ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း ႏုိင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ပိုင္ဆိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကိုရီးယားဒီမုိကရက္တစ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ထုတ္လႊင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ စတင္ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအစိုးရအား ဆန္႔က်င္သူမ်ားက သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ကုိက္ လုပ္ႀကံဖန္တီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာ အစိုးရအေနျဖင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ၍ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ သိကၡာက်ေစရန္ ထိုးႏွက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚ လာျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ဇြန္လဆန္းပိုင္းတြင္ လာေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားခဲ့ေသာ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ မစၥတာ ဂ်က္၀က္ဘ္သည္ ၄င္း၏ ခရီးစဥ္ကို ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ကုလသမဂၢမွ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အစဥ္ေလးစား လုိက္နာေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ရွိ လက္နက္ ဖ်က္သိမ္းေရး ကြန္ဖရင့္၏ မူလအဖြဲ႔၀င္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတုိင္းသည္ ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး ရွိသည့္အခ်က္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အစဥ္တစိုက္ ေထာက္ခံခဲ့ပါသည္။ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ မျပန္႔ပြားေရးကုိ ေထာက္ခံသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ မျပန္႔ပြားေရး စာခ်ဳပ္အား ႏုိင္ငံအေရးအရ အသံုးမျပဳေရးႏွင့္ ယင္းစာခ်ဳပ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မျပဳေရးမူမ်ားကို ေထာက္ခံသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ထုတ္လုပ္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုႏွင့္ နည္းပညာအရလည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကး အရင္းအျမစ္အရ လည္းေကာင္း လံုေလာက္မႈ မရွိသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန မရွိဟု ကၽြမ္းက်င္သူ အခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ၾကပါသည္။ ယင္းအေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ပိုင္ဆိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ မွန္ကန္မႈ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ပိုင္ဆိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား အလွ်င္းမရွိေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုသာ လုိက္ၿပီး ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ပုိင္ဆိုင္သည့္ စစ္အင္အား ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိပါေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံု သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဟုတ္ပါ့မလား နအဖရာေဖာတာမ်ားသြားၿပီ . . . .။

About guestkty

Thu Ya has written 55 post in this Website..