က် မ ငယ္ ငယ္ တုံး က ေန ထိုင္ ခဲ့ ေသာ
ရပ္ ကြက္ အ ပိုင္း ထဲ တြင္ အ လြန္ ကဲ့ ရဲ ့သန္ လြန္း လွ ေသာ မိန္း မ ၾကီး တစ္ ေယာက္ ရွိ ပါ သည္ ။
ထို မိန္း မ ၾကီး ကို လူ တိုင္း က ေနာက္ ကြယ္ တြင္ မ ႏွစ္ ၿမိဳ ့ ၾက ပါ ။ ထို မိန္း မ ၾကီး အ ကဲ့ ရဲ ့ သန္ မႈ အား မ ေန ႏိုင္ လြန္း သ ၿဖင့္ က ေလး ပီ ပီ လြန္ စြာ အ ေမး ၿမန္း ထူ လြန္းလွ ပါ ေသာ ေန ရာ တ ကာ သိ ခ်င္ ေသာ က် မ က တစ္ ရက္ တြင္ အ လွ်င္း သင့္ သ ၿဖင့္ လူ သူ ေတာ္ ေကာင္း ပု ဂၢဳိလ္ ၾကီး အား ထို မိန္း မ ၾကီး ၏ အ ကဲ့ ရဲ ့ သန္ ပုံ ႏွင့္ လူ တ ကာ တို ့၏ အ ေၾကာင္း အား မ စား ရ ၀ မ ခန္း ေၿပာ တတ္ မႈ အား တိုင္ ေၿပာ ေၿပာ ခါ အ ကဲ့ ရဲ ့သန္ မႈ အား ေၿပာ ၿပ မိ ခဲ့ ပါ သည္။

ထို သို ့ေၿပာ မိ ရ ၿခင္း အ ေၾကာင္း က လည္း…

က် မ အ မ မ ၾကီး က်ယ္ ၏ ၀တ္ စား ဆင္ ယင္ မႈ တို ့က အ စ ေၿခ ဆုံး ေခါင္း ဆုံး ၾကည့္ ၿမင္ ခါ က် မ အား ေခၚ ေၿပာ ၍ ကဲ့ ရဲ ့ၿပဳ တတ္ ၿခင္း ပင္ ၿဖစ္ ပါ သည္ ။
ထို မွ် သာ မ က ေသး….တစ္ ပိုင္း လုံး က ၾကည္ ညိဳ ေလး စား ရ ပါ ေသာ ..လူ သူ ေတာ္ ေကာင္း ပုဂၢဳိလ္ ၾကီး ပါ မ က်န္ ကဲ့ ရဲ ့ အ တင္း အ ဖ်င္း ေၿပာ သည္ ကို က် မ ကိုယ္ တိုင္ ၿမင္ ေတြ ့ သၿဖင့္ မ ခံ ႏိုင္ သည့္ အ ဆုံး ေၾကာင့္ သာ ေၿပာ ၿပ မိ ၿခင္း ပင္ ၿဖစ္ ပါ သည္ ။

