လာမည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္၂၁ ရက္ေန႔ ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၅ နာရီ၂၇ မိနစ္ အခ်ိန္ ၌ ေနႏွင့္ ကမၻာ၏ အကြာအေဝး မိုင္ ၉၅ သန္းခန္႔တြင္ ႏွစ္စဥ္ ပံုမွန္ တစ္ႀကိမ္ (သို႔) ႏွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚ တတ္သည့္ နဂါးေငြ႔တန္း ဗဟိုခ်က္ ဂလက္စီ ႏွင့္ တစ္တန္းတည္း က်ေရာက္မည္။ ထို ကာလတြင္ ကမၻာ၌ ေန႔တာ ရွည္ေသာ ကာလ အပိုင္း အျခားမ်ား ေရာက္ရွိ ႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ နကၡတ္ ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႔ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးေဇယ်ာကို က နကၡတၱေဗဒအရ တြက္ခ်က္ ရရွိမႈကို ဇြန္ ၄ ရက္၌ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားလိုက္ သည္။ ပထမ ျဖစ္စဥ္ အေနျဖင့္ ဇြန္လတြင္ ျဖစ္ေပၚၿပီး အဂၤလိပ္ အေခၚ အေဝၚ အရ (Summer Solstice) ႏွင့္ ဒုတိယ အႀကိမ္ အေနျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ေပၚမည္ ျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္ အေခၚ အေဝၚအရ (Winter Solstice) ဟု ေခၚဆိုေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႕ျပင္၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၆ ရက္ ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္ ၄ နာရီ ၁၇ မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ လတစ္စိတ္ တစ္ပိုင္း ၾကတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လၾကတ္မႈ ၏ ဖမ္းလယ္ ျဖစ္စဥ္ ကို အေကာင္းဆံုး ေတြ႕ျမင္ရမည့္ အေန အထားမွာ ျမန္မာ လထြက္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီ ၁၁ မိနစ္တြင္ စတင္၍ ညေန ၆ နာရီ ၅၈ မိနစ္ တြင္ ၿပီးဆံုးမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ရာသီဥတု ေကာင္းမြန္ ပါက ၄၅ မိနစ္ခန္႕ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မည္ ဆိုသည္။ အေရွ႕ အာရွ၊ ဩစေၾတးလ်၊ အေနာက္ အေမရိကန္၊ ပိစိဖိတ္ေဒသ မ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ ႏိုင္မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ နကၡတ္ ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ေနၾကတ္၊ လၾကတ္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား အေပၚ လၾကတ္မႈအား ေဟာကိန္း ထုတ္ျပန္ေလ့ မရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ၄င္း လၾကတ္ မႈကို ေနမွ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ ေနၾကတ္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား အေပၚ၌သာ နကၡတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ေဟာကိန္းမ်ား ထုတ္ျပန္ ၾကသည္ဟု သိရေၾကာင္း Favourite News Journal တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..