သူမ်ားနဲ႕ မတူတဲ့အခ်က္ေတြ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ရွိပါတယ္။

ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

 

နံပါတ္ (၁) ။    ။ ႏွာေခါင္း သံုးေပါက္ ပါေနျခင္း။

နံပါတ္ (၂) ။    ။ ေနာက္ေက်ာဘက္တြင္ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္း အပိုပါေနျခင္း။

နံပါတ္ (၃) ။    ။ ေရွ႕လက္ႏွစ္ဖက္မွာ အၿမဲတမ္းနီးပါး ဆုပ္ကိုင္ထားသည့္ ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေနတတ္ၿပီး ေနာက္ဘက္က လက္ႏွစ္ဖက္မွာမူ အၿမဲတမ္းနီးပါး ျဖန္႕လ်က္ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေနတတ္ျခင္း။

နံပါတ္ (၄) ။    ။ မ်က္မွန္တပ္၍ ေမြးလာျခင္း။

နံပါတ္ (၅) ။    ။ ေျခေထာက္မ်ားမွာလည္း ရွစ္ေခ်ာင္း ျဖစ္ေနျခင္း။

နံပါတ္ (၆) ။    ။ ဆရာဝန္၏ ေဆးစစ္ခ်က္အရ သိရသည္မွာ ႏွလံုးသားတြင္ ေဟာင္းေလာင္း ေပါက္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေနျခင္း။

နံပါတ္ (၇) ။    ။ နားမ်ားအတြင္း ဆူးကဲ့သုိ႕ေသာ ခၽြန္ထက္သည့္ အရာမ်ား ေပါက္ေနျခင္း။

 

အထက္ပါ အခ်က္မ်ားမွာ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ အမ်ားႏွင့္မတူသည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

သို႕ရာတြင္မူ ကၽြန္ေတာ္မွာ သာမန္လူသားမ်ား နည္းတူ လႈပ္ရွား သြားလာေနႏိုင္ပါတယ္။

 

About Dote Kha

Dote Kha has written 4 post in this Website..

http://dotekha.blogspot.com/