ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ ဧျပီ တစ္ရက္ေန႔ က်င္းပေတာ႔မွာပါ ။

အကယ္၍ သင့္ ျမိဳ႔နယ္သည္ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြ တြင္ ပါ၀င္ဆင္နဲြရမည့္ ျမိဳ႔နယ္ ျဖစ္ပါက

(၁) သင့္ျမိဳ႔နယ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ပါ၀င္ျခင္း ရွိမရွိ သင္သိပါသလား ။မည္ကဲ့သို႔ သင္သိပါသလဲ။
(၂) သင္သိပါက ရွိပါက သင္ျမိဳ႔နယ္မွ မည္သည့္ ပါတီတို႔ မွ မည္သူတို႔ ၀င္ေရာက္ အေရြးခံ ၾကမည္ကိုသင္သိပါသလား ။
(၃) သင့္ထံသို႔ မည္သည့္ ပါတီ မည္သူ မည္၀ါက ၀င္ေရာက္ အေရြးခံမည္ကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားမႈ႔ ရွိပါသလား။
(၄) သင့္ထံသို႔ (သို႔) သင္ ေနေသာ ရပ္ကြက္ ျမိဳနယ္ သို႔ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား လာေရာက္စည္းရံုးေဟာေျပာမႈ႔မ်ားရွိပါသလား ။
(၅) သင္ ျမိဳ႔နယ္ မွ ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္မည့္သူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ ေနာက္ေၾကာင္း တို႔ သင္သိပါသလား။
(၆) သင္ ကိုယ္တိုင္ေကာ မည္သူမည္၀ါ မည္သည့္ ပါတီတို႔ ၀င္ေရာက္ အေရြးခံမည္ကို စံုစမ္းေမးျမန္းသိရန္ အားထုတ္ပါသလား ။

ကၽြန္ေတာ့္ေမးခြန္းအားကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ျပန္ေျဖပါမည္။

၁။ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ပါ၀င္မႈ့ ရွိမရွိ မည္သူမွ် အေၾကာင္းမၾကားပါ ။ သြားရင္းလာရင္း ခလုတ္တိုက္ရင္းသိလာသည္ဟု ေျဖရပါမည္။ ဘယ္မွာ ဖတ္မိလိုက္လဲ ကၽြန္ေတာ္မသိပါ။

၂။ မည္သည့္ ပါတီမွ မည္သူတို႔၀င္ေရာက္ အေရြးခံမည္ကို ယေန႔ မွ ကၽြန္ေတာ္သိပါသည္ ။ Eleven Media web page တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္၌ မဲေပးပိုင္ခြင့္ စာရင္းတြင္ မႇတ္ပံုတင္တစ္ခုတည္းႏႇင့္ လူဦးေရ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ပါ၀င္ေနဟု သိရ ဟု သတင္းပါလာ၍ ၄င္းသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈ႔ အရ သိလုိက္ရပါသည္ ။
http://www.first-11.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12780:2012-03-14-04-24-57&catid=43:2009-11-10-07-39-09&Itemid=111

၃။ မည္သည့္ပါတီမွ မည္သူ ၀င္ေရာက္ အေရြးခံမည္ကို အသိေပး အေၾကာင္းၾကားျခင္းတစ္စံုတစ္ရာမရွိပါ။

၄။ ကၽြန္ေတာ္ မသိပါ ။ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္ သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာေရာက္သြားေၾကာင္းေတာ့ ျပီးမွသိလုိက္ပါသည္။

၅။ မသိပါ။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္တို႔ ကၽြန္ေတာ္မသိပါ။

၆။ မည္သူတို႔ ပါ၀င္ ၀င္ေရာက္ အေရြးခ်ယ္ခံမည္ကို မစံုစမ္းမိပါ ။ အားထုတ္မႈ႔ မျပဳလုပ္မိပါ ။

သို႔ေသာ္ ၀န္ခံစရာရွိသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္သည္ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္မွ မဲေပးခြင့္ မရွိေသာ သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သူတုိ႔ ပါ၀င္ ေရြးခ်ယ္ခံမည္ကိုသိရွိနိုင္ရန္ စံုစမ္းအားထုတ္မႈ႔ ျပဳျခင္း မရွိ ျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။ ကၽြန္ေတာ္သည္ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ေနေသာ္လည္း သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ။

သို႔ေသာ္ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္တြင္ ေနထိုင္သူ တစ္ဦးအေနနွင့္ ပါတီမ်ားမွ လာေရာက္စည္းရံုးျခင္းေသာ္၄င္း ၊ ၄င္းတို႕၏ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ မည္သူျဖစ္သည္။ မည္မွ် အရည္အခ်င္းရွိသည္ ။ မဲေပးခံသင့္သူျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးရန္ တစ္စံုတစ္ရာ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈ႔ မခံရ ေသး ပါ။

အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္သည္ မရမ္းကုန္းတြင္ မဲေပးရမည့္ သူျဖစ္ေနပါက မဲေပးေသာ ေန႔တြင္မွ ၾက႔ံဖြတ္ မဟုတ္ျပီးေရာ ဆို၍၄င္း ၊နံၾကားလက္ညိဳးေထာက္၍ေသာ္၄င္း (သို႔) NLD ျဖစ္ျပီးေ၇ာ ဆို၍၄င္းေပးရမည့္ ပံု ေပါက္ေနပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္လို လူမိ်ဳး ဘယ္နွစ္ေယာက္ရွိလဲ သိခ်င္ပါသည္။
မဲတစ္ျပားသည္ အမွန္တစ္ကယ္ အေ၇းၾကီးပါက ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္မည္႔ ပါတီမ်ားကိုလည္း သိေစခ်င္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ထဲ အမွန္တစ္ကယ္ ေရာက္သင့္ ေရာက္ထိုက္သူ မေရာက္ခဲ့ပါက ထိုေသာ အခါမွ လက္ညိုးထိုး အျပစ္မဖို့ၾကဘဲ ေနာက္ဆံုးတြင္ သူၾကီး ၏ မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည့္

“people get the government they deserve,”
Thomas Jefferson

အတိုင္းခံရျပီး

လူတိုင္းကုိယ္စီ အျပစ္ရွိၾကေၾကာင္း ။ ၀န္ခံၾကရပါမည္။

About ကထူးဆန္း

has written 107 post in this Website..