သုိ႕
ဥကၠဌ
ျမန္မာႏုိင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရုံး
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ေန႕စြဲ၊ ၂၀၁၂ခုနစ္၊ ဇြန္လ၊ (၁) ရက္။
ရုပ္ရွင္အစည္းအရုံးနွင္႕ ဂီတအစည္းအရုံးသည္ အလႊာေပါင္းစုံႏွင္႕ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ဗီဒီယုိအေျခခံ (ဗဟုိ) ဖြဲ႕စည္းပုံသည္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင္႕သာ ဖြဲ႕စည္းထားေသာေၾကာင္႕ ထုတ္လုပ္သူ ေကာင္းစားေရးသာ ဆုံးျဖတ္ၾကပါသည္။ ပြားခ်ပ္မ်ား ဖမ္းယူျခင္းသည္ ထုတ္လုပ္ေရးတစ္စု ေကာင္းစားေရးသာျဖစ္သည္။ ဗီဒီယုိလုပ္ငန္းေကာင္းစားေရး မဟုတ္ပါ။ ဗီဒီယုိလုပ္ငန္း ေကာင္းစားေရးဆုိပါက ေအာက္ေျခအသံကုိ နားစြင္႕သင္႕ပါသည္။ အဌားဆုိင္/ေရာင္းျဖန္႕သည္ ဗီဒီယုိလုပ္ငန္း၏ ေဒါက္တုိင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဌားဆုိင္မ်ား မယုိင္ရန္ ထိန္းသိမ္းသင့္ပါသည္။ ယခုအခါ အဌားဆုိင္မ်ားသည္ SKYNET ရုပ္သံလုိင္းမ်ားေၾကာင္႕ ယုိင္နဲ႕နဲ႕ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ထုတ္လုပ္ေရးမ်ားမွ ပြားခ်ပ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင္႕ ႏွစ္သီးစား အက်ိဳးရွိေအာင္ ပြားခ်ပ္မ်ား ဖမ္းယူေနျခင္းေၾကာင္႕ ဌားရမ္းေရးဆုိင္မ်ား ပိတ္လုနီးပါး ျဖစ္ေနပါသည္။ ဌားရမ္းေရးဆုိင္မ်ား ေကာင္းစားေစခ်င္ပါက တုိင္းဗီဒီယုိ (သုိ႕) အင္အားႀကီး ျဖန္႕ခ်ိေရးမ်ားကုိ ကူးယူခြင္႕လုိင္စင္ခ်ေပးၿပီး တုိင္းဗီဒီယုိလုပ္ငန္းစိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရးသုိ႕ ဆင္ဆာကဒ္ေရာင္းခုိင္းပါက ေနာက္ထပ္ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ကူးယူခြင္႕လုိင္စင္မွ ရရွိေသာ ဘ႑ေငြတုိးလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုကဲ႕သုိ႕ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင္႕ တုိင္းႏွင္႕ျပည္နယ္ရွိ လုပ္ငန္းစုမွဴးမ်ားႏွင္႕ တုိင္းဗီဒီယုိအေျခခံအဖြဲ႕မ်ားမွ ပလိန္းခ်ပ္မ်ားေတြ႕ရွိ ဖမ္းဆီးျခင္းနွင္႕ မူပုိင္ေရွာင္ရ်္ မ၀ယ္ဘဲ ခုိးကူးေခြမ်ား ဖမ္းဆီးျခင္း၊ နယ္ေက်ာ္ေခြမ်ား ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုကဲ႕သုိ႕ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ ထုတ္လုပ္သူမ်ားမွ ကူးယူေရာင္းခ်ေသာ မာစတာေခြမ်ားသည္ ေခြမ်ားထစ္ျခင္း၊ A ႏွင္႕ B မ်ားမွားျခင္း၊ ပလိန္းခ်ပ္မ်ားျဖစ္ျခင္းအျပင္ ေစ်းႏႈန္းမွာ ယခုကူးယူေနေသာ ႏႈန္းထားထက္ ႏွစ္ဆျဖစ္ျခင္းမ်ားေၾကာင္႕ ဌားရမ္းေရးမ်ား မ၀ယ္ယူဘဲ ကူးယူေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ အဂၤလိပ္ကား Blu ray ဟုေခၚေသာ ရုိက္ျပားႏွင္႕ ထုတ္ေသာ(9) ေခြမ်ားဆုိ (၄၃၀ က်ပ္) ႏွင္႕ ေရာင္းခ်ႏုိင္ၿပီး ဗုိက္ ဗုိက္ ဗုိက္၊ ေျပတီဦးကား ရုိက္ျပားႏွင္႕ ထုတ္ေသာ (9) ေခြဆုိ ( R.C) ေၾကးအလြတ္ တစ္ေခြကုိ (၂၅၀ က်ပ္) ေပးရ်္ ၀ယ္ရပါသည္။ ၄င္းအျပင္ ခရမ္းခံရုိက္ျပားႏွင္႕ ထုတ္ေသာတရားေခြ တစ္ေခြလွ်င္ (၂၀၀ က်ပ္) နွင္႕ ေရာင္းခ်ႏုိင္ၿပီး၊ အဆိပ္ပင္ ၊ေျပတီဦးကား ခရမ္းခံရုိက္ျပားႏွင္႕ ထုတ္ေသာ DVD တစ္ေခြလွ်င္ ( R . C ) ေၾကးအလြတ္ (၇၀၀ က်ပ္) ေပးရ်္ ၀ယ္ရပါသည္။ ဘာေၾကာင္႕ထုတ္လုပ္ေရးမ်ားမွ ေရာင္းခ်ေသာ ျမန္မာကား မာစတာေခြမ်ားမွာ ေစ်းၾကီးေနရပါသလဲ။ R.C ေၾကးမွာလည္း အက်ိဳးရွိၿပီး မာစတာေခြမ်ား ေရာင္းေတာ႕လည္း အက်ိဳးရွိခ်င္တာလား။ ၄င္းကိစၥအား တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ျပန္လည္စဥ္းစားေပးပါရန္ အဌားဆုိင္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအေနႏွင္႕ အၾကံျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္။

ျမန္မာဗီဒီယုိေလာကကုိ ေကာင္းစားေစခ်င္သူ

About Ko Toe

Ko Toe has written 1 post in this Website..