၁။ မေခၚမျဖစ္ ေခၚဆိုရမည့္ ကိစၥမ်ား အတြက္သာ အသံုးျပဳၿပီး ဖုန္းေခၚဆိုခ်ိန္ကိုလည္း တိုေတာင္းပါေစ။
နွစ္မိနစ္ မွ်ေသာ ဖုန္းေခၚဆိုခ်ိန္သည္ ဦးေႏွာက္၏ သဘာဝ လွ်ပ္စစ္လႈိင္းမ်ားအား တစ္နာရီေက်ာ္ ၾကာသည္ အထိေျပာင္းလဲေစသည္။

၂။ ကေလးငယ္မ်ားအား အေရးေပၚ ကိစၥမ်ိဳးတြင္သာ ဖုန္းအသံုးျပဳခြင့္ ျပဳပါ။
ကေလးငယ္မ်ား၏ တည္ေဆာက္ဆဲ ျဖစ္ေသာ ဦးေခါင္းခံြသည္ ေရာင္ျခည္မ်ားအား ပိုမိုနက္ရႈိင္းစြာ ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ေစနိုင္သည္။

၃။ ပုံမွန္ အသံုးျပဳသည့္ ဝါယာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ နားၾကပ္အစား ေလပိုက္ နားၾကပ္ (air tube headset ) ကို သံုးပါ။
ဝါယာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ နားၾကပ္မ်ားသည္ နားျပြန္အတြင္းသို႔ ေရာင္ျခည္ ဝင္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစနိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ အသံဖမ္းတိုင္ (antenna) အျဖစ္ အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လႈိင္းမ်ား (electromagnetic fields) ကိုပါ ဆဲြေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္သည္။

၄။ မိုဘိုင္းဖုန္းအား ဖြင့္ထားစဥ္တြင္ သင္၏ ေဘာင္းဘီအိပ္ကပ္ သို႔မဟုတ္ ခါးပတ္တြင္ တပ္ဆင္ျခင္း မျပဳပါနွင့္။
ခႏၶာကိုယ္ ေအာက္ပိုင္းမွ တစ္ရႈးမ်ားသည္ လွ်ပ္စီးမႈနွင့္ ေရာင္ျခည္မ်ားအား စုပ္ယူရာတြင္ ခႏၶာကိုယ္ အေပၚပိုင္းထက္ ပိုမိုလ်င္ျမန္သည္။ ေလ့လာမႈ တခုအရ ဖုန္းအား ေပါင္ၿခံႏွင့္ နီးေသာ ေနရာတြင္ ထားကာ အသံုးျပဳေလ့ရွိေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ သုတ္ပိုးပါဝင္မႈ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ပို၍ ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

၅။ အကယ္၍ နားၾကပ္ျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္း မဟုတ္ပါက ဖုန္းေခၚဆိုၿပီးေနာက္ ဆက္သြယ္မႈ ရၿပီးသည့္ အခါတြင္မွ နားအနားသို႔ ကပ္ကာ အသံုးျပဳပါ။

၆။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သို႔မဟုတ္ ဓါတ္ေလွခါး စသည့္ အလံုပိတ္ သတၱဳအခန္းအတြင္း၌ ဖုန္းကို အသံုးမျပဳပါနွင့္။
ထိုေနရာမ်ိဳး၌ ဆက္သြယ္မႈ ရရွိရန္အတြက္ စြမ္းအင္ကို ပိုမိုသံုးစဲြရန္ လိုအပ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အလံုပိတ္ သတၱဳအခန္းမ်ားသည္ ေရာင္ျခည္မ်ားကို ဖမ္းယူစုေဆာင္းၿပီး အတြင္းရွိ လူအား ေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္း ျဖစ္ေစသည္။

၇။ ဖုန္းလိုင္းအား (signal strength) သည္ တစ္ဘားထက္ နိမ့္က်ေနပါက ဖုန္းေခၚဆိုမႈ မျပဳလုပ္သင့္ပါ။
အဆိုပါ အေျခအေန၌ ဖုန္းအေနျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈ ရရွိနိုင္ရန္ ပိုမိုအားစိုက္ အလုပ္လုပ္ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

