နည္းပညာေတြကို ေလ့လာေရးသားေပးသူကို ေလးစားပါတယ္။ေက်းဇူးလည္းတင္ပါတယ္။

အခုလို သိခြင့္ရတဲ့အတြက္ စာဖတ္သူေတြလည္း အက်ိဳးရွိေအာင္ ေ၀မွ်ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Motherboard

Motherboardသည္ကြန္ပ်ဴတာတစ္စံုလံုးတြင္ရွိေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား အားလံုးကို
တစ္ခုႏွင္႔တစ္ခု အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။
ပထမဆံုး IBM PC ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ CPU ေခၚ Processor မ်ားသည္ပင္ Card Slot
မ်ားအသြင္ျဖင္႕သာရွိေနပါေသးသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ေတာ႔ Built-inလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ၊Upgrade လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင္႔ အလြန္အဆင္ေျပခဲ႔ျပီျဖစ္ပါသည္။

ပံုစံအေနအထားမ်ား
Motherboard တစ္ခုသည္ တစ္ခုတည္း ရပ္တည္၍ အသံုးမ၀င္ေပ။ သို႔ေပမယ္႔ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုး၏ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ အေရးပါေသာ
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္လာသည္။၄င္း၏ အဓိကအလုပ္မွာ CPU or Microprocessor chip ႏွင္႔ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားသို႕ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ကြန္ပ်ဴတာ စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ကြန္ပ်ဴတာ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုပို၍ေကာင္းမြန္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း(Enhancement)
မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မည္သည္ ႔အစိတ္အပိုင္းမဆို Motherboard ေပၚရွိ Slot
(သို႕) Port မ်ားတြင္တပ္ဆင္၍ အသံုးျပဳရသည္။

အဓိကစံသတ္မွတ္ထားေသာ Form Factor အခ်ိဳ႕မွာ…………..

(၁) Socket for Microprocessor
ကိုက္ညီေသာမည္သည္႔ CPU မဆို အသံုးျပဳရန္ Socket ပါရွိသည္။

(၂) Chipset
Motherboard၏အေျခခံၾကေသာ တြက္ခ်က္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးေသာအပိုင္းျဖစ္သည္။ Chipsetႏွစ္ခုရွိပါသည္။ Northbridge ႏွင္႔ Southbridge တို႔ျဖစ္ၾကသည္။အဆိုပါ
Bridges မ်ားသည္ CPU ႏွင္႔ကြန္ပ်ဴတာ၏ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုဆက္စပ္ေပးသည္။

(၃) BIOS(Basic Input/Output System)
ကြန္ပ်ဳတာစဖြင္႕စဥ္အခါတိုင္းPOST Program ကိုသံုး၍ကိုယ္တိုင္စစ္ေဆးျခင္း(Self – test) ႏွင္႔ ကြန္ပ်ဴတာ၏ အေျခခံအက်ဆံုးေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ ေပးေသာ Chip ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ စနစ္မ်ားတြင္ BIOS ႏွစ္မ်ိဳး(Dual BIOS) ပါရွိျပီး ၄င္းသည္ ကိစၥရပ္တစ္ခု လုပ္ေဆာင္စဥ္ကာလာတြင္ ပ်က္စီးျခင္း သို႔Error ျဖစ္ေပၚေသာကာလမ်ားတြင္ Back up လုပ္ေပးႏိုင္သည္။

(၄) Real Time Clock Chip
ဘက္ထရီကို ျပန္လည္အားသြင္းႏိုင္သည္႔ Chip ျဖစ္သည္။အေျခခံအက်ဆံုးေသာ Setting မ်ားႏွင္႔ System Time ကိုထိန္းသိမ္းေပးပါသည္။

(၅) Peripheral Component Interconnect (PCI slots) ဗီဒီယို(VGA) အသံ (Sound Card) ဗီဒီယိုဖမ္းပစၥည္း(Video Capture Card)၊ Interface Card (NIC)၊ TV Tuner Card စသျဖင္႔ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္။

(၆) Accelerated Graphics port (AGP)
ဂရပ္ဖစ္ကဒ္ဟုေခၚေသာ AGP မ်ားထိုးစိုက္ရသည္႔ေနရာျဖစ္သည္။

(၇) Integrated Drive Electoronics(IDE)
ံHard Drive Motherboard ကိုဆက္သြယ္ေပးထားေသာ port ျဖစ္သည္။

(၈) Universal Serial Bus or Firewire
IEEE 1394 စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင္႔ျပဳလုပ္ထား၍ျပင္ပပစၥည္းမ်ားျဖင္႔ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳရေသာ Port ျဖစ္သည္။

