၂၀၀၉-၂၀၁၀ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းမ်ား ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လ ၁၃ရက္တြင္ ထြက္ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ယင္းတကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း၌ ေနျပည္ေတာ္မွ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၃ဒသမ ၅၉ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနားမွ ေအာင္ခ်က္ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၇ ဒသမ ၀၅ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေနျပည္ေတာ္မွ စာရင္းရွိ ဦးေရ ၂၁၆၀မွေျဖဆိုသူ ၂၀၁၅ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ၆၇၇ဦး ေအာင္ျမင္ကာေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၃ ဒသမ ၅၉ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနျပည္ေတာ္ပ်ဥ္းမနား မွစာရင္းရွိ ၄၉၀၁ဦးမွ ေျဖဆိုသူ ၄၅၇၇ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ၁၂၃၈ဦးေအာင္ျမင္ကာ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၇ ဒသမ ၀၅ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေနျပည္ေတာ္မွ ဘာသာစံုဂုဏ္ထူးရွင္ ေလးဦး၊ ငါးဘာသာသံုးဦး၊ ေလးဘာသာႏွစ္ဦး၊ သံုးဘာသာ ၁၁ဦး၊ ႏွစ္ဘာသာ ၁၇ဦး၊ တစ္ဘာသာ ၆၅ဦး အသီးသီးဂုဏ္ထူးရရွိခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ပ်ဥ္းမနားမွဘာသာစံုဂုဏ္ထူးရွင္ သံုးဦး၊ ငါးဘာသာ ၁၀ဦး၊ ေလးဘာသာႏွစ္ဦး၊ သံုးဘာသာ ၁၀ဦး၊ ႏွစ္ဘာသာ ၂၁ဦး၊ တစ္ဘာသာ ၁၉ဦး အသီးသီးဂုဏ္ထူးထြက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..