ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ကုိရီးုယားဒီမုိကရက္တစ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀)ေက်ာ္ၾကာ သံတမန္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္ေနခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံျဖင့္ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံအားလံုးႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံေရး မူ၀ါဒအရ ကုိရီးယားဒီမုိကရက္တစ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံႏွင့္ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ ထူေထာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ၂၆.၄.၂၀၀၇ ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သံတမန္ အဆက္အသြယ္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အက်ဳိးတူ ကုန္သြယ္ေရး ျဖစ္ထြန္းလ်က္ ရွိရာတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား သေဘၤာမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိပ္ကမ္းသို႔ လာေရာက္ခဲ့ျခင္းအေပၚ အေျခခံ၍ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းတြင္ Kang Nam 1 အမည္ရွိ ေျမာက္ကိုရီးယား သေဘၤာသည္ လက္နက္မ်ား တင္ေဆာင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဦးတည္သြားေနသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ပါသည္။ ထုိသတင္းမ်ားမွာ အေျခအျမစ္ မရွိပဲ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား အေပၚ အေျခခံ၍ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိအားေပး လုိ၍လည္းေကာင္း ေပၚေပါက္လာသည့္ သတင္းမ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား သေဘၤာ Chong Gen ျမန္မာႏိုင္ငံဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆုိက္ကပ္၍ ပံုမွန္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အတင္အခ် ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း အေပၚ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ (၁၈၇၄) ကို ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္ လာခဲ့ေၾကာင္းျဖင့္ စြပ္စြဲေျပာဆုိမႈမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ပါသည္။ ျဖစ္ရပ္မွန္မွာ ကန္႔သတ္မႈ မရွိသည့္ ဘိလပ္ေျမမ်ား တင္သြင္းၿပီး ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ ေသာင္း တင္ပို႔ ေရာင္း၀ယ္ ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ ကိုရီးယားဒီမုိကရက္တစ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံမွ ကုန္တင္သေဘၤာမ်ား ေျမာက္ကိုရီးယား ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ ထြက္ခြာလာသည့္အခါ လမ္းတေလွ်ာက္ စစ္ေဆးရန္ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိေသာ္လည္း စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းမ်ား မရွိပဲ မည္သည့္ႏိုင္ငံသို႔ ဦးတည္ သြားေရာက္သည္ကိုပင္ မသိရွိရေသးမီ ထုိသေဘၤာမွာ လက္နက္မ်ားတင္ေဆာင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ဦးတည္ေနေၾကာင္းျဖင့္ တာ၀န္မဲ့ ႀကိဳတင္၍ စြပ္စြဲ ေျပာဆုိမႈမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ဟု ယူဆပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံႏွင့္မဆုိ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံကဲ့သို႔ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံလ်က္ရွိသည့္ နည္းတူ ကိုရီးယားဒီမုိကရက္တစ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံနွင့္လည္း ကူးသန္း ဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားက လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၈၇၄) အရ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုရီးယားဒီမုိကရက္တစ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္စည္ ေရာင္း၀ယ္မႈ အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံအား စြပ္စြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း အေျခအျမစ္ မရွိပါ။ ျမန္မာ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားသေဘၤာ ဆိုက္ကပ္ခဲ့ရာတြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္မ်ားမွ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ စစ္ေဆး၍ ဆုိက္ကပ္/ ထြက္ခြာခြင့္ ျပဳခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံု သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About guestkty

Thu Ya has written 55 post in this Website..