(၉) Memory
Memory မ်ားစိုက္သြင္းအသံုးျပဳရန္ပါရွိေသာ Slot မ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာMotherboard မ်ားသည္နည္းပညာဆန္းသစ္လာသည္ႏွင္႔အညီ ထပ္မံထည္႔သြင္းလာၾကေသာပစၥည္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

(၁၀) Redundant Array of Independent Discs(RAID)
Drive မ်ားစြာကို Drive တစ္ခုတည္းအျဖစ္သံုးႏိုင္သည္။

(၁၁) PCI Express Slot
AGP ကဲ႔သို႔လုပ္ေဆာင္ျပီး ယေန႕အသံုးမ်ားေသာပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

Sockets & CPUs: လူအမ်ားသည္ကြန္ပ်ဴတာ၏အျမန္ႏႈန္းႏွင္႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ CPU ေပၚတြင္မူတည္ဟု ယူဆထားၾကျပီးျဖစ္သည။ ျမန္ႏႈန္းျမင္႔သည္Processor ကိုသံုးလွ်င္မိမိတို႔၏ ကြန္ပ်ဴတာ ပိုျမန္လိမ္႔မည္ဟု သိၾကသည္။ PC ကြန္ပ်ဳတာမ်ား၏ အေစာပိုင္းကာလတြင္ Processor မ်ားအားလံုးသည္တူညီေသာ Pin Setမ်ားပါရွိေသာ CPU ကို Motherboard ႏွင္႔ တပ္ဆင္၍ဆက္သြယ္အသံုးျပဳရသည္။၄င္းကို Pin Grid Array (PGA) ဟုေခၚသည္။၄င္း Pin
မ်ားျဖင္႔ တည္ေဆာက္ထားေသာ Socket ကို Socket 7 ဟုေခၚခဲ႔ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔
Socket 7 ပါရွိေသာ Motherboard တြင္မဆို PGA Socket ျဖစ္သည္႔ မည္သည္႔ CPU
မဆိုတပ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

အဘယ္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ CPUထုတ္လုပ္သူမ်ားအျဖစ္လူအသိမ်ားေသာ Intel , AMD တို႔သည္ Microprocessorမ်ားအားအလြန္ေကာင္းေသာ Chip မ်ားႏွင္႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္မ်ားကို
ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ ႏွင္႔ ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ Pins မ်ားကိုထပ္တိုးလိုလာၾကသည္။PGA Socket မ်ားကိုေလ႔လာၾကည္႔လွ်င္

(၁) Socket 478 – Intel Pentium , Celeron Processor
(၂) Socket 754 – AMD Sempron , Athlon Processor တို႔ေတြေတြ႔ႏုိင္သည္။
ယေန႔ေစ်းကြက္ေပၚရွိ အေတြ႕မ်ားရေသာ Intel CPU အသစ္မ်ားတြင္ PGA စနစ္မ်ားကို
မေတြ႔ရေတာ႔ဘဲ Land Gride Array (LGA) မ်ားျဖစ္လာခဲ႔ပါသည္။Socket Tဟုလည္း ေခၚသည္။ PGA ႏွင္႔ LGA တို႔၏ျခားနားခ်က္မွာ CPU ေပၚတြင္ Pins မ်ားမရွိေတာ႔ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ LGA စနစ္ျဖင္႔ ျပဳလုပ္ထားေသာCPUs မ်ားအတြက္ Motherboard ကိုလည္းေရြးခ်ယ္ရေတာ႔မည္ျဖစ္သည္။Socket အမည္မွာ LGA 775 ျဖစ္သည္။ဥပမာ – CPU မ်ားမွာ Dual Core, Core 2 Duo ,Core2 Quad တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

CPUသည္ Motherboard၏ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ Chipset တစ္ခုကိုဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ရသည္။

Chipsets :
ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးရွိ Motherboard တြင္ပါေသာ အေျခခံက်ေသာ အဓိက Chipset ႏွစ္ခုမွာ  Northbridge ႏွင္႔ Southbridgeတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုး၏ အစိတ္အပိုင္းအားလံုး သည္ CPU ႏွင္႔အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ရာတြင္ ၄င္း Chipsets မ်ားမွတစ္ဆင္႔ဆက္သြယ္ ရသည္။

Nothbridge
: Northbridge သည္ Processor ကိုတိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ရာတြင္ Front Side Bus
(FSB) မွတစ္ဆင္႔ျဖတ္သန္း ဆက္သြယ္ရသည္။Northbridge သည္ AGP သို႔ PCI
Express မွ Memory သို႔လည္းဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

