ေဗ ဒင္ ၀ါ သ နာ ပါ သူ မ်ား အ ေန ၿဖင့္

မိ မိ တို ့၏ ဥစၥာ ပစၥည္း ေပ်ာက္ ရွ ပါ က

“ ဥစၥာ ေပ်ာက္ င ရဲ ေရာက္ ”

ဆို သ လို မ ၿဖစ္ ရ ေလ ေအာင္ ဥစၥာ ေပ်ာက္

ရင္ တြက္ ခ်က္ ၾကည့္ ေစ ခ်င္ ပါ သည္ ။

က် မ အ ေန ၿဖင့္ ခင္ မင္ သူ မိတ္ ေဆြ တို ့

ပစၥည္း ဥစၥာ ေပ်ာက္ ၍ စိတ္ ဒုကၡ ေရာက္

ေန သည့္ အ ခါ ၿမင္ ေတြ ့ ၾကဳံ ရ ပါ

လွ်င္ မ ေန ႏိုင္ ပါ ။

တတ္ ထား ေသာ ေရွး ေဟာင္း ေဗ ဒင္

ေတး ထပ္ ပါ နည္း အ တိုင္း တြက္ ခ်က္

ေပး မိ ပါ သည္ ။ ေပ်ာက္ ေသာ ေန ့ က

ၿပန္ ရ ကိန္း ၾကဳံ ေန လွ်င္ ခ်က္ ၿခင္း ၿပန္

ေတြ ့သည့္ အ ခါ မ်ိဳး ဆို လွ်င္ ပိုင္ ရွင္

ကိုယ္ တိုင္ က လည္း ေပ်ာ္ ရႊင္ ရ သလို

က် မ ေဟာ သည့္ ေဗ ဒင္ အ ေဟာ ေတး

ထပ္ က လည္း လက္ ေတြ ့ က် ခါ မွန္ ကန္

မႈ ရွိ သ ၿဖင့္ စိတ္ ေက် နပ္ ရ ကာ

ေပ်ာ္ ရႊင္ ရ သည္ ပင္ ။

သို ့ၿဖင့္ ၍ သာ ေဗ ဒင္ ၀ါ သ နာ ရွိ သူ

တို ့ အ ဖို ့ စိတ္ ေက် နပ္ ေပ်ာ္ ရႊင္ မႈ

ရ ရွိ ႏိုင္ ၾက ပါ ေစ ရန္ ေမ တၱာ ေစ တ နာ

ထား ခါ ေရး သား ေဖာ္ ၿပ လိုက္ ပါ သည္။

(တြက္ ခ်က္ ရ သည္ မွာ လည္း အ လြန္ လြယ္

ကူ ပါ သည္ )

“ဥစၥာ ေပ်ာက္ အ ေဟာ ေတး ထပ္”

လို ရာ သည္ ဆန္း စ တ ရက္ ကယ္ က စ တြက္ ၍ ေရ

ပါ ၊ ေပ်ာက္ ေသာ ေန ့ ကို ပါ ရက္ ေပါင္း တည္ ကာ

ခ် ၊ စား ေတာ့ န ၀ ၊ ဧ က္ ပ ဥၥာ သု ည ၾကြင္း လွ်င္ ၊

ခ်က္ ၿခင္း ရ မ ၾကာ ၊ ေဒြး သ တၱ ၾတိန္း ႏွင့္ ကိန္း အ ရ

ရြင္း မ ေသ နက္ ၿဖန္ ေလ ၊ အ ႒ စ တု ငယ္ ၾကည့္ ရွဴ

၍ မိန္ ့ ပါ ေလ ။

ေပ်ာက္ ေသာ ေန ့က လၦန္း ( ၅ ) ရက္ ဆို ပါ လွ်င္ ..

ေပ်ာက္ ေသာ ေန ့က = ၅ ရက္ ( လ ဆန္း )

စား ေတာ့ န ၀ ဟု ဆို သ ၿဖင့္ = ၅ ကို ၉ ၿဖင့္ စား ေသာ္

မ စား ႏိုင္ သ ၿဖင့္ ၅ သာ ရ ၏ ။

ထို ေန ့က ပ စၥည္း ေပ်ာက္ သ ၿဖင့္ ရွာ ေဖြ ပါ က မ

ၾကာ ခင္ အ တြင္း ပင္ ၿပန္ ရ မည္ ဟု အ ေဟာ ထုတ္

ႏိုင္ ပါ သည္ ။

ဥ ပ မာ ေၿပာ ၿပ ရ မည္ ဆို ပါ က…

ေပ်ာက္ ေသာ ေန ့ က ၊ လ ဆုတ္ ( ၅ ) ရက္ ေန ့ ၿဖစ္

သည္ ဆို ပါ လွ်င္..

လ ဆန္း ( ၁ ) ရက္ ေန ့က စ တင္ ၍ ေရ တြက္ ခါ

ေပ်ာက္ ေသာ ေန ့ ၊ လ ဆု တ္ ( ၅ ) ရက္ ေန ့အ ထိ

ထဲ့ ေပါင္း ၍ ေရ တြက္ ရ ပါ မည္။

၁၅ ရက္(လဆန္း) + ၅ ရက္(လဆုတ္) = ၂ ၀ ရ ပါ သည္

၂၀ အား ၉ ၿဖင့္ စား ပါ က = အ ၾကြင္း ၂ ရ ပါ သည္ ၊

အၾကြင္း = ၂ ရ သ ၿဖင့္ ၊ မ နက္ ဖန္ မွ ေတြ ့မည္ ဟု

အ ေဟာ ထုတ္ ႏိုင္ ပါ သည္ ။

ေတး ထပ္ ပါ အ ရ ဧ က္ ပ ဥၥာ သု ည ၾကြင္း လွ်င္ ခ်က္

ၿခင္း ရ မ ၾကာ ဟု ဆို ထား သ ၿဖင့္…

အ ၾကြင္း = ( ၁ ) ၊ ( ၅ ) ၊ ( ၀ ) ရ ပါ က ခ်က္

ၿခင္း မ ၾကာ ခင္ ၿပန္ ရ မည္ ၊ ေတြ ့ မည္ ဟု

အ ေဟာ ထုတ္ ႏိုင္ ပါ သည္ ။

ေတး ထပ္ ပါ အ ရ ေဒြး သတၱ ၾတိန္း ႏွင့္ ကိန္း အ ရ ရြင္း

မ ေသ နက္ ဖန္ ေလ ဟု ဆို ထား သ ၿဖင့္…

အ ၾကြင္း = ( ၂ ) ၊ ( ၇ ) ၊ ( ၃ ) ရ ပါ က မ နက္

ဖန္ မွ ေတြ ့မည္ ဟု အ ေဟာ ထုတ္ ႏိုင္ ပါ သည္ ။

ေတး ထပ္ ပါ အ ရ အ ႒ ၊ စ တု ငယ္ ၾကည့္ ရွဳ ၍ မိန္ ့

ပါ ေလ ဟု ဆို ထား သ ၿဖင့္…

အ ၾကြင္း = ( ၈ ) ၊ ( ၄ ) ၿဖင့္ ပါ က ခ်က္ ၿခင္း ၿပန္ မ

ရ ႏိုင္ ေသး ပါ ဟု အ ေဟာ ထုတ္ ႏိုင္ ပါ သည္ ။။

aye.kk

About aye.kk

has written 246 post in this Website..