လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကမၻာ့စီးပြါးေရးညီလာခံဖြင့္ပြဲသို့တက္ေရာက္စဥ္...ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားၾကိဳဆိုနုတ္ဆက္သူမ်ားႏွင့္အတူေတြရစဥ္...

ျမန္မာျပည္သူလူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္ေသာ ရုပ္ပုံလႊာ…