Southbridge
: Southbridge သည္ Northbridge ထက္ပို၍ေႏွးသည္။CPU မွ Information မ်ားသည္
Southbridge ကိုမေရာက္ေသးမီ Northbridge ျဖတ္သန္းသြားရ ျခင္းျဖစ္သည္။ Southbridge သည္ အျခား buses မ်ားကို PCI bus ၊ USB portsႏွင္႕ IDE or SATA တို႔ႏွင္႔လည္းဆက္သြယ္ေပးသည္။
Chipset ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင္႔ CPU ေရြးခ်ယ္ျခင္းတို႔မွာဆက္စပ္မႈအျပည္႔ရွိသည္။အေၾကာင္းရင္းမွာ ထုတ္လုပ္သူတို႔သည္ အသစ္ထြက္ေပၚလာေသာ CPU မ်ားႏွင္႔အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ Chipset မ်ားကိုလိုအပ္သလိုတိုးျမွင္႔ထုတ္လုပ္ေသာေၾကာင္႔ျဖစ္ သည္။Chipset မ်ားသည္ Motherboard ေပၚတြင္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာေၾကာင္႔ဖယ္ရွားျခင္း Removed ႏွင္႔တိုးျမွင္႔ျခင္း
Upgraded တို႔ျပဳလုပ္၍ မရႏိုင္ေပ။ CPU မ်ားသည္ Motherboard မ်ား၏ Socketမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ႏိုင္ရံုသာမကဘဲ Motherboard ေပၚရွိ Chipsets ႏွင္႔လည္းစြမ္းရည္ျပည္႔ ေကာင္းမြန္ စြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔လည္းလိုအပ္သည္။

Bus Speed
: Motherboard တစ္ခုေပၚရွိ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားသို႔ဆက္သြယ္ ေပးႏိုင္ေသာ လွ်ပ္စီးေၾကာင္း (Circuit) တစ္ခုျဖစ္သည္။Informationမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ သြားလာႏိုင္ရန္တစ္ၾကိမ္လွ်င္ Bus တစ္ခုမွ dataမ်ားစြာကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင ္သည္။Bus မ်ားတြင္တျပိဳင္နက္တည္း Dataမည္မွ်ေရြ႕လ်ားျဖတ္သန္းႏိုင္သည္ကို Megahertz(MHz) ျဖင္႔ေဖာ္ျပသည္။North -bridge ကိုဆက္သြယ္ထားေသာ CPU ၏ Front Side Bus ၏ Speed မ်ားသည္ Busesမ်ား၏ Speed ကိုရည္ညႊန္းပါသည္။

Motherboard တစ္ခုေပၚတြင္ျမင္ေတြ႕ႏိုင္မည္႔အျခား buses မ်ားမွာ –

Back Side Bus : CPU ႏွင္႔ L2 Cache (Secondary or External Cache) ကိုဆက္သြယ္ ေပးသည္။

Memory Bus : Northbridge ႏွင္႔ Memory ကိုဆက္သြယ္ေပးသည္။

IDE or ATA Bus : Southbridge ႏွင္႔ Disk Drives မ်ားကိုဆက္သြယ္ေပးသည္။

AGP Bus : Video Card ကို Memory , CPU တို႔ႏွင္႔ဆက္သြယ္ေပးသည္။

PCI Bus : PCI Slots မ်ားႏွင္႔ Southbridge ကိုဆက္သြယ္ေပးသည္။

Memory & Other Features
: Memory ၏အရွိန္ႏႈန္း(Speed) မွာကြန္ပ်ဴတာသည္ညႊန္းၾကားခ်က္ႏွင္႔အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘယ္ေလာက္ျမန္ျမန္လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္ကို ေဖာ္ျပေပးသည္။ယေန႔ေစ်းကြက္တြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ Memory မ်ားမွာDual Data Rate (DDR) မ်ားျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ၾကိမ္လွ်င္အခ်က္အလက္မ်ားကို ႏွစ္ၾကိမ္ ပို႕/သယ္ လုပ္ေပးႏိုင္သည္။Motherboard
မ်ားသည္လည္း Northbridge ကိုဆက္သြယ္ရာ တြင္ Single Bus ေနရာတြင္ Dual Bus
မ်ားအစားထိုးသုံးလာၾကသည္။ထို႔ေၾကာင္႔ Processor သည္ Memory မွ Information
မ်ားကိုရယူရာတြင္ ၾကာခ်ိန္မ်ား ေလ်ာ႔နည္း၍ ျမန္ဆန္လာ ခဲ႕သည္။ Motherboardေပၚရွိ Memory Slots မ်ားတြင္ မည္သည္႔ Memory အမ်ိဳးအစား၊ Memory BusSpeed၊ Memory ပမာဏေထာက္ပံ့သည္ကို သိရွိဖို႕လိုအပ္သည္။အသံုးျပဳသူအမ်ားစုမွာ မူလပါရွိေသာ Video ၊ Sound တို႔ကိုအသံုးျပဳသည္။On – boardဟုေခၚၾက သည္။ Gamers Graphic Designers Videp Editors တုိ႔ကဲ႔သို႕ေသာ္လူမ်ားသည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျမန္ဆန္လိုသျဖင္႔ သီးျခားထပ္စိုက္အသံုးျပဳရေသာMotherboard မ်ားကက္ကို ေရြးၾကသည္။ Seprate – board ဟုေခၚၾကသည္။

