သစၥာသည္
သမုတိသစၥာ၊ ပရမတၳသစၥာ၊ အရိယသစၥာဟူ၍ သံုးမ်ိဳးရိွပါသည္။ သမုတိသစၥာ၊ ပရမတၳသစၥာ တို႔သည္ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္
အယုတ္အစြန္းတရားမ်ားျဖစ္ ၍ အရိယသစၥာသာလွ်င္ က်င့္ပြား ရမည့္ သစၥာျဖစ္ပါသည္။
ေထရ၀ါဒတြင္ ပရမတၳသစၥာသာ အရိွတရားျဖစ္၍ ပရမတၳသစၥာသိက အရိယသစၥာကို သိၿပီး ျဖစ္ေတာ့သည္ဟု
“ဒုေ၀သစၥာနိ အကၡာသိ” ဂါထာကို ယုံ၍ သစၥာႏွစ္ပါးသာရိွေၾကာင္း သိရိွေနၾကပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ပရမတၳသစၥာ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို အဘိဓမၼာက်မ္းစာမ်ားမွတစ္ပါး အျခားနိကါယ္ (၅) ရပ္ သုတၱန္ ပိဋကတို႔တြင္
ေလ့လာေသာ္ ရွာေတြ႕ဖို႔ရန္ မလြယ္ေပ၊ ပရမတၳသစၥာ မသိက တရားမရႏိုင္ဟူေသာ အဘိဓမၼာ အ႒ကထာဆရာတို႔၏ စကားသည္လည္း
ဘုရားသွ်င္၏ တရားႏွင့္ မညီေပ၊ (စတုႏၷံဘိကၡေ၀ အရိယသစၥာနံ အနႏုေဗာဓာ အပၸဋိေ၀ဓာ) ပရမတၳသစၥာ မသိျခ င္းေၾကာင့္ဟု ေဟာေတာ္မမူေပ။
ခ်စ္သားတို႔ သစၥာေလးပါးကို အေလ်ာအားျဖင့္ မသိျခင္း၊ ထိုးထြင္း ၍မသိျခင္းေၾကာင့္ ငါဘုရားသည္ လည္းေကာင္း၊
သင္ခ်စ္သားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ဤ ရွည္လ်ားလွစြာေသာ ကာလပတ္လံုး သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲ၌ တေျပာင္းတျပန္ က်င္လည္ခဲ့ရေၾကာင္း
ေဟာေတာ္ မူပါသည္။
ငါ၊ သူတစ္ပါး ေယာက်္ား၊ မိန္းမ မရိွ၊ ရုပ္ နာမ္သာရိွသည္ဟူေသာ ေထရ၀ါဒတို႔၏ အျမင္သည္ ပရမတၳသစၥာ အျမင္ျဖစ္ပါသည္။
ဤ အျမင္ကို အဘိဓမၼာ က်မ္းစာမ်ားအနက္ ကထာ၀ထၱဳက်မ္းတြင္ စတင္ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ဤက်မ္းကို တတိယသဂၤါယနာ အႀကီးအမွဴးျဖစ္ ေသာ
အရွင္ေမာဂၢလိပုတၱတိႆ မေထရ္ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ဘုးရားေဟာက်မ္းဟုပင္ သိရိွေနၾကပါသည္။
ထိုက်မ္း၌ ” သစၥိက႒ ပရမေတၳန ပုဂၢေလာ ႏုပလ ဗၻထိ ” ပရမတၳသစၥာ အားျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ ကို မရအပ္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။
ပုဂၢိဳလ္မရေသာ္ ငါ၊ သူလည္း မရအပ္ေပ၊ ေယာက္်ား၊ မိန္းမစသည္တို႔ကိုလည္း မရအပ္ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။
ငါ သူ ေပ်ာက္ေသာ္ ငါႏွင့္ သူတို႔၏ဆက္ဆံေရး ကာယ၀စီမေနာ သုစရိုက္၊ ဒုစရိုက္မ်ားလည္း ေပ်ာက္၍လူ႔ အေျခခံ သီလယြင္းပ်က္ေတာ့သည္။
သီလမရိွသူအျဖစ္ သို႔ ေရာက္ရိွသြားပါသည္။ မဟဂၢဳတ္တရားမ်ား၌ သီလေစသသိတ္ မယွဥ္ႏိုင္ပံုကိုလည္း အဘိဓမၼတၱ သဂၤဟ၌
” န၀ိဇၨေႏၱတၳ ၀ီရတီ ႀကိေယသုစ မဟဂၢေတ” ဟုဆိုထားပါသည္။ မဟဂၢဳတ္ပြါးက သီလမဲ့ေၾကာင္း ဤသို႔ သိရိွရပါသည္။
ဘုရားသွ်င္က အဂၤါ (၈)ပါးရိွေသာ အရိယမဂ္ဟု ေဟာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း သမၼာ၀ါစာ၊သမၼာကမၼ ႏၱၱ၊ သမၼာအာဇီ၀
သီလမဂၢင္ သံုးပါးမပါေသာ ပဥၥဂၤ ီကမဂ္ျဖင့္ ေထရ၀ါဒတို႔က မဟဂၢဳတ္တရား ပြါးမ်ားၾကေသာအခါ …………..
ရႈ.မွတ္စဥ္အတြင္း လူေပ်ာက္ဖို႔သာအေရးႀကီး၍ လူေပ်ာက္ေအာင္ရႈ.မွတ္ေနၾကပါသည္။
သို႔ရာတြင္ အစဥ္အၿမဲ လူေပ်ာက္ေအာင္ မရႈ.မွတ္ႏိုင္ရကား ရႈ.မွတ္ခိုက္သာ လူေပ်ာက္၍ မရႈႏိုင္ေသာအခါ
ငါ သူတစ္ပါးေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ ပုဂၢိဳလ္ သတၱ၀ါကား ရိွၿမဲ ရိွေနၾကပါသည္။
သမာဓိေသး၍ အစဥ္မေပ်ာက္ဟု ယူဆကာ ႀကိဳးစားရႈ.မွတ္ၾကရသျဖင့္ ပင္ပန္းလွ ပါသည္။
ငါ သူတစ္ပါးေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ ပုဂၢိဳလ္ သတၱ၀ါ ဟူေသာ သမုတိသစၥာ ျဖစ္၍ ရုပ္၊ နာမ္ ဓမၼ၊ ခႏၶာဓါတ္ပရမတ္ျဖင့္ အတင္းေခ်ဖ်က္ေသာ္လည္း
” တထ” လကၡဏာရွင္ သမုတိသစၥာကို အၿပီးတိုင္ မေခ်မႈန္းႏိုင္ေပ။ သမုတိေပ်ာက္လိုက္ ပရမတၳေရာက္လိုက္၊
ပရမတၳ ေပ်ာက္လိုက္သမုတိ ေရာက္လိုက္ ျဖစ္ကာ အၿမီးအေမာက္ မတည့္ျဖစ္ေနေသာအခါ …………………..
ေထရ၀ါဒမွ ႏႈတ္ထြက္ရျခင္း အပိုင္းအစတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ရၿပီေပါ့။

About အရိယသစၥာခရီးသည္

has written 5 post in this Website..