သံတြဲ သခ်ိၤင္း(၁)

 

(၁) မဆိုင္သူမ်ား အသတ္ခံရေသာေၾကာင့္ မည္သို ့အေရးယူေပးမည္နည္း။

ငါးပါးသီလကုိ ကမၻာၿငိမ္းခ်မ္းေရး တရားလို့ ေၿပာနိုင္ပါတယ္။
သီလဆိုတာ စည္းကမ္းၿဖစ္လို့ လူတိုင္ ဘာသာတိုင္နဲ့ ေစာင့္ထိန္းရမယ္ အရာလို့ ထင္ပါတယ္။
ငါပါးသီေလးအေၾကာင္းေလး ေရးသြားမယ္ေနာ္..
(၁)ပါဏာတိ ပါတာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ…ဆိုတာသူတစ္ပါးအသက္ ကုိသတ္ၿခင္း
ေရွာင္းၾကဥ္ရတာ ၿဖစ္လို့  အခုေခတ္ သက္ၿဖတ္ေနၾကတာဟာ  တကယ္ကုိ စိတ္မေကာင္းစရာပါ။
(၂)အဒိႏၷာဒါနာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ    ဆိုတာကသူတစ္ပါးပစၥည္း ကုိခိုးယူၿခင္းလို ေၿပာေပးမဲ့
သူတစ္ပါးရဲ့  ပစၥည္းေတြကုိ စိတ္နဲ့ ၾကံမိရင္ေတာင္ အဒိႏၷာဒါနာ ကံေၿမွာက္ပါတယ္။
ေလာကၾကီးမွာ  ခိုးမူဆိုတာ မရွိရင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းပါတယ္။
(၃)ကာေမသုမိစၧာစာရာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ      ကာမဂုဏ္တို့၌ ကဲ့ရဲ့ထိုက္ေအာင္
မွားယြင္ က်င့္သုံးေနၾကေသာ လူေလာက ၾကီးမွာ ဘယ္လိုေအးခ်မ္းနိုင္ပါမလဲ…
(၄)မုသာ၀ါဒါ ေ၀ရမိဏိသိကၡာ ပဒံ သမာဒိယာမိ           မဟုက္မမွန္ေသာစကားကုိ ေၿပာဆိုၿခင္းမွာ ေရွာင္
ၾကဥ္နိုင္ရင္လည္းအေကာင္းဆုံးေပါ့ေနာ္..
(၅)သုရာ ေမရယ  ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ           ေသရည္အရက္ေသာက္ၿခင္းမွ ေရွာင္
ၾကဥ္နိုင္ၾကရင္လည္း ေလာကၾကီးမွ မေကာင္းမူေတြ ကင္ေ၀တာေပါ့ေနာ္..

ပါဏာတိ ပါတာ ၿပဳလ်က္သူ သူအသက္ကုိ သတ္ေသာသူသည္..