၈။  SAR (Specific Absorption Rate) နည္းေသာ ဖုန္းကို ဝယ္ယူ အသံုးျပဳပါ။ (ေရာင္ျခည္ျဖာထြက္မႈ နိမ့္ေသာ ဖုန္းကို အသံုးျပဳပါ)
မ်ားေသာအားျဖင့္ ဖုန္းအသံုးျပဳပံု လမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ SAR level ကို ေဖာ္ျပထားေလ့ ရွိသည္။ SAR level သည္ ခႏၶာကိုယ္မွ စုပ္ယူေသာ ေရဒီယိုလႈိင္းအား (radiofrequency energy) ပမာဏကို တိုင္းတာေသာ နည္းတမ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ SAR level နိမ့္ေလ ပိုေကာင္းေလ ျဖစ္သည္။ (သတိျပဳရန္မွာ ေရဒီယိုလႈိင္းအား (radio frequency energy) နွင့္ ေလ့လာမႈမ်ားအရ လက္ရွိ SAR အနိမ့္ဆံုး ပမာဏထက္ အဆတရာခန္႔ နည္းပါးေသာ အေျခအေနသည္ပင္ ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။)

၉။ သိပၸံနည္းက် အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္သည့္ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္အား (EMF) ကာကြယ္ေသာ ကိရိယာမ်ားကို သံုးစဲြပါ။
ယေန႔ေခတ္တြင္ တိုးတက္သည့္ နည္းပညာမ်ားေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္အားကို ကာကြယ္နိုင္သည့္ ကိရိယာမ်ား ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ EMF ေရာင္ျခည္သည္ ခႏၶာကိုယ္၏ ေရာဂါၿပီး စံနစ္ကို အားနည္းေစနိုင္သည္။ သင္ကိုယ္တိုင္ ဖုန္းကို အသံုးမျပုသည့္ တိုင္ေအာင္ အျခားအသံုးျပဳသူမ်ားထံမွ EMF ေရာင္ျခည္မ်ားသည္ သင့္အား ဇီဝေဗဒအရထိခိုက္ေစနိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားအား မရွိမျဖစ္ အသံုးျပဳသင့္သည္။

၁၀။ အားျဖည့္အာဟာရ အကူအညီကို ရယူပါ။
မိုက္ကရိုေဝ့ဗ္ ေရာင္ျခည္လႈိင္းမ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းမွ anti-oxidants level ကို က်ဆင္းေစသည္။
မယ္လ္တိုနင္ဓါတ္ သည္ အားေကာင္းေသာ anti-oxidant ျဖစ္ၿပီး ဦးေႏွာက္ဆဲလ္မ်ား၏ DNA ၿပိဳကဲြမႈကို ကာကြယ္ေပးသည္။ ထို႔အျပင္ ဆဲလ္ဖုန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ကပ္ ထိခိုက္မႈကိုလည္း ကာကြယ္ေပးနုိင္သည္။
ဇင့္ဓါတ္သည္ oxidant ေၾကာင့္ မ်က္စိထိခိုက္မႈကို ကာကြယ္ၿပီး ေသြးအတြင္းမွ anti-oxidants level ကိုျမင့္မားေစသည္။
Ginkgo Biloba တိုင္းရင္းေဆးပင္သည္ အားေကာင္းေသာ anti-oxidant တမ်ိုးျဖစ္ၿပီး oxidant ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ဦးေနွာက္၊ မ်က္စိႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ ထိခိုက္မႈကို ကာကြယ္ေပးသည္။
Bilberry သီးမွ ရရွိေသာ အဆီအႏွစ္သည္ အျမင္အာရံုကို ထိန္းသိမ္းေပးၿပီး မ်က္စိအား oxidant ေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။

Ref: http://www.emf-health.com (10 Cell Phone Radiation Protection Tips)

(ဗီြဒီယို ၾကည့္ရန္ ကလစ္ပါ)

10 Cell Phone Radiation Protection Tips (Cellphone-Health.com)  


 

About Zaw Wonna

Zaw Wonna has written 107 post in this Website..

ေမာ္လၿမိဳင္သား ပါခင္ဗ်ာ။ စာဖတ္တာကို ဝါသနာပါၿပီး စာေရးဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာပါ။ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေဝဖန္ေထာက္ျပ ေပးမယ္ဆိုရင္ ေက်းဇူးတင္စြာနဲ႔ လက္ခံလိုပါတယ္။

   Send article as PDF