အယင္ခ်ိန္းခါ   ရြာတစ္ရြာမွာ အံ့ေဖသရဲ  ဆင္းရဲေရ   လူတစ္ေယာက္ဟိေရဟ။

ယင္းလူက  ဆင္းရဲဒါလည္း   ရိုးသားေရဟ။   ေယနက္ျဖစ္လို႕သမာေဒ၀နတ္

ႀကီးတစ္ပါးက သူ႕ကိုေကတင္ဖို႕အတြက္  စိတ္ကူးၿပီးနာ ဆင္းရဲံသားလာေရ

လမ္းမွာ ေရႊထုတ္ႀကီး  တစ္ထုတ္ကို  ခ်ထားေရဟ။   ဆင္းရဲသားကေခါင္းငိုက္

စိုက္နက္လာနီစြာက ေရႊထုတ္နားကိုေရာက္ေရခါ ေခါင္းကိုအထက္ကိုေမာ္

လားခေရဟ။

ေယခါ နတ္ႀကီးကလည္း အားမေလွ်ာပဲ ေရႊထုတ္ကို အထက္မွာထားလိုက္ေတ။  ဆင္းရဲသားကလည္း

ေရႊထုတ္နားေရာက္ေရခါ  ေခါင္းကိုေအာက္ကိုငံု႕ပစ္ပယန္ဆိုကား။  နတ္ႀကီးလည္းအားမေလွ်ာသိမ္းပဲ

ေဒလူအထက္မွာ ထားေဂလည္း  မျမင္  ေအာက္မွာ ထားေဂလည္း  မျမင္

ဇာပိုင္လူေရာင္ေဒ တစ္ခါျမင္ေအာင္  အလည္မွာထားေမဆိုုၿပီးေက  အလည္

မွာတြဲထားေရဟ။    အလယ္မွာထားတာလည္းယင္းလူက မျမင္ပဲ  ေရွာင္လားခေရဟ။

ေယခါနတ္ႀကီးလည္းလက္ခ်လို႕လားခေရဟ။

နတ္ႀကီးလက္ခ်လားစြာနက္  သၾကားမင္းႀကီးက ေဒလူစြာအေကာင္

ေယာင္းရိုးသားေရလူရာ။   ေဒလူကို  ငါကိုယ္တိုင္ဆင္းကယ္ရဖို႕ဆိုၿပီးေက

သူဆင္းရဲကို လွည္းနက္ျမွားသံုးစင္းကို  ပီးၿပီးနာ  လိုရာဆုကိုေတာင္းဖို႕ေျပာ

ပစ္ခေရဟ။

ေယခါ  သူဆင္းရဲႀကီးက  အားပါၿပီးေက   မယားေသနက္  သားသမီး

တိကိုေျပာေရဟ။

မယားနက္သားသမီးတိကလည္း  အားပါၿပီးေက  ငါ့အတြက္တစ္ခုေတာင္းပီး၊

သူ႕အတြက္  တစ္ခု  ေတာင္းပီးေတာင္းကေရခါ

သူဆင္းရဲက  စိတ္ရႈတ္ၿပီးေက  (လီးလား)  ဆိုၿပီးေက  ၿမွားတစ္စင္း  လႊတ္မိလားေရဟ။

ေယခါ  ဆင္းရဲသားစြာ   ကၽြတ္ပါလားခေရဟ ။   ဆင္းရဲသားကလည္း  သူ႕စြာကၽြတ္ပါလားေရခါ

ေၾကာက္ၿပီးေကျပန္လို႕(လီးလား)  ဆိုုၿပီးေက  ေၿပာလိုက္စြာနက္  လာလိုက္ေတဆိုေကယင္း

လူခႏၶာကိုယ္မွာ  မကန္ယာဟ။

ေယခါ  ယင္းလူက   အစြာကားသူ႕စြာ ၊  အစြာကားသူမ်ားစြာ  ခြဲျခားမရစြာနက္

(သူမ်ားစြာလား၊ငါ့စြာက်န္)  ဆိုၿပီးေက  ေနာက္တစ္စင္းလႊတ္လိုက္မွ  အဆင္ေျပလားေရဟ။

အဆင္ေျပေရခါ  သၾကားမင္းဘားကပီးခေရ   ၿမွားသံုးစင္းလဲ  ကုန္လားခယာ။

ေယခါ  သၾကားမင္းကလည္း  လက္ခ်လားေရဟ။

ပံုျပင္ေလးကေတာ့ဒါပါပဲကြယ္—။

:D

About nigimi77

has written 108 post in this Website..

   Send article as PDF