(၁)မ်က္စီ နား နွာ အဂါၤ ေၿခလက္ ခ်ိဳ့ယြင္းတက္ၿခင္း…..။

(၂) ၿဖစ္ရာဘ၀၌ ရုပ္ အသြင္ မြဲၿပာေၿခာက္ညွဳိ့း၍ စိုစိုေၿပေၿပမရွ္တက္ၿခင္း။

(၃)အားအင္းခ်ဳိ့ယြင္းၿခင္း အားနည္းၿခင္း

(၄)လ်င္ၿမန္ဖ်တ္လတ္ၿခင္း သင္းေသ၀းၿခင္း

(၅)ေဘးရန္ေပၚေပါက္လ်င္ ေၾကာက္ရြံ ့ၿခင္း

(၆)သူမ်ားသတ္တာ ခံရတက္ၿခင္း ကုိယ့္ကုိယ္တိုင္ အဆိပ္ စသည္စားလွ်က္ ေသရၿခင္း

(၇)အနာေရာဂါမ်ားတက္ၿခင္း

(၈)အေၿခြအရံ ပ်က္စီးတက္ၿခင္း

(၉)အသက္တိုတက္ၿခင္း မ်ားၿပားလွတဲ့ အၿပစ္ေတြ ခံစားရတက္ပါတယ္။။။။။။

အဒိႏၷာဒါနာ ၿပဳသူသည္ ဥစၥာနည္း မြဲ ဆင္းရဲတက္သည္ လိုရွိမရ ေဘာဂပ်က္စီး ေရ မီးသူခိုးေမြခံဆိုးနွင့္ မင္းဆို
အၿပား ရန္မ်ဳိးငါးေၾကာင့္ပ်က္ၿပားဥစၥာ အၿပစ္ မ်ားစြာသည္ ၊ေရွာင္ခါအၿပန္ အက်ဳိးတည္း။

ကာေမသုမိစၧာစာရာ  မိစၧာစာရ က်ဳးလြန္ကလည္း မုန္းၾကသူမ်ား ရန္သူပြား၍ ရွားပါးလာဘ္တိတ္ ခ်မ္းသာဆိ္တ္၏
ကၠဳတိပ႑ဳက္ မ်ဳိယုတ္ခါခါ မ်က္နွာမလွ အရွက္ရလ်က္ လကၡဏေၿႏၵ ယြင္းေသြ ခ်ဳိ့သိမ့္ စိုးရိမ္မ်ားစြာ ခ်စ္သူကြာသည္ ၊
ေရွာင္ခါ အၿပန္ အက်ဳိးတည္း။

မုသာ၀ါဒါ  က်ဳးလြန္ကာ စကားမပီ သြားမညီ ပုပ္ညွီ ပါးစပ္ ေၿခာက္ကပ္ ကုိယ္ေရ ကၠဳေၿႏၵေနာက္ ပုံယြင္း
ေဖာက္၏ မေရာက္ၾသဇာ နွဳတ္လွ်ာ ၾကမ္းေထာ္ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီ စိတ္မတည္သည္ ေရွာင္ၾကဥ္ အက်ဳိးတည္း။

သုရာ ေမရယ က်ဳးလြန္ကာ သင့္မသင့္၌ ေရးခြင့္မသိ ပ်င္းရီေမ့ရွုး ေက်းဇူးမဆပ္ ဟိေရာတၱပ္ကင္း ခပင္းမ်ားထို အကုသိုလ္

ကုိၿပဳက်င့္လြယ္၏ ေရွာင္ခါ အၿပန္အက်ဳိးတည္း။

၀တီအက်ဥ္ခ်ဳပ္လိုက္တာပါ…. ငါးပါးသီလသည္ အခုဘ၀ ေနွာင္သံသရာ အတြက္ပါ အက်ဳိးမ်ား၍ ေရွာင္က်င္
လိုက္နာသင့္ေသာ လူစည္းကမ္း ပါ.။

ေသရည္အရက္ေသာက္စားၿခင္းသည္ ေလးပါးေသာ အၿပစ္ကုိ က်ဳးလြန္ ဖို့လြယ္ကူနိုင္ပါတယ္…
ကမၻာၾကီးကုိ ေအးခ်မ္းမူမေပး နိုင္ရင္ေတာင္  ကုိယ့္နဲ့ ပက္သက္သူေတြ ေအးခ်မ္းေစ မွာပါ။

ငါးပါးသီလေစာင့္ထိန္းၿခင္းၿဖင့္ ကုိယ့္ပက္၀န္က်င္ မိသာစု တုိုင္းၿပည္  ၿမိဳ့ ရြာ ေအးခ်မ္းေစပါတယ္။။။

(၂)

(၃)

(၄)

(၅)

(၆)

 

(၈)

(၁၀)

(၁၁)

 

(၁၂)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About ေအး၀တီ ၾကီး

ေအး၀တီ ၾကီး has written 12 post in this Website..