ႀကိဳတင္ ေငြေပးကတ္စနစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳရမည့္ ဒီဂ်စ္တယ္မီတာပံုးမ်ားကို ျပည္တြင္း၌ စတင္ထုတ္လုပ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၁-၆-၁၀ ရက္က သိရသည္။ အဆိုပါ မီတာပံုးမ်ားကို ျပည္တြင္း နည္းပညာအမ်ားအျပား ထုတ္လုပ္မည့္ ရတနာပံု ဆိုက္ဘာစီးတီးမွ ထုတ္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရတနာပံု ဆိုက္ဘာစီးတီးရွိ နည္းပညာကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Fisca Enterprise က ၄င္း ဒီဂ်စ္တယ္ အိမ္သံုး လွ်ပ္စစ္မီတာ ပံုး မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေနေၾကာင္း ရတနာပံုတယ္လီပို႔မွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။ ၄င္းစနစ္မွာ ဒီဂ်စ္တယ္ မီတာပံုးထားရွိၿပီး ႀကိဳတင္ ေငြေပးေခ်ကတ္ (Prepaid Card) စနစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီဂ်စ္တယ္ အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ မီတာပံုးမ်ားျဖစ္၍ ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ် ကတ္ကို ဖုန္ကတ္မ်ား ဝယ္ယူ သံုးစြဲသကဲ့သို႔ အသံုးျပဳသြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၄င္းဒီဂ်စ္တယ္ အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ မီတာပံုးမ်ားအား ရတနာပံု ဆိုက္ဘာစီးတီး အေျခစိုက္ Fisca Enterprise ေအာက္ရွိ Pan Myanmar ကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ နည္းပညာကို အေျခခံ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ မီတာတြင္ ကတ္စနစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္၍ Prepaid Card တန္ဖိုး ကုန္ဆံုးေတာ့မည္ ဆိုပါက အခ်က္ေပးမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ၄င္းဒီဂ်စ္တယ္ အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္မီတာ သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ မီတာခ သြားေရာက္ေဆာင္စရာ မလိုေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိ ရတနာပံု ဆိုက္ဘာ စီးတီးတြင္ ၄င္းလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ဖိုင္ဘာေကဘယ္လ္ စက္႐ုံမ်ား၊ မိုဘိုင္းဖုန္း စက္႐ုံမ်ား လည္ပတ္လ်က္ရွိၿပီး ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ကို ႏို္င္ငံေတာ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကတို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး စက္႐ုံ လုပ္ငန္းမ်ား၊ နည္းပညာလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသင္တန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ သင္တန္းမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ျမန္မာ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About faizal

tharnge tharnge has written 11 post in this Website..

I am a man of normal life