ထို အ ခါ လူ သူ ေတာ္ ေကာင္း ပု ဂၢိဳလ္ ၾကီး က ..သူ မည္ မွ် ပင္ ကဲ့ ရဲ ့ သည္ ၿဖစ္ ပါ ေစ .. ကိုယ္ က မ ခံ ယူ ပါ လွ်င္..သူ ၏ ၀ ဇီ ေဗ ဒ ကံ ( ၿပဳ မူ ေသာ ေစ တ နာ ကံ သည္ ) သူ ့ ထံ သို ့ တန္ ၿပန္ ခါ ၿပန္
လည္ ၍ အ က်ိဳး ေပး မည္ သာ ၿဖစ္ ေၾကာင္း ေၿပာ ဆို
ဆုံး မ ခဲ့ ပါ သည္ ။
လူ သူ ေတာ္ ေကာင္း ပု ဂၢိဳလ္ ၾကီး သည္ ထို ေၿပာ သူ မိန္း မ ၾကီး အား ဂ ရု ဏာ တ ရား သက္ ေရာက္ မိ ခါ စိတ္ မ ေကာင္း ၿဖစ္ သြား ခဲ့ ပါ သည္ ။
အ က်ိဳး အ ၿပစ္ နား မ လည္ ၍ သာ သူ ့ခ မွ်ာ ေၿပာ ၿခင္း ၿဖစ္ သည္ ဟု က် မ အား ေၿပာ ၿပ ၿပီး လွ်င္…
က် မ အား ည အိပ္ ရာ ၀င္ ပါ က ဘု ရား ရွိ ခိုး ကန္ ေတာ့ ၿပီး ၍ ေမ တၲာ ပို ့အ မွ် ေ၀ ၿပီး ေသာ အ ခါ တြင္ ထို မိန္း မ ၾကီး အား မ်က္ လုံး ထဲ ေပၚ ေအာင္ ၿမင္ ေအာင္ ၾကည့္ ၿပီး ေရ တ ဖန္ ခြက္ ထဲ တြင္ သူ ့ကို ယ္ စား ေက်ာက္ စ ရစ္ ခဲ တစ္ လုံး အား ေရ အ ၿပည့္ ထဲ့ ထား သည့္ ေရ တ ဖန္ ခြက္ ထဲ ၌ ခ် ၿပီး လွ်င္ ထို မိန္း မ ၾကီး အ ေပၚ တြင္ ေမ တၲာ စိတ္ ပို ့လႊတ္ ၿပီး ေရ ကဲ့
သို ့ေအး ခ်မ္း ပါ ေစ ရန္ ႏွင့္ ေမ တၲာ သုတ္ ေတာ္ အား
(၃၆) ေခါက္ အား ၊ တစ္ လ တိ တိ ၊ အ ထိ ရြတ္ ဆို ေပး ပါ ဟု ေၿပာ ဆို ၿပီး ယုံ ယုံ ၾကည္ ၾကည္ ၿပဳ လုပ္ ရန္ ေၿပာ ဆို ပါ သည္ ။

တစ္ ဆက္ တည္း လည္း …..( ဘူ ရိ ဒတ္ ဇတ္ ေပါင္း ပ်ိဳ ့ပိုဒ္ – ၄၅ ) တြင္ ပါ ရွိ ေသာ ဒိ ႒ ႏၲ နီ တိ ( တန္ ၿပန္ ခံ ရ ၿခင္း ) ႏွင့္ ပတ္ သက္ ၿပီး မွတ္ သား သိ ရွိ ႏိုင္ ပါ ရန္ ေအာက္ ပါ အ တိုင္း ၿပန္ လည္ ေဖာ္ ၿပ ခါ ေရး သား အပ္ ပါ သည္ ။

ေယာ…အ ၾကင္ သူ သည္ သာ ဓု ေနာ – ကိုယ္ က်ိဳး
သူ က်ိဳး ၊ အ က်ိဳး ႏွစ္ ခု ၿပဳ တတ္ ေပ ေတာင္း ၊ လူ
ေကာင္း လူ ေတာ္ အား ၊ နိ ႏၵံ ကု ရု ေတ – ရွဳတ္ ခ် ကဲ့
ရဲ ့၏ ။ ေသာ – ထို ရွဳတ္ ခ် ကဲ့ ရဲ ့ေသာ သူ သည္ ၊ တ
ထာ – လူ အ မ်ား က ၊ သူ ့အား တ ဖန္ ၊ တန္ ၿပန္ ကဲ့
ရဲ ့ ေစ ေသာ အား ၿဖင့္ .. သံ -မိ မိ ကိုယ္ ကို ၊ ဒူ သ
ယ ေတ – ဖ်က္ ဆီး ေန သည္ မည္ ပါ ေပ ၏ ။