ေဖာ္ျပခဲ႔ေသာ Motherboard တြင္ပါရွိေသာ Socket & CPU ၊ Chipsets ၊Buses ၊ Memory တို႕၏ Speed မ်ားမွာကိုက္ညီသင္႔ေလ်ာ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။အနည္းငယ္ရႈပ္ေထြးေသာ္လည္း ကြန္ပ်ဴတာတစ္စံု၀ယ္လွ်င္ အေရာင္းဆိုင္မွာတပ္ဆင္ေရာင္းခ်ေပးလိုက္ေသာ မိမိကြန္ပ်ဳတာ သည္ ကိုက္ညီမႈရွိ/မရွိ၊လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျပည္႔၀မႈ ရွိ/မရွိ သိရွိႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

Storage as a Service

Storage ကို၀န္ေဆာင္မႈအေနနဲ႔ ျပဳလုပ္ျခင္း SaaS ဟာတစ္သီးပုဂၢလ နဲ႔လုပ္ငန္းေတြအတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈနဲ႔ storage ျပဳလုပ္မႈေတြကို၀န္ေဆာင္မႈျပဳလုပ္တဲ႔ လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔လုပ္နည္းလုပ္ဟန္တစ္ရပ္လဲျဖစ္ပါတယ္။
လုပ္ငန္းအဆင္႔မွာေတာ႔ SaaS၀န္ေဆာင္မႈျပဳသူေတြဟာ backup ျပဳလုပ္မႈေတြကို လြယ္ကူစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔SaaS ကို secondary storage application ေတြအျဖစ္၀န္ေဆာင္မႈျပဳလုပ္ေပး တာျဖစ္ပါတယ္။SaaS ရဲ႔အဓိက အက်ိဳးေက်းဇူးကေတာ႔ ၀န္ထမ္း၊ hardware ကုန္က် စရိတ္ သက္သာ လာေစျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင္႔ tape library  ၾကီးတစ္ခုထားစရာ မလိုဘဲ ၊ SaaS ကိုသံုးတဲ႕ network administrator ဟာnetwork ေပၚက ဘယ္ data ကို backup လုပ္သင္႔တယ္ဆိုတာကိုဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ administrator ဟာ service level agreement (SLA) ကို SaaS service
provider နဲ႔စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းအားျဖင္႔ SaaS service provider ကdata transfer နဲ႔ gigabyte ပမာဏအလိုက္ storage space ကိုငွားရမ္းေပး ရမွာျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီေနာက္ အဆိုပါကုမဏီရဲ႔ data ကိုသက္ဆိုင္ရာအခ်ိန္မွာ storage
provider ရဲ႔ wider area network (WAN) သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္မွာ အလိုအေလ်ာက္
transfer ျပဳလုပ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

အကယ္၍ကုမၸဏီရဲ႔ data ေတြခိုးခံရတာေတြ၊ေပ်ာက္ဆံုးတာျဖစ္ခဲ႔ရင္ network
administrator က SaaS provider ထံကေန သက္ဆိုင္ရာ data ရဲ႔ copyကိုေတာင္းယူ ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

SaaSလုပ္ကိုင္တဲ႔ကုမဏီေတြဟာ ၄င္းတို႕ရဲ႔ storage infra-structure ကိုထိန္းသိမ္း ျပဳျပင္ ရတာ မ်ိဳးလုပ္ဖို႔ ေငြေၾကး၊နည္းပညာဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းစတာေတြမလိုအပ္တဲ႔ အတြက္
ေသးငယ္တဲ႔/အလယ္အလတ္တန္းစားလုပ္ငန္းအျဖစ္ေယဘုယ်အားျဖင္႔သတ္မွတ ္ၾကပါတယ္။
ဒါ႔အျပင္ SaaS ေၾကာင္႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ ေတြကိုေရရွည္ထိန္းသိမ္း ႏိုင္ျခင္းနဲ႔ လုပ္ငန္းကိုအရွိန္မပ်က္ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္တာကိုလည္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက သေဘာက်ၾကပါတယ္။

