငယ္ေပါပါးျပီးစြမ္းအင္ သံုးစြဲမႈနည္းပါးတဲ႔ Notebook
ေတြျဖစ္ပါတယ္။ပံုမွန္ အရြယ္အစား Laptop ေတြေလာက္ processing power
ျမင္႔မားမႈမရွိေပမယ္႔ web browser တစ္ခု run ဖို႔၊ ၀ါယာလက္စနစ္နဲ႔အင္တာနက္
သံုးဖို႔ word processing ျပဳလုပ္ဖို႔ အတြက္သင္႔ေတာ္ပါတယ္။

Notebook ေတြဟာ ကြန္ပ်ဴတာအငယ္စားေလးေတြအျဖစ္အေရာင္း company
ေတြကအမ်ိဳးအစားသက္မွတ္ေလ႕ ရွိၾကပါတယ္။အဲဒီလို ကြန္ပ်ဴတာေတြကို sub
notebook,ultraprotable, mininotebook,minithin client,cloudbook နဲ႔
ultra mobile pc စသျဖင္႔ လည္း အျခားအမည္ေတြနဲ႔ ေခၚဆိုၾကပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ္႔
ေစ်းကြက္မွာေတာ႔ Notebook ဆိုတဲ႔ အေခၚအေ၀ၚက လူၾကိဳက္အမ်ားဆံုး အေခၚအေ၀ၚျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင္႔ ေတာ႔ Notebook မွာဆာဗာဗားရွင္းလို၊ အင္တာပရိုက္စ္ဗားရွင္းလို operating system ေတြမသံုးပါဘူး။ဒ့ါအျပင္ ပိုမိုေသးငယ္တဲ႔ ကီးဘုတ္၊ေသးငယ္တဲ႔ ဖန္သားျပင္နဲ႔storage space အနည္းငယ္စတာေတြပါ ရွ္ိတာကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Notebook ေတြေပၚဦးစမွာ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာအပိုတစ္လံုး၀ယ္ခ်င္တဲ႔သူ ေတြရဲ႔ ေစ်းကြက္ကို ဦးတည္ထုတ္လုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔မၾကာမီမွာပဲ ကမၻာတစ္၀န္းမွာ cloud computing နည္းပညာေတြနဲ႔ အတူ application ေတြနဲ႔ မီဒီယာေတြ သံုးဖို႔
Netbook ေတြကိုပိုမို ေရြးခ်ယ္လာၾကပါတယ္။ ေစ်းကြက္သုေတသန company
တစ္ခုကဆိုရင္ ၂၀၀၉ မွာ ပံုမွန္ Laptop ေတြရဲ႔ ေရာင္းအားကို Notebook ေရာင္းအားက သာလြန္သြားလိမ္႔မယ္လို႔  ခန္႔မွန္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါတယ္။

Data Mining

Data Mining ဆိုတဲ႔ေ၀ါဟာရရဲ႔ အဓိပါယ္ကေတာ႔ အခ်က္အလက္ေတြကို ပံုသ႑ာန္ အမိ်ဳးအစားခြဲျခားျပီး၊ တစ္ခုနဲ႕တစ္ခုအဆက္အစပ္ရွိလာေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ data mining ရဲ႔ ကန္႕သတ္မႈေတြကေတာ႔

-Association လို႔ေခၚတဲ႔ event တစ္ခုကိုအျခားတစ္ခု နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ ျခင္းျဖစ္ေပၚလာေစတဲ႔ ပံုသဏာန္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္း။

-Sequence ဟာ Path analysis လို႔ေခၚတဲ႔ event တစ္ခုက အျခား event တစ္ခုဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚလာေစတဲ႔ ပံုသ႑ာန္ေတြကိုရွာေဖြျခင္း။

-Classification လို႔ေခၚဆိုတဲ႔ ပံုသ႑ာန္အသစ္ မ်ားကိုရွာေဖြျခင္း။

-Clustering လို႔ေခၚဆိုတဲ႔ ယခင္ကမသိရွိခဲ႔တဲ႔ အခ်က္အလက္အုပ္စုေတြကို မွတ္တမ္းျပဳစုရွာေဖြျခင္း။

-Forecasting လို႔ေခၚတဲ႔ အနာဂတ္ကိုခန္႔မွန္း ႏိုင္တဲ႔အခ်က္အလက္ေတြရဲ႔ ပံုသဏာန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကိုရွာေဖြျခင္း စတာေတြပါ၀င္ပါတယ္။

-Data mining နဲ႔ပက္သတ္တဲ႔ နည္းလမ္းေတြကို သခ်ၤာ၊ cybernetic ၊မ်ိဳးဇနည္းပညာနဲ႔ ေၾကာ္ျငာေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္း marketing စတဲ႔ဘာသာရပ္ေတြမွာ သုေတသန ျပဳလုပ္ဖို႔ အသံုးျပဳေလ႔ရွိပါတယ္။