ေယာ… အ ၾကင္ သူ သည္ ၊ ဇူ လိ ံ- ၿမဴ မွုံ ကို ၊
ေခ ဥ ဒၶံ – ေကာင္း ကင္ အ ထက္ ၊ ၿမင့္ ရာ ဘက္ သို ့၊
၀ ေဇ – သြန္ ပက္ လႊင့္ ေၿမာက္ ၏ ၊ သာ ဇူ လိ – ထို
ၿမဴ မွုံ သည္ ၊ တ ႆ – ထို သြန္ ပက္ လႊင့္ ေၿမာက္ သူ
၏ ၊ သိ ေသ ေ၀ – ဦး ေခါင္း ေပၚ မွာ သာ ၊ ပ ေတ –
က် ေလ ၏ ။

နိ ပၸ ရာ ဓ ( နိ ရ ပ ရာ ဓ)

ေဒါ သ မ ၿမင္ ၊ ႏွ လုံး စင္ သား

အ ၾကင္ သူ အား ၊ တ ရား မ ရွဳ

ၿပစ္ မွား ၿပဳ ေသာ္ ၊ တ ႏၲဳ ပ မာ

ေလ ညာ ေရွ ့ ရွဳ ၊ လြင့္ သည့္ ၿမဴ လွ်င္

တူ ရွဴ မ်က္ ႏွာ ၊ လြင့္ ၿပန္ လာ သို ့။

ယာ ဗာ ေလာ – အ ၾကင္ လူ မိုက္ သည္ ၊ အ ပၸ ဒု ႒ ႆ န ရ ႆ – မ ၿပစ္ မွား တတ္ ေသာ (၀ါ ) အ ၿပစ္ မဲ့ ေသာ ပု ဂၢိဳလ္ အား ၊ ဒု ႆ တိ – ၿပစ္ မွား ၏ ၊အ န ဂၤ ဏ ႆ သု ဒၶ ႆ ေပါ သ ႆ – အ ၿပစ္ ကင္း ပ ၊ ၿဖဴ စင္ လွ ေသာ ပု ဂၢိဳလ္ အား ၊ ဒု ႆ တိ – ၿပစ္ မွား ၏ ။
ပ ဋိ ၀ါ တ – ေလ ညာ သို ့ ေရွ့ ရွဳ ၊ ခိ ေတၱာ – ပစ္ လႊင့္ အပ္ ေသာ ၊ သု ခု ေမာ ရ ေဇာ – ဖုန္ ႏု ႏု သည္ ၊ ( ေခ ပ တံ – ပစ္ လႊင့္ သူ ဆီ သို ့ ) ပ ေစၥ တိ ဣ ပ – လြင့္ လာ ၿပန္ သ ကဲ့ သို ့၊ ပါ ပံ – ၿပစ္ မွား ေသာ အ ကု သိုလ္ ကံ သည္ ၊ တ ေမ ၀ မာ လံ – ထို ၿပစ္ မွား ေသာ သူ ဆီ သို ့၊ ပ ေစၥ တိ – တန္ ၿပန္ တစ္ ခါ အ က်ိဳး ေပး ၏ ။

အ ထက္ ေဖာ္ ၿပ ပါ ( ဘူ ရိ ဒတ္ ဇတ္ ေပါင္း
ပ်ိဳ ့ ပိုဒ္ ၄၅ ) ပါ အ ေၾကာင္း အ ရာ ေလး မွာ မွတ္ သား နာ ယူ ဖြယ္ ရာ ေကာင္း လွ ပါ သ ၿဖင့္ ထပ္ ဆင့္ မွ် ေ၀ ခါ ၿပန္ လည္ ၍ ေစ တ နာ မြန္ ၿဖင့္ေရး သား ေဖာ္ ၿပ လိုက္ ၿခင္း သာ ၿဖစ္ ပါ သည္။

တ ပါး သူ ကို ကဲ့ ရဲ ့လို ၊ ကိုယ့္ ကို မွန္ ထဲ ၾကည့္ မဲ့ လိုက္ ရြဲ ့လိုက္ အ မိုက္ တိုက္ ၊ တိုက္ ရိုက္ ပုံ ေပၚ ၏ .. တဲ့ ။ ။

( ေ၀ ဖန္ ထင္ ၿမင္ မႈ ေလး မ်ား ေရး သား ေပး ႏိုင္ ပါ ရန္ ေတာင္း ခံ အပ္ ပါ သည္)

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF