ဒီေန႕မနက္ MRTV-4 ကေန ေငြက်ပ္တစ္ေသာင္းတန္ ထြက္မည့္အေၾကာင္း ေၾကျငာသြားပါတယ္။
ရံုးေရာက္ေတာ့ ေမးလ္ထဲကို၀င္ထားတဲ့ ဆရာခင္ေမာင္ညိဳ(ေဘာဂေဗဒ)ရဲ႕ အျမင္ေလးကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးလုိက္ပါတယ္။

က်ပ္တစ္ေသာင္းတန္ကို Aေၾကာင္းျပဳ၍

၁။ ငါးေထာင္က်ပ္တန္ မထြက္မီႏွင့္ ထြက္ၿပီးခ်ိန္ကလည္း ေစ်းနႈန္းမ်ား တက္မည္၊ ေငြေဖာင္း
ပြမႈ ျမင့္မားမည္ဟု တြက္ဆခဲ့ၾကေသာ္လည္း မျဖစ္ခဲ့ပါ။ ငါးေထာင္တန္သည္ ျပည္သူလူထု
Aထူးသျဖင့္ Aေျခခံလူတန္းစားAတြင္းသို႔ ပ်ံ႕ႏွ႔ံေရာက္ရွိမႈ နည္းပါးသျဖင့္ Aခ်ိန္Aတန္
ၾကာသည္Aထိ ငါးေထာင္က်ပ္တန္ကို မျမင္ဖူးသူမ်ား ရွိခဲ့သကဲ့သို႔ ငါးေထာင္တန္ကို
မိတၱဴကူးၿပီး လိမ္လည္သူမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။
၂။ တစ္ေသာင္းက်ပ္တန္ ထြက္သည္ကို Aေၾကာင္းျပဳ၍ Aေထြေထြ ေစ်းႏႈန္းမ်ား တက္မည္၊
ေငြေဖာင္းပြမႈ ျမင့္မားလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါUီးမည္။ ေစ်းကစားမႈမ်ားလည္း Aတန္Aသင့္
ရွိႏိုင္ပါသည္။
၃။ လက္ရွိAေျခAေနတြင္ Aေထြေထြကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္း တက္သည့္ႏႈန္း (ေငြေဖာင္းပြမႈ
ႏႈန္းသည္ ဆယ္ဂဏန္းေAာက္တြင္သာရွိၿပီး ေမာ္ေတာ္ကားကဲ့သုိ႔ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၏
ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ ဆန္စပါးကဲ့သုိ႔ေသာ လယ္ယာထြက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းေနခ်ိန္ ျဖစ္ပါ
သည္။ ဤAေျခAေနတြင္ Aေထြေထြကုန္ေစ်းႏႈန္း (ေငြေဖာင္းပြႏႈန္း) သိသိသာသာ
တက္ရန္ AလားAလာ နည္းပါသည္။
၄။ တစ္ေသာင္းတန္သည္ သာမန္ျပည္သူလူထု လက္တြင္းသို႔ ပ်ံ႕ႏွ႔ံရန္ ငါးေထာင္တန္ထက္
ပုိၾကာUီးမည္ဟု တြက္ဆပါသည္။
၅။ လုပ္ငန္း ႀကီးႀကီးမားမား လုပ္သူမ်ားAတြက္ တစ္ေသာင္းတန္ေၾကာင့္ ေငြသယ္ယူရာတြင္
ပိုAဆင္ေျပသြားေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ AေျခခံေငြAေပးAယူလုပ္သည့္ စနစ္Aစား ခ်က္
လက္မွတ္ Aေျခခံ၍ ဘဏ္Aသံုးျပဳမႈ တြင္က်ယ္တိုးတက္ရန္ လိုAပ္ပါသည္။
ခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)
၇.၆.၂၀၁၂
ည (၇.၀၀) နာရီ

About Phaung Phaung

has written 25 post in this Website..

သစ္တစ္ပင္ေကာင္းလို႕ ငွက္တစ္ေသာင္းနားႏိုင္ တဲ့သူျဖစ္လို၏....