ျမန္မာႏိုင္ငံေျမငလ်င္ေကာ္မတီက ဦးေဆာင္ကာ ၂၀၀၅ခုႏွစ္က ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ငလ်င္ျပင္းထန္အားျပဇုန္ေျမပံုကို ယခုႏွစ္အတြင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီ၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးဦးသူရေအာင္ကဇြန္လ ဆန္းတြင္ ေျပာသည္။ “လက္ရွိေျမပံုျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ငလ်င္ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေျချပေျမပံုကို အၿပီးသတ္ ေရးဆြဲေနပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။ ၎ေျမပံုတြင္ ဇုန္အလုိက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ငလ်င္အင္အားႏွင့္ ႏွစ္အပိုင္းအျခားကို အတိတ္ ငလ်င္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အျခားငလ်င္ဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္တြက္ထုတ္ထားသည္။ “ဒါက ေနာက္ႏွစ္လ၊ သံုးလေလာက္ၾကာရင္ အၿပီးသတ္ေရးဆြဲႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီးေတာ့၊ ေနာက္တစ္ဆင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ့ ငလ်င္ျပင္းထန္အားျပ ဇုန္ေျမပံုကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။ ၂၀၀၅ခုႏွစ္က ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ငလ်င္ျပင္းထန္အားျပဇုန္ေျမပံုမွာ ၂၀၀၃ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ ဘူမိပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းေရးဆြဲျပဳစုခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ငလ်င္ဇုန္မ်ားျပေျမပံုကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအႀကိမ္သည္ တတိယအႀကိမ္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ေျမပံုကို ျမန္မာႏုိင္ငံေျမငလ်င္ေကာ္မတီႏွင့္ တကၠသိုလ္ဘူမိေဗဒဌာနမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္။ ငလ်င္အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ ငလ်င္ဇုန္ျပေျမပံုမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ ေျမငလ်င္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေသာ ဒီဇုိင္းျဖင့္အေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေျမငလ်င္ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးသန္းျမင့္ကေျပာသည္။ “ငလ်င္ကလူကိုသတ္တာမဟုတ္ဘူး။ ငလ်င္ဒဏ္ခံဒီဇုိင္း၊ တည္ေဆာက္ပံုစနစ္ကိုမသံုးထားတဲ့ အေဆာက္အအံုေတြေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရံႈးမႈေတြျဖစ္ေပၚရတာပါ။ ငလ်င္ဒဏ္ခံအေဆာက္အအံုေတြတည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႕ ငလ်င္ဇုန္ျပေျမပံု၊ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြအလိုက္ အႏုစိတ္ေျမငလ်င္ ဇုန္ျပေျမပံုေတြရွိဖို႕လိုပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။ “ဒီေျမပံုေတြေရးဆြဲႏုိင္ဖို႕ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ရရွိဖို႕အတြက္ ေျမငလ်င္ဆိုင္ရာ သုေတသန လုပ္ငန္းေတြ၊ ဂ်ီပီအက္စ္စနစ္လိုေခတ္မီကိရိယာေတြနဲ႕ ျပတ္ေရြ႕ရွင္ေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ပိုတုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္သြားဖို႕လိုပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..