အာဆီယံလြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈေဒသ (Asean Free Trade Area) သေဘာတူညီခ်က္အရ ျပည္တြင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ျပည္ပႏုိ္င္ငံမ်ားမွ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္မႈကို ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိ္င္ငံအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသား စံုညီအစည္းအေဝးတြင္ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ပို႔ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေဖက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံသည္ အာဆီယံလြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အာဆီယံတစ္ခုတည္းေသာ ေစ်းကြက္(Single Market) ျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါတြင္ ကုန္စည္မ်ားအေပၚ အေကာက္ခြန္မ်ားေလွ်ာ့ေပါ့ေပးျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ မလိုအပ္ေသာ အတားအဆီးမ်ား ဖယ္ရွားေပးျခင္းမ်ားကိုပါ ျပဳလုပ္ေပးသြားရန္ သေဘာတူညီထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းဝန္ေဆာင္မႈကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိ္င္စြမ္းရွိေစရန္ နည္းပညာပိုင္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားကို ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားရန္လိုေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထို႔ျပင္ ASEAN Framework Agreement on Multimodel Transport အရ ဘက္စံုပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈဗဟိုအဖြဲ႕ ကိုဖြဲ႔စည္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘက္စံုပို႔ေဆာင္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကိုလည္း ထုတ္ျပန္ႏုိ္င္ရန္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အျမံဳတည္ေထာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဦးစားေပးက႑ႀကီး ၁၂ခုအနက္မွ Air Travel ႏွင့္ Logistics Service က႑ႏွစ္ခုက္ို တာဝန္ယူအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..