သံတြြဲျမို႕နယ္ေက်ာက္ကလပ္ေက်းရြာအုပ္စု႕တြင္ေရတပ္မွလယ္ယာေျမမ်ားသိမ္းယူထားျခင္းခံေနၾကရပါသည္။သိမ္းယူထားေသာအကြက္မ်ားမွာေက်ာက္ကလပ္ေက်းရြာ
အုပ္စု႕ရွိကြင္းအမွတ္၂၂၇(ခ) ဟင္းအိုးေစာက္ကြင္း၊ကြင္းအမွတ္၂၂၇(က)ပုန္းညွက္ကြင္း၊ကြင္းအမွတ္၂၂၇(က)ကြင္း၀ိုင္းကြင္း၊ကြင္းအမွတ္၂၂၇(က)ျပာေတာကြင္း။ကြင္း
အမွတ္၂၂၈(က)ေမာင္ေရြႊေလးကြင္း ၊ကြင္းအမွတ္၂၂၇(ခ)သစ္ေကာက္ကြင္းတိုရွိလာ္ေျမဧကေပါင္း၁၁၈.၀၉ ဧကႏွင့္ဥယာဥ္ျခံေျမဧက ၆၉၂ တို႕အား လြန္ခဲ့ေသာ (၁၂)ႏွစ္ခန္႕ကပင္တပ္ေျမအျဖစ္သိမ္းယူထားခဲ့ျပီး ပိုင္ရွင္ေတာင္သူမ်ားအားတစ္ဧက(၁၂)တင္းႏွဳန္းျဖင့္ တပ္အားဆက္ေၾကးေပးရျပီး ကိုယ္ပိုင္လယ္ျဖင့္သူမ်ားကြၽန္ျဖစ္
ခဲ့ၾကပါသည္။ထိုအေၾကာင္းအရာကိုလည္းႏိုင္ငံေတာ္သမတအားတင္ျပျပီးျဖစ္ပါသည္။၁၉-၅-၂၀၁၂ ေန႕တြင္ ေရတပ္မွယာယီတပ္မွဳးေဇာ္ဦးသည္ေတာင္သူမ်ားအား
ေခၚယူျပီးလယ္လုပ္ခြင့္တႏွစ္အခမဲ႕လုပ္ကုုုုုုုိင္ခြင့္ေပးမည္၊ထိုသို႕ေပးရာတြင္လည္း မိမိပိုင္လယ္ေျမ၏၁/၃ ပံုကိုသာေပးမည္ေျပာျပီးေတာင္သူမ်ားအားလက္ေဗြႏွိပ္၊လက္မွတ္
ထိုးျပီဓါတ္ပံုရိုက္ယူထားပါသည္။သို႕ေသာေၾကာင့္ေတာင္သူမ်ားထိခိုင္ႏွစ္နာေနၾကရပါသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာသမတႀကီးႏွင့္တာ၀န္ရွိသူတို႕မွ၀ိုင္၀န္းကူညီေပးၾကပါရန္
ကုသိုလ္အက်ိဳးေမွ်ာ္တိုက္ တြန္းႏုိးေဆာ္လိုက္ရပါသည္ခင္ဗ်ား . . .ၾကားၾကားသမွ် . . ကူညီၾကပါေစကုန္ေသာ္ . .

About Aung Aung

Aung Aung has written 2 post in this Website..

Hotel Account