ကၽြန္ေတာ္တို႔ WordPress theme တစ္ခုတည္ေဆာက္တဲ့အခါ Template tag ေတြကိုသံုးရပါတယ္။

Template tag ဆိုတာဘာလဲ?
Template tag ဆိုတာ wordpress ကို “ဘာလိုခ်င္တယ္” “ဘာလုပ္ခ်င္တယ္” ဆိုၿပီးေတာ႔ ၫႊန္ၾကားႏုိင္တဲ့ code ေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။
ဥပမာ။ ။ <?php bloginfo(‘name’); ?> ဆိုရင္ wordpress ကေနၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႔ blog name ကို return ျပန္ေပးပါလိမ့္မယ္။
အဲဒီမွာ php tag <?php ?> ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ႔ရမွာပါ။ wordpress ဟာ php language နဲ့ေရးထားတဲ့ အတြက္ php tag ထည့္ေပးရပါတယ္။ ၿပီးရင္ေတာ႔ wordpress ရဲ႔ function ပိုင္းကိုေတြ႔ရမွာပါ။ bloginfo(); ဆိုတာ wordpress ကကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္ေပးထားတဲ့ function ေပါ႔။ wordpress ကကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ function ေတြအမ်ားႀကီးေပးထားပါတယ္။ အဲဒီ functions ေတြကိုသံုးၿပီး Theme ေတြ၊ plugin ေတြကို ေရးႏုိင္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ function အတြက္ parameters ပါပါမယ္။ ေအာက္မွာ အေသးစိတ္ ေရးထားပါတယ္။

Parameters
<?php bloginfo(‘name’); ?> ဆိုတဲ့ ဥပမာမွာ ‘name’ ဆိုတာ parameter ပါဘဲ။ အဲဒီ ေပးလိုက္တဲ့ parameter ေပၚမူတည္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုိခ်င္တာကို return ျပန္ေပးပါလိမ့္မယ္။ bloginfo(‘url’) ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ blog ရဲ႔ url ကို return ျပန္ေပးပါလိမ့္မယ္။

Tag without parameter
parameter မပါတဲ့ tag ေတြလည္းရွိပါတယ္။
ဥပမာ။ ။ <?php the_author_firstname(); ?> ဒီ tag မွာဆိုရင္ parameter မရွိပါဘူး။ သူက ကၽြန္ေတာ္တို႔ profile ရဲ႔ first name ဆိုတဲ့အကြက္က string data ကို return ျပန္ေပးပါလိမ့္မယ္။

PHP function-style parameter
ဒီပံုစံ ကေတာ႔ php မွာေရးေနၾက parameter ပံုစံအတိုင္းပါဘဲ။ <?php bloginfo(‘name’); ?> ဆိုတဲ့ပံုစံမ်ိဳးပါဘဲ။ ဒီပံုစံမွာ parameter တစ္ခုထက္ပိုခဲ့မယ္ဆိုရင္ comma ( , ) ခံၿပီးထည့္ရပါမယ္။
the_title() ဆိုတဲ့ tag ကိုေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သူ႔မွာ parameter သံုးခုပါပါတယ္။
<?php the_title(‘before’, ‘after’, display); ?>  ဒီလိုပါ။
အဲဒီမွာ before ဆိုတာ title ရဲ႔ေရွ႔မွာေပၚမွာျဖစ္ၿပီး after ဆိုတာက title ရဲ႔ ေနာက္မွာ ေပၚမွာပါ။ display ဆိုတာကေတာ႔ ျပမယ္ဆိုရင္ TRUE ဆိုတာထည့္ေပးရမွာ ျဖစ္ၿပီး မျပဘူးဆိုရင္ေတာ႔ FALSE ဆိုတာထည့္ေပးရပါမယ္။ ဘာမွမထည့္ရင္ေတာ႔ default က TRUE ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
<?php the_title(‘Post Title:  ‘, ‘ &raquo;’ , TRUE); ?>  ဒီလိုေရးမယ္ဆိုရင္ ဒီလိုေပၚပါမယ္။
Post Title: Using WordPress Makes Me Smile >>
အဲဒီမွာ ေရွ႔ကႏွစ္ခုကို sigle quote ထဲမွာ ေရးေပမယ့္ ေနာက္က TRUE ကိုေတာ႔ ဒီအတိုင္းဘဲ ေရးရပါမယ္။ parameter ရဲ႔ data type ေၾကာင့္ပါ။ data type ကိုေအာက္မွာ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ေနာက္ထပ္တစ္ခုေလာက္ထပ္ၾကည့္ရေအာင္။
<?php get_archives(‘type’, ‘limit’, ‘format’, ‘before’, ‘after’, show_post_count); ?>
ဒီ tag မွာ parameter 6 ခုေတာင္ပါပါတယ္။
<?php get_archives(”, ”, ‘custom’, ”, ‘<br />’); ?>
အဲဒီမွာ single quote ႏွစ္ခုဘဲေပးထားတဲ့ parameter ေတြကေတာ႔ default အတိုင္းဘဲထားတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ပါ။ ေနာက္ၿပီး အဲဒီမွာ 5 ခုဘဲေရးထားတဲ့အတြက္ ေနာက္ဆံုးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ show_post_count ကေတာ႔ default ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ parameter ေတြသူ႔ေနရာနဲ့သူ မွန္ဖို႔အရမ္းေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ format ဆိုတဲ့ parameter ကိုေပးဖို႔အတြက္ သူ႔ေရွ႔က ႏွစ္ခုကို default ျဖစ္ေအာင္ single quote ႏွစ္ခုထည့္ေပးရပါတယ္။
<?php get_archives(”, ”, ‘custom’); ?>  ဒီလိုဆိုရင္ format က custom ျဖစ္ၿပီးက်န္တာေတြကေတာ႔ default ျဖစ္ပါတယ္။

query-string-style parameters
ဒီ parameter ရဲ႔ ပံုစံကေတာ႔ ဒီလိုမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။
<?php wp_list_authors(‘show_fullname=1&feed=rss&optioncount=1’); ?>
wp_list_authors ရဲ႔ parameter က 6 ခုရွိေပမယ့္ သံုးမ်ိဳးဘဲသံုးတဲ့အတြက္သံုးမ်ိဳးဘဲ ေရးပါတယ္။ သူ႔ရဲ႔ပံုစံက parameter=value ျဖစ္ပါတယ္။ parameter ရဲ႔ နာမည္ေတြကိုေတာ႔ မွန္ေအာင္ေရးႏုိင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အားလံုးကို single quote (သို႔မဟုတ္) double quote ထဲမွာ ထည့္ေပးထားရပါတယ္။ ေရွ႔ေနာက္ အစီအစဥ္လည္း မရွိပါဘူး။
သူကိုဒီလိုပံုစံလည္း ေရးလို႔ရပါတယ္။
<?php wp_list_authors(
‘show_fullname=1′
.’&feed=rss’
.’&optioncount=1′
); ?>
ေနာက္ထပ္ပံုစံတစ္မ်ိဳးကေတာ႔ ဒီလိုပါ။
<?php $params = array( ‘type’   => ‘postbypost’,
‘limit’  => 5,
‘format’ => ‘custom’,
‘before’ => ‘<li>&bull;&nbsp;’,
‘after’  => ‘</li>’ );
wp_get_archives($params); ?>

Ref: codex.wordpress.org

About wailynnoo

wailynn oo has written 57 post in this Website..

I am a blogger.