ႏိုင္ငံေရးသည္ ေလာကီအလုပ္ ဘာသာေရးနဲ႕မရႈပ္


ဖြဒယ္လုိ႕ေဒါ့ မထင္ဂ်ပါနဲ႕…ဒီေန႕ ဧရာဝတီဆုိက္မွာ ကုိမင္းကုိႏုိင္တုိ႕ ၈၈မ်ိဳးဆက္အဖြဲ႕ဂုိ ဆြီဒင္အေျခစုိက္အဖြဲ႕ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံတဲ႕ သဒင္းဓာတ္ပုံမ်ား ေဝေဝဆာဆာ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ပါဒယ္။ ၈၈မ်ိဳးဆက္အဖြဲ႕ဆုိတာ ေဒၚစုျပီးရင္ အားအကုိးရဆုံးျဖစ္လုိ႕ အခုလုိ ႏုိင္ငံတဂါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပုဂၢိဳလ္မ်ားနဲ႕ ေတြ႕ဆုံဂ်ဒဲ႕အခါဒုိင္း ၈၈အေရးေတာ္ပုံကုိ ေတြ႕ၾကဳံဂဲ႕ဖူးသူ တဦးအေနနဲ႕ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူ ရပါဒယ္။ အရင့္အရင္ ဧည့္သည္မ်ားနဲ႕ ေတြ႕ဆုံတဲ႕အခါ ရုံးဂန္းမရွိလုိ႕ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေနအိမ္မ်ားမွာ ေတြ႕ဆုံရတာထက္စာရင္ အမ်ားၾကီး အေျခအေန တုိးတက္လာပါဒယ္။
တခုေျပာဂ်င္ဒါ ရုံးခန္းအလယ္တည့္တည့္မွာ ဘုရားစင္ရွိေနဒါပါ။ ႏုိင္ငံေရးနဲ႕ ဘာသာေရး သီးျခားစီခြဲထုတ္ရမွာ ျဖစ္လုိ႕ မသင့္ေတာ္ ထင္ပါဒယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားနဲ႕ ေတြ႕ဒဲ႕အခါ ပုိသတိထားရပါမယ္။ သူတုိ႕ အျမင္မွာ ဘာသာေရး အေရာင္အေသြး ရွိေနဒယ္လုိ႕ မခံစားမိေစလုိပါ။ ၈၈အဖြဲ႕ဆုိဒါ လစ္ဘရယ္ ဒီမုိကေရစီ အေတြးအျမင္ သေဘာထား ျဖန္႕ျဖဴးေပးရမည့္ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ သို႕မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးႏြယ္တဲ႕ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါဒယ္။ တတုိင္းတျပည္လုံး လူမ်ိဳးဘာသာ ခံယူခ်က္မေရြး လႊမ္းျခဳံထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ရပါမယ္။
မိမိကုိယ္ပုိင္ တဦးခ်င္း ရုံးခန္းအတြင္းမွာ သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရး အေဆာင္အေယာင္မ်ားဂုိ ႏွစ္သက္သလုိ ထားႏုိင္ပါဒယ္။ (ပါးရည္နပ္ရည္ ရွိသူမ်ားဂေဒါ့ အေဆာင္အေယာင္ထက္ လက္ေတြ႕လႈပ္ရွားမႈနဲ႕ ဘာသာေရး ခံယူခ်က္ကုိ ျပေလ႕ရွိဒယ္)။ အမ်ားနဲ႕ ဆုိင္လာရင္ေဒါ့ ဘာသာေရး ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို သိပ္သတိထားရပါမယ္။ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္သလုိ ခံယူခ်က္ျခင္း မတူတဲ႕ ဘာသာျခား လူမ်ိဳးျခားမ်ားရဲ႕ ယုံၾကည္ေလးစားမႈလည္း ေလ်ာ့က်ႏိုင္ပါဒယ္။ လူဆုိဒါ သေဘာထား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတတ္လုိ႕ တဖက္သားဂ မိမိနဲ႕ မတူညီဒဲ႕ ဘာသာအေပၚ အစြဲၾကီးလြန္းသူဆုိရင္ ကိုယ့္တုိင္းျပည္၊ အဖြဲ႕အစည္း ျပန္ေရာက္လုိ႕ အထက္ကုိ အစီရင္ခံစာတင္တဲ႕အခါ အပ်က္သေဘာ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါဒယ္။ လစ္ဘရယ္သမားမ်ား ျဖစ္ခဲ႔ရင္လည္း မိမိအေပၚ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈ ေလ်ာ့နည္းသြားေစပါဒယ္။
၈၈မ်ိဳးဆက္အဖြဲ႕ဂုိ ျပည္တြင္းျပည္ပအလယ္မွာ ႏုပ်ိဳလန္းဆန္းျပီး အေတြးအေခၚသစ္လြင္ ေခတ္မွီတုိးတက္တဲ႕ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေရး လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္သာ ေတြ႕ျမင္လုိပါဒယ္၊ အနာဂတ္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာလည္း ႏုိင္ငံေရးနဲ႕ ဘာသာေရး ခြဲဂ်ားမႈရွိမွသာ ေခတ္သတ္ကမာၻၾကီးနဲ႕ အံဝင္ဂြင္က် ျဖစ္ပါမယ္။ အဲသလုိေျပာလုိ႕ ဘာသာေရးဂုိ ပစ္ပယ္ရမယ္ မဆုိလုိပါ။ လူစည္း ဘီလူးစည္း ျပတ္ျပတ္သားသား ခြဲဂ်ားဖုိ႕သာျဖစ္ပါဒယ္။ ၈၈မ်ိဳးဆက္အဖြဲ႕အေနနဲ႕ ဘာသာေရး အေဆာင္အေယာင္ထက္ ႏုိင္ငံေရး အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝဒဲ႕ အထိမ္းအမွတ္ သေကၤတမ်ားျဖင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အနာဂတ္အခင္းအက်င္းမွာ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၊ မဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ားနဲ႕အတူ စံျပဳဦးေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ေပးဂ်ဘာလုိ႕ အၾကံျပဳတုိက္တြန္းပါသည္။
ေလာင္ဘရစ္ၾကယ္ :cool:

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 647 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး