ေျမဆီလႊာတစ္ခု၏ အာဟာရဓါတ္ျပည့္၀မႈ၊ ထိန္းသိမ္းမႈတို႔ကို ေျမၾကီးထဲရွိ အဏုဇီ၀သက္ရွိ မ်ားက အဓိကေနရာမွ တာ၀န္ယူထိန္းညိွေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ထုိအဏုဇီ၀ပိုးမ်ားသည္ ေျမၾကီးထဲရွိ အာဟာရဓါတ္မ်ားကို အပင္မွ အလြယ္တကူ စားသံုးႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးသည့္အျပင္ ၎တို႔ကိုယ္တုိင္လည္း ပတ္၀န္းက်င္ရွိ အတူေနရန္သူမ်ား၏ စားေသာက္ခံရျခင္းျဖင့္ အပင္၏ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အာဟာရဓါတ္မ်ား တုိးပြားေစပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာတစ္ခု၏ အရည္အေသြးသည္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ အဏုဇီ၀ပိုးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကို စားေသာက္ေသာ သဘာ၀ရန္သူမ်ား၏ အရည္အတြက္အနည္းအမ်ားေပၚ မူတည္ေနပါသည္။ ဘက္တီးရီးယားကဲ့သို႔ အေကာင္ငယ္အဏုဇီ၀ပိုးမ်ားမည္မွ်ပင္မ်ားေစ၊ ၎တုိ႔ကိုစားေသာက္ေသာ ပရိုတိုဇိုး၀ါး၊ နီမတုတ္္ကဲ့သို႔ အဏုဇီ၀ပိုးၾကီးမ်ားလံုး၀မရွိလွ်င္ေသာ္၎၊ လိုအပ္သည္ထက္ အရည္အတြက္နည္းပါလြန္းလွ်င္ေသာ္၎၊ အပင္အတြက္ အဓိကလိုအပ္ေသာ အာဟာရဓါတ္အခ်ဳိ႕၏ ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားစုကို ၎ဘက္တီးရီးယားမ်ားကသာ စုပ္ယူ စားေသာက္ထားေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔ကိုစားေသာက္ေသာ တနည္းအားျဖင့္ ၎တို႔၏ သဘာ၀ရန္သူျဖစ္ေသာ ပရိုတိုဇိုး၀ါး၊ နီမတုတ္္ကဲ့သို႔ အဏုဇီ၀ပိုးၾကီးမ်ားသည္ လည္း ေျမၾကီးအတြင္း အသက္ရွင္လႈပ္ရွား ရုန္းကန္ေနရန္လိုအပ္ေပသည္။ ထုိ႔နည္းတူ ဘက္တီးရီယားမ်ားမရွိခဲ့လွ်င္လည္း အပင္အတြက္လိုအပ္ေသာ အဓိကအာဟာရဓါတ္မ်ား ကို ထိန္းသိမ္းေပမည့္သူ မရွိေသာေၾကာင့္ အပင္မွာ အာဟာရဓါတ္ခ်ဳိ႕ယြင္းျပီး မၾကာခင္ ေသဆံုးေပလိမ့္မည္။

တနည္းအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ေျမၾကီးအတြင္း အဏုဇီ၀ပိုးငယ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏သဘာ၀ရန္သူ ပိုးမ်ား ဟန္ခ်က္ညီညီလႈပ္ရွားရုန္းကန္ရင္း အပင္အတြက္ အဓိကလိုအပ္သည့္အာဟာရ ဓါတ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ မိတ္ေဆြပိုး၊ ရန္သူပိုးတို႔ ေကာင္းမြန္စြာ ရွင္သန္ၾကီးထြားၾကရန္ သင့္တင့္မွ်တေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ရာသီဥတုရွိဖို႔ လိုအပ္ေပသည္။ ယခုေခတ္တြင္ သဘာ၀ေျမဆီအစား ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို သံုးစဲြလာၾကရာမွ ေရွ႕ကတင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ေျမၾကီးအတြင္း ဓာတု ပစၥည္းမ်ားသာ ထူေျပာလာျပီး အပင္အတြက္ အဓိကလိုအပ္ေသာ မိတ္ေဆြပိုး၊ ရန္သူပိုးတို႔ ေနထိုင္ဖို႔ရာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဖ်က္ဆီးသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အပင္မွာ ဓာတ္ေျမၾသဇာ စထည့္ကာစ ၂ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္အတြင္းသာ တဟုန္ထိုးဖြံ႕ျဖိဳး ျပီး ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေျမဆီလႊာပ်က္ဆီးကာ၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ပိုပိုထည့္လာေသာ္လည္း အထြက္ႏႈန္းမွာ မတက္လာသည့္အျပင္ ပို၍က်ဆင္းလာေလသည္။

(မွတ္ခ်က္- ယခုေအာက္တြင္ဥပမာေပး ေဖာ္ျပသည့္ပိုးအမ်ဳိးအစားသည္ အပင္ရြက္စားပိုး၊ အျမစ္ဖ်က္ပိုး၊ အဖ်က္မိႈ စသည္တို႔ကို ဆိုလိုသည္။ အထက္ကေဖာ္ျပခဲ့သည့္ မိတ္ေဆြပိုး၊ ရန္သူပိုးတို႔ႏွင့္ မေရာေထြးေစလိုပါ။)

