ေရွး ေဟာင္း ေဗ ဒင္ စာ အုပ္ ေလး ထဲ တြင္ က် မ မွတ္ သား ထား ဘူး သည့္ မွတ္ သား စ ရာ ယ ၾတာ အ ေန ၿဖင့္ ေဗ ဒင္ ၀ါ သ နာ ပါ သူ မ်ား အ တြက္ “ ၾတြင္းၿပတ္, န၀င္းၿပတ္, သက္ ေရာက္ အ ေဟာ ေတး ထပ္ ”ေလး အား ေဖာ္ ၿပ လို ပါ သည္။

“ၾတြင္းၿပတ္, န၀င္းၿပတ္ သက္ ေရာက္ အ ေဟာ ေတး ထပ္”

သက္ တည္ ခါ ေမြး နံ သက္ ၊ ေရး ၿပန္ လွ်က္ ေရာ ပါ ။ ေတြး ၾကံ ခက္ သ ေဘာ ပါ တယ္ ၊ ေဆာ မ ၾကာ မွန္ လွ ။ တိ ေၿမွာက္ လွ်က္ ေနာ ဘု ဥၨာ ငယ္ ၊ ေဟာ သု ညာ ၾတင္း ၿပတ္ ဆို ၾက ။ ေနာ ေၿမွာက္ လို ့တိ ဘုဥၨာ ၊ သိ ကုန္ ရာ တ ၀ ။

န ၀င္း ၿပတ္ မည္ နာ မ ရယ္ လို ့၊ ရွည္ စြာ ပ မွတ္ ရန္ ၊ ကိန္း ဆိုက္ လာ မ ရ ဏ ထူး ပါ လိမ့္ ၊ တ ဘ ၀ ကူး ၿဖစ္ မည္ အ မွန္ ၊ သုံး ေလာ က အ ရ ဟံ ကို ခါ မ က်န္ ဆည္း ကပ္ လို ့၊ မီး ၿပတ္ ဘို ့နည္း သြယ္ သြယ္ ၊ ကိန္း ၿပဳ ပါ ကြယ္ ၊ တံ တား ေညာင္ ေထာက္ ခါ ရြယ္ တယ္ ။ ေရာက္ လာ ဘြယ္ ေဘး ေပ်ာက္ ဘို ့ေလး။
အ ထက္ ေဖာ္ ၿပ ပါ ေတး ထပ္ ေလး အား ၊ က် မ မွ က် မ ႏွင့္ ခင္ မင္ သူ မိတ္ ေဆြ အ ေပါင္း အ သင္း မ်ား အား တြက္ ခ်က္ ေပး ခဲ့ ဘူး ပါ သည္ ။
တြက္ ခ်က္ ေပး သည့္ နည္း ဥ ပ မာ ေလး မွာ ေအာက္ ေဖာ္ ၿပ ပါ နည္း အ တိုင္း ပင္ ၿဖစ္ ပါ သည္ ….
ဥ ပ မာ ၿပ ရ ေသာ္ ကား….
မိ မိ ေရာက္ ရွိ ေန သည့္ အ သက္ = ၅၃ ႏွစ္
ဆို ပါ စို ့..

မိ မိ သည္ စ ေန သား သၼီး ၿဖစ္ ေသာ္ စ ေန ၿဂိဳလ္ သက္ = ၁၀ ႏွစ္
မိ မိ ေရာက္ ရွိ ေန သည့္ အ သက္ + မိ မိ ၏ ေမြး နံ ၿဂိဳလ္ သက္ = ၅၃+၁၀= ၆၃
၆၃ အား ၃ ၿဖင့္ ေၿမွာက္ ေသာ္= ၁၈၉
၁၈၉ အား ၉ ၿဖင့္ စား ေသာ္ = ၀ ၿဖစ္ပါသည္ ။ (န ၀င္း ၿပတ္ ပါ သည္)
(ထို နည္း အ တိုင္း ပင္ ၉ ၿဖင့္ ေၿမွာက္ ၿပီး ၃ ၿဖင့္ စား ပါ ၊ အၾကြင္း ၀ ၿဖစ္လွ်င္ ၾတြင္း ၿပတ္ ပါ သည္ )

(မွတ္ခ်က္) မိမိေရာက္ရွိေနသည့္ အသက္အား (၃)ၿဖင့္ေၿမာက္(၉)ႏွင့္စားပါ။အၾကြင္း(၀)ၿဖစ္လ်င္ န၀င္းၿပတ္ပါသည္။
မိမိေရာက္ရွိေနေသာအသက္အား (၉)ၿဖင့္ေၿမာက္(၃)ႏွင့္စားပါ။အၾကြင္း(၀)ၿဖစ္လွ်င္ ၾတြင္းၿပတ္ပါသည္။

ေဖာ္ ၿပ ပါ နည္း အ တိုင္း ။ မိ မိ က် ေရာက္ ေန သည့္ အ သက္ ,သက္ ေရာက္ အ တြင္း ။ ၾတြင္း ေရာ ။ န ၀င္း ေရာ ။
ၿပဳ လုပ္ ၾကည့္ ၿပီး ။အ ၾကြင္း (၀) ၿဖစ္ ေန လွ်င္ ။
အ သက္ ေသ ကိန္း( မ ရ ဏ ) ၾကဳံ ႏိုင္ သ ၿဖင့္ ။ ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာ အား အ ခ်ိန္ အ ခါ မ လပ္ ဆည္း
ကပ္ ကိုး ကြယ္ ပူ ေဇာ္ ၿပီး ၊ တံ တား ခင္း ၿခင္း ၊ ေဗာ ဓိ ေညာင္ ကိုင္း ေထာက္ ၿခင္း စ သည့္ ကု သိုလ္ ေကာင္း
မႈ ယ ၾတာ တို ့ကို ၿပဳ လုပ္ ရ မည္ ၿဖစ္ ပါ သည္ ။

ထို ေရွးေဟာင္း ေဗ ဒင္ ေတး ထပ္ ေလး မွာ က် မ အ ေန ၿဖင့္ မွန္ သည္ ဟု ထင္ ၿမင္ မိ ပါ သ ၿဖင့္ ေဗ ဒင္ ၀ါ သ နာ ပါ သူ မ်ား အ တြက္ သိ ရွိ မွတ္ သား စ ရာ အ ေန ၿဖင့္ ေသာ္ လည္း ေကာင္း ယ ၾတာ ၿပဳ လုပ္ ႏိုင္ ၾက ပါ ေစ ရန္ ေသာ္ လည္း ေကာင္း ေစ တ နာ ၿဖင့္ ေရး သား ေဖာ္ ၿပ လိုက္ ၿခင္း ၿဖစ္ ပါ သည္။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF