အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ အပိုေထာက္ပံ့ေၾကး တစ္လ သုံးေသာင္းႏွင့္ ေန႔စားလုပ္သားမ်ား တစ္ရက္လုပ္ခ တစ္ေထာင္က်ပ္ ထပ္မံတုိးျမႇင့္ခံစားခြင့္ရ ရန္ကုန္၊ မတ္-၁၄ လာမည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္၍ တပ္မေတာ္သားမ်ားအပါအ၀င္ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံး၏ စား၀တ္ေနေရး သက္သာေခ်ာင္လည္မႈရွိေစရန္ လက္ရွိလစာအျပင္ အပိုေထာက္ပံ့ေၾကးအျဖစ္ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ သုံးေသာင္းႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားရွိ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ခကို ယခင္ ၁၁၀၀ က်ပ္မွ ေထာက္ပံ့ေၾကး တစ္ေထာင္က်ပ္တုိး၍ ၂၁၀၀ က်ပ္တိတိ ထပ္မံ ခံစားခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ ႏုိင္ငံ့တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအား အပိုေထာက္ပံ့ေၾကးခံစားခြင့္ျပဳျခင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရုံးက မတ္လ ၁၄ ရက္၊ ရက္စဲြျဖင့္ေၾကညာစာအမွတ္ ၁၀၀/ ၂၀၁၂ ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ႏုိင္ငံ့တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ၀န္ထမ္းမ်ားကို စား၀တ္ေနေရးသက္သာေခ်ာင္လည္မႈ ရွိေစရန္အတြက္ လက္ရွိလစာအျပင္ အပိုေထာက္ပံ့ေၾကးအျဖစ္ တစ္ဦးလွ်င္ တစ္လက်ပ္သုံးေသာင္းတိတိႏွင့္ အစိုးရ ဌာနမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားရွိ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ခကို အလုပ္ခိ်န္ တစ္ေန႔ ၈ နာရီအတြက္ လက္ရွိသတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ခ ၁၁၀၀ က်ပ္အေပၚတြင္ အပို ေထာက္ပံ့ေၾကး က်ပ္ ၁၀၀၀ တိတိကို ထပ္မံခံစားခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္၍ ေန႔စားအလုပ္သမားမွာ တစ္ေန႔ လုပ္ခ ၂၁၀၀ က်ပ္တိတိကို ၂၀၁၂၊ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္ခံစားခြင့္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း MRTV-4 တြင္ ယေန႔ေန႔လယ္တြင္ ေၾကညာသြားသည္။

By 7days News

About Charm Boy

has written 21 post in this Website..

   Send article as PDF