က ဆုန္ လ ၿပည့္ ေန ့ ထူး ေန ့ ၿမတ္ ရက္

ေန ့ တြင္ ဗုဒၶ ဆိုင္ ရာ မွတ္ သား စ ရာ ၊

သံ ဃာ ယ နာ တင္ မႈ ႏွင့္ ပတ္ သက္

၍ အ မွန္ တ ကယ္ မ ဖတ္ မိ ေသး သူ

တို ့ ရွိ ပါ က သိ ရွိ ႏိုင္ ပါ ရန္

ေစ တ နာ ၿဖင့္ ေဖာ္ ၿပ လို ပါ သည္ ။

ပ ထ မ သံ ဃာ ယ နာ

ဘု ရား ပ ရိ နိ ဗၺာန္ ၿပဳ ၿပီး (၄) လ

အ ၾကာ မွာ ၊ သု ဘ ရ ဟန္း ၾကီး

က ေဇာက္ တိ ေဇာက္ ထိုး ေၿပာ ၍ ၊

၎ ကို အ ေၾကာင္း ၿပဳ ၿပီး ၊

အ ရွင္ က ႆ ဖ ႏွင့္ အ ဇာ

တ သတ္တို ့တိုင္ ပင္ ၍ ၊ ရာ

ဇ ၿဂိဳလ္ ၿပည္ မွာ ၊ ရ ဟႏၲာ ( ၅၀၀ )ႏွင့္( ၇ )

လ တိုင္ တိုင္ သံ ၿပိဳင္ ရြတ္ ဆို ၍

ပ ႒ မ သံ ဃာ ယ နာ တင္ သည္ ။

ဒု တိ ယ သံ ဃာ ယ နာ

ေနာင္ ႏွစ္ ေပါင္း ( ၁၀၀ ) ရာ ၾကာ ေတာ့ ရ ဟန္း ေတာ္

အခ်ိဳ ့ရဲ ့ေငြ အ လွဴ ခံ မႈ ကို အ ေၾကာင္း ၿပဳ ၍ မ ဟာ ရ

ႆ ႏွင့္ ကာ လာ ေသာ က မင္း ၾကီး တို ့က ေ၀ သာ လီ

ၿပည္ မွာ ၊ ရ ဟႏၲာ ( ၇၀၀ ) ႏွင့္ ( ၇ ) လ တိုင္ တိုင္

သံ ၿပိဳင္ ရြတ္ ဆို ၍ ဒု တိ ယ သံ ဃာ ယ နာ တင္ သည္။

တ တိ ယ သံ ဃာ ယ နာ

ေနာင္ ႏွစ္ ေပါင္း ( ၂၃၅ ) ေၿမာက္ တဲ့ အ ခါ မွာ ၊ တိ ထၳိ

တို ့ ရဲ ့ေဘး ရန္ ကို အ ေၾကာင္း ၿပဳ ၿပီး ၊ အ ရွင္ ေမာ ကၠ

လိ ပု တၱ ႏွင့္ ဓ မၼ ေသာ က မင္း ၾကီး တို ့က ပါ လိ ပုတ္

ၿပည္ မွာ ရ ဟႏၲာ ( ၁၀၀၀ )ႏွင့္( ၉ ) လ တိုင္ တိုင္ သံ

ၿပိဳင္ ရြတ္ ဆို ၍ တ တိ ယ သံ ဃာ ယ နာ တင္ သည္ ။

စ တု ထၳ သံ ဃာ ယ နာ

ႏွစ္ ေပါင္း ( ၂၀၀ ) ေက်ာ္ ၾကာ ၿမင့္ လာ တဲ့ အ ခါ ၊ ၿဗ

ဟၼ ဏ တိ ႆ သူ ပုန္ ၾကီး ေဘး ကို အ ေၾကာင္း ၿပဳ ၿပီး

၊ သာ သ နာ ေတာ္ ( ၄၅၀ ) ေလာက္ မွာ သီ ဟုိ ၿပည္

မွာ ၊ အ ရွင္ မ ဟာ ရ ကၡိ တ ႏွင့္ ၀ ဋ ဂါ မ ဏိ မင္း ၾကီး

တို ့ ရ ဟႏၲာ ( ၅၀၀ ) ႏွင့္ ေပ ရြက္ ေပၚ မွာ ေရး သား

ၾက ကာ စ တု ထၳ သံ ဃာ ယ နာ တင္ သည္ ။

ပ ဥၥ မ သံ ဃာ ယ နာ

သာ သ နာ ေတာ္ ၂၄၀၀ ၿမန္ မာ ေကာ ဇာ ၁၂၃၃ ခု တန္

ခူး လ ၿပည့္ ေက်ာ္ ( ၁၁ ) ရက္ ႏွစ္ ဆန္း ( ၁ ) ရက္

ေန ့ မွ စ ၍ မ ႏၲ ေလး ၿမိဳ ့ မွာ မင္း တုန္း မင္း ႏွင့္ တိုင္

ပင္ ၿပီး ၊ သံ ဃာ ေတာ္ ( ၂၄၀၀ ) ႏွင့္ ( ၆ ) လ တိုင္

တိုင္ ေက်ာက္ ထက္ အ ကၡ ရာ တင္ သည္ ။

ဆ ႒ သံ ဃာ ယ နာ

သာ သ နာ၂၅၀၀ အ ထိမ္း အ မွတ္ ႏွင့္ ၁၃၁၆ ခု က ဆုန္

လ ၿပည့္ ေန ့ ထိ ၊ ၂ ႏွစ္ တိုင္ တိုင္ သံ ဃာ ေတာ္

( ၂၅၀၀ ) ႏွင့္ ရန္ ကုန္ ၿမိဳ ့ မွာ သံ ၿပိဳင္ ရြတ္ ဆို ကာ

ဆ ႒ သံ ဃာ ယ နာ တင္ သည္ ။

ဗ ဟု သု တ အ ၿဖစ္ ဗုဒၶ ဆိုင္ ရာ မွတ္ သား စ ရာ

မ်ား အ ၿဖစ္ သိ သ မွ် ေရး သား တင္ ၿပ လိုက္ ရ ၿခင္း

ၿဖစ္ ပါ သည္။

(ေ၀ ဖန္ ထင္ ၿမင္ မႈ ေလး မ်ား ေတာင္း ခံ အပ္ ပါ သည္)

aye.kk

About aye.kk

has written 246 post in this Website..