ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရွိ၊ လိုက္နာျခင္းမရွိသည့္ လမ္းျဖတ္သန္းခေကာက္ခံေနသည့္ စခန္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ လမ္းမႀကီးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအတိုင္း အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက တည္ေဆာက္ထားသည့္ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ယာဥ္ႏွင့္ကုန္တန္ခ်ိန္မ်ားထက္ ပိုမိုတင္ေဆာင္လာေသာ ယာဥ္မ်ားကို လမ္းျဖတ္သန္းခ ေကာက္ခံေနသည့္စခန္းမ်ား၊ ဝန္ပိုတန္ပိုဂိတ္မ်ားက တန္ပိုေၾကးေကာက္ခံ၍ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳေနျခင္းကို လံုးဝခြင့္မျပဳေၾကာင္းႏွင့္ သတ္မွတ္တန္ခ်ိန္ထက္ ပိုမိုေနေသာ တန္ခ်ိန္မ်ားကို ခ်ထားခဲ့ၿပီးမွ ျဖတ္သန္း ခြင့္ျပဳရန္တ႔ိုကို သတိေပးညႊန္ၾကားထားသည္ဟု သိရသည္။ ယင္းသို႔ တန္ပိုေၾကးေကာက္ခံ၍ ျဖတ္သန္းခြင့္ ေပးေနျခင္းရွိ ၊ မရွိကိုလည္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လမ္းတံတား လံုျခံဳေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ကလည္း လမ္းျဖတ္သန္းခေကာက္ခံေရးစခန္းမ်ားတြင္ လိုက္လံစစ္ေဆး၍ တားျမစ္အေရးယူေနသည္ဟု သိရသည္။ ယင္းအျပင္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ျပည္ေထာင္စု လမ္းမႀကီး၏ ပဲခူးဘက္အပိုင္းတြင္ ယာဥ္ႏွင့္ကုန္ တန္ခ်ိန္ ၆၀ ထက္ပိုေသာ ယာဥ္မ်ားျဖတ္သန္း သြားလာျခင္းမရွိေစေရးကိုလည္း လမ္းတံတား လံုျခံဳေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔က ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားသည္ဟု သိရသည္။ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ျပည္ေထာင္စု လမ္းမႀကီး၏ ပဲခူးဘက္အပိုင္းရွိ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တည္ေဆာက္ထားသည့္ တံတားမ်ားမွာ ယာဥ္ႏွင့္ကုန္တန္ခ်ိန္ေပါင္း တန္ ၆၀ ထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ ဝန္ပိုတန္ပိုယာဥ္ႀကီးမ်ားကို ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္မျပဳရန္၊ လမ္းျဖတ္သန္းခ ေကာက္ခံေရးစခန္းမ်ားကလည္း အဆိုပါယာဥ္ႀကီးမ်ားကို တန္ပိုေၾကးေကာက္ခံ၍ ျဖတ္သန္းခြင့္ေပးျခင္း မျပဳလုပ္ၾကရန္ ညႊန္ၾကားထားၿပီး လမ္းတံတားလံုျခံဳေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔က တားျမစ္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ လိုက္နာျခင္းမရွိသည့္ လမ္းတံတားျဖတ္သန္းခ ေကာက္ခံေရးစခန္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းထားသည့္ လမ္းမႀကီးဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအတိုင္း အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..