က ဆုန္ လ ၿပည့္ ဗုဒၶ ေန ့ မွတ္ သား စ ရာ

ဗ ဟု သု တ ေလး မ်ား အား ေအာက္ ပါ

အ တိုင္း ေဖာ္ ၿပ အပ္ ပါသည္ ။

၁ ။ အား လုံး ေသာ ဗုဒၶ ၿမတ္ စြာ တို ့သ စၥာ

ေလး ပါး ကို သိ ၿမင္ ၾက ေသာ ေန ့

၂ ။ ေဂါ တ မ ဗုဒၶ ၿမတ္ စြာ ဖြား ၿမင္ ေသာ ေန့

၃ ။ ေဂါ တ မ ဗုဒၶ ဘု ရား ၿဖစ္ ေသာ ေန ့

၄ ။ ပ ရိ နိ ဗၺာန္ စံ ေတာ္ မူ ေသာ ေန ့

၅ ။ ေဂါ တ မ ဗုဒၶ ၿမတ္ စြာ သု ေမ ဓါ ရ ေသ့

ၿဖစ္ ႏွင့္ နိ ယ တ ဗ်ာ ဒိတ္

ခံ ယူ ေသာ ေန ့

၆ ။ မ ဟာ ေဗာ ဓိ ပင္ ေပါက္ ေသာ ေန ့

( ဖြား ၊ ၿမင္ ၊ ပြင့္ ၊ စံ ၊ ဗ်ာ ၊ ဓိ ၊ ခံ မွတ္ ရန္ က

ဆုန္ လ ၿပည့္ ၾကဳံ )

ဆယ့္ ႏွစ္ ရာ သီ ဘြဲ ့ က ဗ်ာ ေလး အား လည္း ေအာက္

ပါ အ တိုင္း မွတ္ သား သိ ရွိ ရ ပါ သည္။

ၿပိ ႆ ရာ သီ ( က ဆုန္ လ )

ၿပိ ႆ ရာ သီ ၊ ပ ထ ၀ီ ဓတ္

ရ တု မာ သ ၊ ၀ိ ႆ ခ ႏွင့္

မြန္း တည့္ ဘ ၀ါး ၊ ရ ၿငား ႏွစ္ ခု

ရြက္ ႏု ဖူး စီ ၊ နာ ရီ ေန ့ ၀ယ္

သုံး ဆယ္ က ေက်ာ္ ၊ ႏွစ္ ခု ေပၚ လွ်က္

ညည့္ ေသာ္ ႏွစ္ ဆယ္ ၊ ရွစ္ ခု သြယ္ ၏

ရာ သီ လိုက္ သင့္ ၊ ေရႊ ပြင့္ စံ ကား

ၿမ သား ရိုး ေန ၊ ပန္း မိုး ေစြ ၏

ေညာင္ ေရ သ ဘင္ ၊ ေပ်ာ္ ရႊင္ သြန္း ေလာင္း

ဘုန္း ၿမင့္ စိ ေႏၲ ၊ ဓတ္ ေတာ္ ေမြ တြင္

ရို ေသ ၾကည္ လင္ ၊ ဆု ပန္ ဆင္ သည္

သ ဘင္ ေညာင္ ေရ ၊ ပြဲ ေတာ္ တည္း ။

က ဆုန္ လ ၿပည့္ ေန ့ သည္ ေန ့ ထူး ေန ့ ၿမတ္ ၿဖစ္

ေသာ ေၾကာင့္ ဗုဒၶ ဘာ သာ ၀င္ အ ၾကင္ အ မ်ိဳး သား

ေကာင္း အမ်ိဳး သၼီး တို ့ သည္ ရာ ဂ သံ ၀ါ သ ၿပဳ ၿခင္း မွ

အ ထူး ေရွာင္ ၾကဥ္ အပ္ ေသာ ေန ့ၿဖစ္ ပါ ေၾကာင္း မွတ္

သား စ ရာ ေလး မ်ား အ ၿဖစ္ ေၿပာ ၿပ ပါ ရ ေစ ။။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF