မိဘႏွစ္ပါးကေပါက္ဖြားလာၾကေသာ…လူႏွင့္လူသားပတ္ဝန္းက်င္ရွိ သတၱဝါမ်ားသည္…သဘာဝမွ

ေမြးဖြားလာသည္ဟု ဆိုထုိက္ပါသလား…။ ဒါမွမဟုတ္..လူျဖစ္လာျခင္း..တိရိစၧာန္ျဖစ္လာျခင္းတို႔သည္…

သဘာဝႏွင့္..လံုးဝသက္ဆိုင္ျခင္းမရွိ…ဟုဆိုရမည္လား…။ မည္သို႔ပဲဆိုသည္ျဖစ္ေစ….

သဘာဝႏွင့္တရားကိုေပါင္းစပ္ၿပီးသကာလ…သဘာဝတရားဆိုသည္မွာ…သူ႕သေဘာအေလ်ာက္..

စီးဆင္းလ်က္ရွိေသာ..မွန္ကန္မႈဟုယူဆမည္ဆိုလွ်င္ေကာ….မည္သို႔ေျပာၾကမည္နည္း…။

အကယ္၍မ်ား…လူႏွင့္လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္တို႔ရွိ…သက္ရွိသက္မဲ့…အရာဝတၳဳမ်ားသည္…. သဘာဝႏွင့္

ဆန္႔က်င္ေနသည္ဟုေျပာၾကလွ်င္..မည္သို႔ေသာ…ေျပာင္းလဲမႈတို႔က..သဘာဝႏွင့္ဆန္႔က်င္ေနသနည္း..။

သို႔တည္းမဟုတ္…မည္ကဲ့သို႔ေသာစိတ္ေနစိတ္ထားတို႔က…သဘာဝႏွင့္..ဆန္႔က်င္ေနသနည္း..။

ဥပမာ..လူေတြထမင္းစားျခင္း၊ အလုပ္ေတြလုပ္ကိုင္ၾကျခင္း၊ အဝတ္အထည္ေတြကို လွပေအာင္ဝတ္ဆင္

ၾကျခင္း၊ ပန္းမ်ားပြင့္ၾကျခင္း၊ ေတာမီးေလာင္ျခင္း၊ ေရမ်ားခမ္းေျခာက္ၾကျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔ေပၚလာျခင္း..၊

အုပ္ခ်ဳပ္ခံတို႔ရွိေနၾကျခင္း၊ ကမၻာႀကီးလံုးေနျခင္း…စသည္မ်ားသည္…သဘာဝဟုတ္ပါသလား..။

ဒါမွမဟုတ္…သဘာဝႏွင့္ဆန္႔က်င္ေနပါသလား..။

တကယ္လို႔…ဥပမာေပးခ်က္က..သဘာဝေတြပါဆိုရင္လည္း…

သဘာဝမဟုတ္ေသာအရာေတြ..လူႏွင့္လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ..သက္ရွိသက္မဲ့အားလံုးမွာ..ရွိပါသလား..။

ရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္လည္း…ဘယ္အရာေတြက ဆန္႔က်င္ေနပါသလဲ..။ ဘယ္လိုပုံသ႑န္နဲ႔ဆန္႔က်င္

ေနပါသလဲ။

အထူးသျဖင့္…ဝိုင္းဝန္းေပးေစခ်င္မိတာကေတာ့…လူေတြမွာျဖစ္ေပၚေလ့ရွိတဲ့…သဘာဝစိတ္နဲ႔…

သဘာဝမဟုတ္ေသာ စိတ္ကို…ကြဲျပားစြာ..ေဖၚေဆာင္ၾကေစခ်င္ပါတယ္..။

ဥပမာ..လူတစ္ေယာက္…ထမင္းစားေနခ်ိန္မွာျဖစ္ေနတဲ့…စိတ္ျဖစ္စဥ္တိုင္း…သဘာဝစိတ္….

ျဖစ္ေနသလား…ဒါမွမဟုတ္…ဘယ္အခ်ိန္မွာ..ဆန္႔က်င္ေနပါသလဲ…။ ဒီလိုပဲ..အိမ္ေထာင္ျပဳၾကတဲ့..

အမ်ဳိးသားနဲ႔အမ်ဳိးသမီးတို႔ရဲ႕စိတ္ေတြဟာ..သဘာဝစိတ္ပဲလား…။ ဒါမွမဟုတ္…ဘယ္အခ်ိန္ဟာ…

သဘာဝမဟုတ္တဲ့စိတ္အျဖစ္..သဘာဝကို ဆန္႔က်င္ေနပါသလဲဆိုတာ……လူပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔…

အျခားသက္ရွိသက္မဲ့…မ်ားစြာမ်ားထဲမွ…ထုတ္ႏႈတ္လ်က္…လူကိုအသားေပးကာ………

မေျပာင္းလဲေသာ..သဘာဝနဲ႔စိတ္ေနစိတ္ထား (သို႔) ေျပာင္းလဲေနတဲ့…သဘာဝႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္

(သဘာဝလြန္) စိတ္ေနစိတ္ထားျဖစ္တယ္္ဆိုတာ…..ကိုယ္တိုင္နားလည္မိသမွ်..ရင္ဖြင့္ေပးၾကပါရန္…

တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္…။

About tharli kar

tharli kar has written 10 post in this Website..