Cybersquatting

အေမရိကန္ဖက္ဒရယ္ဥပေဒကျပဌာန္းထားခဲ႔တဲ႔Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act အရအျခားသူကိုယ္ပိုင္ကုန္ပစၥည္းအမွတ္ တံဆိပ္ကို တုပအသံုးျပဳျပီး
ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရရွိဖို႔ domainnameတစ္ခုကိုအသံုးျပဳျခင္း၊တရားမ၀င္ေရာင္းခ်ျခင္းကို cybersquatting လို႔ေခၚဆိုေလ႔ရွိပါတယ္။ဒီေ၀ါဟာရဟာ အျခားသူရဲ႔ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုကို ခြင္႔ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ရယူသံုးစြဲ တယ္လို႔အဓိပၸါယ္ရတဲ႔ squatting ဆိုတဲ႔ ၾကိယာကေန ဆင္းသက္လာတဲ႔ ေ၀ါဟာရပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ ၄င္းတို႔ ရဲ႔ domain name ေတြမွတ္ပံုတင္ေလ႔ရွိ္ပါတယ္။ဒါေပမယ္႕
အဲဒီမွတ္ပံုတင္ျခင္းကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးတဲ႔ ဌာန ေတြက domain name ခုဟာ
အျခားသူတစ္ေယာက္ထံကို မွန္ကန္စြာ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ျခင္းရွိမရွိဆိုတာကိုေတာ႔ စစ္ေဆးျခင္းမရွိပါဘူး။(domain name တစ္စုရဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြမွန္ကန္ျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးမေပးၾကပါဘူး)ဒါေၾကာင္႔ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္တဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္နဲ႔ company အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ domain name အသစ္နဲ႔ ရက္လြန္ကုန္ဆံုးျပီးသား အျခားသူေတြ အလုိရွိႏိုင္တယ္လို႔ ယူဆျပီးထိန္းသိမ္းထားေလ႔ရွိၾကပါတယ္။

cybersquatting ကိုက်ဴးလြန္တဲ႔ သူေတြက ၄င္းတို႔ရဲ႕ ၀က္ဆိုဒ္ကို အသံုးျပဳႏိုင္တဲ႔ အလားအလာမ်ားေအာင္ ဘံုသံုးစြဲေလ႔ရွိတဲ႔ အဂၤလိပ္စာလံုးေတြကို အသံုးျပဳျပီး
ဆင္တူယိုးမွား၀က္ဆိုဒ္ေတြေထာင္ထားေလ႔ရွိၾကပါတယ္။သူတို႔ရဲ႔ေနာက္ထပ္ပစ္မွတ္တစ္ခုကေတာ႔ ေပၚျပဴတာျဖစ္တဲ႔ ၀က္ဆိုဒ္ေတြကိုစာလံုးေပါင္းမ်ားရိုက္ထားတာမ်ိဳးပါပဲ။ဒါ႔အျပင္ မၾကာေသးမီက
ရက္လြန္ကုန္ဆံုးသြားလို႔ မသံုးေတာ႔တဲ႔ domain name ေတြကိုလည္းcybersquatting ျပဳလုပ္သူေတြ(၀က္ဆိုဒ္ေတြကို)ကစာရင္းျပဳစုထားေလ႔ရွိၾကပါတယ္။ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ႔ ၀က္ဆိုဒ္မွတ္ပံုတင္မယ္႔သူတစ္ဦးဆီကို ၄င္း domain name ေတြထဲကပဲ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ဖို႔ပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီမွတ္ပံုတင္သူကေတာ႔ သူ႕၀က္ဆိုဒ္ expireျဖစ္ျပီးဆံုးရႈံးသြားေတာ႔ မွာျဖစ္ပါတယ္။

domain name တစ္ခုအတြက္စစခ်င္း နဲ႔ ႏွစ္စဥ္ေၾကးေတြကို ေပးေဆာင္ရတဲဲ႔ အတြက္ domain nameေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကို cybersquatting ျပဳလုပ္သူေတြကထိန္းသိမ္းထား ေလ႔ရွိၾကပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ အဲဒီ domain name ေတြအတြက္ေပးေဆာင္ရမယ္႔ ကုန္က်ေငြေတြ ကိုလည္း ဆိုင္းငံ့ထားေလ႔ရွိၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုဟန္႔တားထားစဥ္မွာ အျခားသူေတြက တျပားမွမေပးဘဲသံုးစြဲသံုးစြဲႏိုင္ေအာင္ထိန္းသိမ္းထားေလ႔ရွိပါတယ္။ဒါေၾကာင္႔ domain name
မွတ္ပံုတင္သူေတြက ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ ၾကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ domain name
မွတ္ပံုတင္တဲ႔ သူေတြက ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ ၾကိဴးစားေနၾကပါတယ္။domain
name ေတြမွတ္ပံုတင္တဲ႔ ဌာနမွာေတြကို လိုင္စင္ခ်ထားေပးတဲ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တဲ႔  Internet Co-poration for Assigned Names and Numbers(ICA WN) အဖြဲ႔ၾကီးကေတာ႔ တရားရံုးေတြမွာ domain nameနဲ႔ပတ္သက္ျပီးအခ်င္းမ်ားၾကတဲ႔ အမႈေတြနဲ႔ မျပီးေသးတဲ႔ အမႈအခင္းေတြကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ကုန္ပစၥည္းမွတ္ပံုတင္ ဥပေဒေတြက
ဒီျပႆနာေတြကိုေျဖရွင္းေပးႏိုင္တယ္ ဆုိႏိုင္ေပမယ္႔ cyber-squatter ေတြဆီက
domain name ကို၀ယ္ယူတာဟာ အဲဒီ domain ကိုသံုးလို႔ တရားစြဲရတာထက္
ကုန္က်စရိတ္နည္းပါးေနပါတယ္။

About wunnakoko

wunna koko has written 35 post in this Website..

IT