၁၇-၃-၂၀၁၂ စေနေန႕တြင္ ဒြါရာဝတီျမိဳ႕သစ္ ရွိ မိုးလံုေလလံု အားကစားခန္းမ တြင္  ဒြါရာဝတီျမိဳ႕သစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး၊ အံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေ၇းမႈး
၂ ဦး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႈာက္ပြဲ တရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။
၎ ေရြးခ်ယ္ပြဲ တြင္ ဒြါရာဝတီျမိဳ႕သစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးေဟာင္းကုိ ဆက္လက္ ခန္႕အပ္ခဲ့ျပီး ၊ အံေတာ္ေက်းရြာမႈးအျဖစ္ ဦးစုိးေအာင္ အားခန္႕အပ္
ခဲ့ပါသည္။
သံတြဲခရုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးတို႕ ၾကီးမႈးျပီးျပဳလုပ္ေသာ အထက္ပါေရြးေကာက္ပြဲ မွာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္း ခ်က္ႏွင့္အညီ
မျပဳလုပ္ပဲ လက္သင့္သလို လူမ်ား ( ကပ္တီးမူးလဲ မ်ား ) ဖိတ္ၾကားလ်က္ တိုးတိတ္သေဘာေဆာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ဒြါရာဝတီျမိဳ႕သစ္ ႏွင့္
အံေတာ္ေက်းရြာေန ျပည္သူအမ်ား စု မွာ ၎တို႕ ဆႏၵမပါေသာေၾကာင့္ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ အံုၾကြမႈ တခု ျဖစ္ရန္ တာစူလ်က္ ရွိေနသည္။
လႊတ္ေတာ္မွ ခ်မွတ္ျပ႒ာန္း ခ်က္ႏွင့္အညီဟုဆိုရာတြင္ ဦးဆံုး ရပ္မိရပ္ဖ (၅) ဦး၊  ဆယ္အိမ္မႈဳးမ်ား  ေရြးခ်ယ္ျပီးမွသာလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး
ကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမႈာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ယၡဳေသာ္ ရပ္မိရပ္ဖ လည္း မေရြးခ်ယ္ ၊ ဆယ္အိမ္မႈဳးမ်ားလည္း မသိရပဲ ျပီးေျမာက္သြားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚ ျပည္သူ
လူထု အမ်ား မ်ားစြာ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾက ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အံေတာ္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ခန္႕အပ္ခံရေသာ သူမွာ           အရက္ဆီ ျဖန္႕ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ ေနပါေသာ စီးပြါးေရး သမား ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး မ်ားအတြက္  အရက္ပုန္းဆိုင္မ်ား၊ သစ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဆက္ေၾကးမ်ားကုိ ေကာက္ခံေပးေနေသာ သူတေယာက္လည္း
ျဖစ္ပါသည္ ။ အံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ျဖစ္ရန္အတြက္ ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးသုိ႕ လာဘ္ေငြ ၁၀ သိန္း ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ အုပ္မႈးသုိ႕ ၅ သိန္း  ဆက္သ
လွ်က္ ဤရာထူး ကုိရယူခဲ့ေၾကာင္းလည္း ၾကားသိရသည္။
ဒြါရာဝတီျမိဳ႕သစ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးေဟာင္း ကုိ ဆက္လက္ထားရွိျခင္းကုိလည္း ျပည္သူအမ်ား မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။
ျပည္သူအမ်ား လိုလားသည္မွာ ဒြါရာဝတီျမိဳ႕သစ္ ႏွင့္ အံေတာ္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒ
ႏွင့္ အညီ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႈာက္ေပးမႈ ပင္ျဖစ္သည္။
အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ သိရွိပါေစရန္  ဤ သတင္းစာ မွ ႏႈိးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။

About thandwethar

has written 1 post in this Website..