Screencast

Screencast ဆိုတာဟာ ဒီဂ်စ္တယ္ဗီဒီယိုမွတ္သားမႈကိုေခၚဆိုပါတယ္။ ဒီဂ်စ္တယ္ ဗီဒီယိုမွတ္သားမႈ(digitalvideo recording) ဆိုတာကေတာ႔ ကြန္ပ်ဴတာ desktop ေပၚမွာရွိတဲ႔လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ပံုရိပ္ဖမ္းယူျခင္း(computer)ကို ေခၚဆိုတာျဖစ္ပါတယ္. Screencast မွာတစ္ခါတစ္ရံ voice – over narrationလည္းပါ၀င္ပါတယ္။ Screencast ေတြဟာ Website feature ေတြ (သို႔) software application ေတြနဲ႔ အထူးျပဳသတ္မွတ္ ထားတဲ႔ operation system ေတြကိုဘယ္လိုအသံုးျပဳတယ္ဆိုတာကို သရုပ္ျပလုပ္ေဆာင္ ဖို႔အတြက္ အသံုး၀င္ပါတယ္။

Screencast ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ ဗီဒီယိုေဆာ႔ဖ္၀ဲအခ်ိဳ႔ေသာ အမ်ိဳးအစားေတြနဲ႔ microphone လိုအပ္ပါတယ္။ desktop client သို႔ web အေျချပဳ၀န္ေဆာင္မႈစသည္ျဖင္႔ တစ္ခုခုျဖစ္ႏိုင္တဲ႔ ေဆာ႔ဖ္၀ဲ ဟာ ရုပ္နဲ႔အသံဖိုင္ေတြကို ဖမ္းယူျပီးမွ ေ၀ၾကည္႔ႏိုင္တဲ႔ရုပ္ရွင္ အျဖစ္ျပဳလုပ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Cerfificate Authority

CertificateAuthority(CA)ဆိုတာဟာလူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္သီးျခားထားရွိေပးထားေသာလက္မွတ္
(digital certificates)မ်ားကိုဆိုလိုပါသည္။ လူပဂၢိဳလ္အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုၾကား အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ယံုၾကည္ရသည္ဟူေသာဒီဂ်စ္တယ္နည္းျဖင္႔အသိအမွတ္ျပဳထားေသာအရာဟု မွတ္သားႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင္႔လံုျခံဳေရးအတြက္အသံုးျပဳၾကပါသည္။ စီးပြားေရးအရလုပ္ကိုင္ၾကေသာ CAမ်ားစြာရွိပါသည္။ ၄င္းတို႕၏၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကေတာ႔ ေငြေၾကးေကာက္ခံျခင္း မရွိၾကပါ။ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းၾကီး မ်ားတြင္ကိုယ္ပိုင္ CAမ်ားရွိတတ ္ၾကသည္။ ဒီဂ်စ္တယ္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္(digital certificate)မ်ားတြင္၄င္းအတြက္ပိုင္ သည္႔ သတ္မွတ္ပိုင္းျခားထားေသာ public keyပါရွိပါသည္။ ၄င္းကိုသံုးစြဲသူအခ်င္းခ်င္းသာ နားလည္ႏိုင္ေသာကိုယ္ပိုင္စကား၀ွက္ အျဖစ္နားလည္ႏိုင္ပါ သည္။ ၾကားထဲမွျဖတ္ေရႊ႕ၾကည္႔ရႈသူ နားမလည္ႏိုင္ပဲဲ ယင္းစကား၀ွက္ကို သိရွိသူအခ်င္းခ်င္းသာသိရွိႏိုင္ၾကပါတယ္။ ကိုယ္သံုးစြဲခ်င္ေသာCA ကိုသတ္မွတ္ရယူႏိုင္ပါတယ္။ ထိုသို႔ရယူသံုးစြဲျခင္းျဖင္႔ ၄င္းCA ၏ သတ္မွတ္ထားေသာစံသတ္မွတ္မႈ ကိုလက္ခံရယူ သံုးစြဲႏိုင္ မည္ဟု ၀န္ခံျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ CAမ်ား၏ စံသတ္မွတ္မႈမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင္႔တစ္ခုမတူညီၾကဘဲအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္ပါသည္။

About wunnakoko

wunna koko has written 35 post in this Website..

IT