ထိုနည္းတူ ဓာတုအဆိပ္ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို သံုးစြဲရာတြင္ ပိုးပမာဏ ၉၅%ေသႏႈန္းရွိသည္ ဆိုပါစို႔။ ထိုပမာဏသည္ သဘာ၀နည္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ အရြက္ပိုးသတ္ေဆး၏ေသႏႈန္း ထက္ မ်ားစြာပိုသည္။ (သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆး၏ ေသႏႈန္းသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၆၀ မွ ၇၀% ခန္႔ရွိသည္။) သာမာန္အားျဖင့္ႏိႈင္းဆလွ်င္ ဓာတုအဆိပ္ပိုးသတ္ေဆးသည္ သဘာ၀ေဆး ထက္ ပို၍သာသည္ ေကာင္းသည္ဟု ထင္ရသည္။ သို႔ရာတြင္ တကယ္တမ္းအျဖစ္မွန္မွာ ပိုးမ်ားက်၍ ဓာတုအဆိပ္ပိုးသတ္ေဆးျဖန္းရာတြင္ ပိုးအေကာင္ ၁၀၀တြင္ ၉၅ေကာင္ ေသ ဆံုးေသာ္လည္း အသက္ရွင္က်န္ရစ္ေသာ ပိုး ၅ေကာင္သည္ ေဆးဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ရွိသြား ျပီး ေနာက္သူတို႔၏ မ်ိဳးဆက္သည္ ပို၍ခံႏိုင္ရည္ရွိသြားသည္။ ထိုက်န္ရစ္ေသာပိုး ၅ေကာင္ မွ ဆင့္ပြားေပါက္ဖြားလာေသာ မ်ဳိးဆက္သည္ ပထမအၾကိမ္ျဖန္းသည့္ ဓာတုအဆိပ္ပိုးသတ္ ေဆး၏ ဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ရွိသြားသည့္အတြက္ ေဆးမတိုးေတာ့ေပ။ ထို႔ေနာက္ ထိုမ်ိဳးဆက္ မွ ေပါက္ဖြားတိုးပြားလာေသာ အေကာင္အေရအတြက္သည္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ၁၀၀%နီးပါး ရွိလာေပလိမ့္္မည္။ ထိုအခါ ပထမဆံုးအၾကိမ္ျဖန္းသည့္ ဓာတုပိုးသတ္ေဆးသည္ ေဆးမတိုး ေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားသည္ ေနာက္ထပ္အမ်ိဳးအစားမတူသည့္ ဓာတုပိုး သတ္ေဆးတစ္မ်ဳိးကို ထပ္ျဖန္းေပမည္။ ထိုေဆးလည္း ၾကာလာေသာအခါ ပထမနည္းတူ ၎ေဆးကိုယဥ္ေသာ ပိုးမ်ဳိးဆက္ျဖစ္လာေပသည္။

ထိုအခါ ၎ခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္ပိုးမ်ားသည္ ဓာတုအဆိပ္ပိုးသတ္ေဆး၂မ်ဳိးစလံုးခံႏိုင္ရည္ရွိ သည့္ စြမ္းရည္ျမွင့္ပိုးမ်ားျဖစ္လာေပသည္။ ေနာက္ထပ္ေနာက္ထပ္ သံုးသည့္ မတူေသာ ဓာတုအဆိပ္ပိုးသတ္ေဆး အမ်ဳိးအစားမ်ားစြာလည္း ထိုနည္း၎ပင္ျဖစ္ကာ ဓာတုအဆိပ္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ဳိးမ်ားစြာကို ခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္ အထူးစြမ္းရည္ျမွင့္ပိုးမ်ားျဖစ္လာေပသည္။

၎အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ပိုးသတ္ေဆးမွ မႏိုင္သည့္အဆင့္ ေရာက္ရွိသြားေလသည္။

သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆးမွာမူ ထိုကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ သဘာ၀တရားျဖင့္ သဘာ၀ေလာကကို ဟန္ခ်က္ညီညီ ထိန္းညိွထားျခင္းျဖစ္သည္။ သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆး၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ မွာ ပိုးမ်ားကိုေသေစလိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ ပိုးမ်ားကို မိမိစုိက္ပ်ဳိးထားေသာအပင္ကို မက်ေရာက္၊ မဖ်က္စီးေစလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမွသာ သဘာ၀တရားကို ထိန္းသိမ္းရာ ေရာက္ေပသည္။

ေအာက္ပါေဆးေဖာ္စပ္နည္းမ်ားသည္ ဓါတ္ေျမၾသဇာအစားထိုး၊ ဓာတုအဆိပ္ပိုးသတ္ေဆး အစားထိုး ေဆးနည္းမ်ားျဖစ္ကာ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ေအာင္ျမင္ထားေသာ ေဆးနည္းမ်ားျဖစ္ သည္။ ထိုနည္းမ်ားကို သစ္ေမႊြးစိုက္ပ်ဳိးသူမိတ္ေဆြမ်ား အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစျခင္းအလို႔ငွာ မခၽြင္းမခ်န္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ လိုအပ္သလို၊ ဥာဏ္ရွိသလို ေဖာ္စပ္သံုးစြဲႏုိင္ပါသည္။

ဆက္ရန္ရွိသည္။

About Wai Aung Chan Myo

Wai Aung Chan Myo has written 53 post in this Website..

Now, I plant agarwood in Thanlyin and also Meiktilar. There are more than hundred thousands of agarwood (saplings). But grow nearly 2000 plant in Thanlyin and Meiktilar.

   Send article as PDF