အေမရိကန္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႔သည္ မကၠဆီကုိ မူးယစ္ဂိုဏ္းမ်ားကို ဦးတည္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ၂ ႏွစ္ၾကာမွ် ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ျပည္နယ္ ၁၆ခုတြင္ လူေပါင္း ၄၀၀ေက်ာ္အား ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။ စစ္ဆင္ေရး ကာလအတြင္း ကုိကင္း ၂.၂ တန္၊ မက္သန္ဖက္တမင္း တန္၀က္၊ ေဆးေျခာက္ ၆၂ တန္ႏွင့္ ဘိန္းျဖဴ အမ်ားအျပား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ ဤဖမ္းဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ မကၠဆီကို မူးယစ္ဂိုဏ္းမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအထိနာ၍ ၄င္းတုိ႔၏ ျဖန္႔ေ၀မႈ လုပ္ငန္းတြင္ ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္ ျဖစ္သည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတလႊား တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး ျဖန္႔ေ၀သည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ အေမရိကားမွ မကၠဆီကိုႏုိင္ငံတြင္းသို႔ လက္နက္ႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ား စီးဆင္းျခင္းကို အာ႐ံုစိုက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားတြင္ ေငြသားအျဖစ္ ေဒၚလာ ၁၅၀ သန္းကို သိမ္းဆည္း ႏုိင္ခ့ဲသည္။ မကၠဆီကုိ မူးယစ္ဂိုဏ္းမ်ားသည္ အေမရိကန္၏ ျပည္နယ္တိုင္းတြင္ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။ (ဘီဘီစီ)

About guestkty

Thu Ya has written 55 post in this Website..