ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္မ်ားအား အရည္အခ်င္းျပည့္၀ၿပီး ျပည္သူမ်ားကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ေသာ၊ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားျပဳ အမာခံမ်ားျဖစ္ေစေရး၊ ျပည္သူက ယံုၾကည္အားကိုးေသာ ျပည္သူ႕ပါတီႀကီးျဖစ္ေစေရး၊ ပါတီအဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီ နည္းစနစ္အရ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သည့္ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား အဆင့္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းအား တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပ်ံ႕ႏွံ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊
ယခုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပထမအဆင့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု မ်ားရွိ ပါတီ၀င္မ်ားမွ အုပ္စုေခါင္းေဆာင္၊ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္မ်ားကို မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ပဏာမေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) တြင္လည္း အဆိုပါေရြးခ်ယ္ပြဲကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ (၈-၅-၂၀၁၂)ရက္ေန႔ နံနက္ ၀၉း၀၀ နာရီအခ်ိန္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ရွမ္းျပည္နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ ၾကံ့ဖြတ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး (၁)ဦး၊ EC ၂ ဦး စုစုေပါင္း (၃)ဦး တက္ေရာက္ေစၿပီး ၄င္းတို႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ နယ္ေျမအေျခအေနသံုးသပ္ခ်က္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ပါတီ၏ ဆက္ဆံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ၏ဆက္ဆံေရး၊ ပါတီႏွင့္ျပည္သူဆက္ဆံေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူဆက္ဆံေရး အေျခအေနမ်ားကို အစီရင္ခံစာျပဳစုလာရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
သို႔ပါ၍ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ ၁၀-၅-၂၀၁၂ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ေအာက္ေျခရပ္/ေက်းအဆင့္ က်စ္လစ္ခိုင္မာစြာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းအရ အေျခခံအဖြဲ႕၊ အေျခခံအဖြဲ႕စိတ္ႏွင့္ အေျခခံအဖြဲ႕စုမ်ားအား ပါတီ၀င္ အနည္းအမ်ားေပၚမူတည္ၿပီး ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ အေျခခံအဖြဲ႕မ်ားထဲမွ ေခါင္းေဆာင္၊ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ပါတီ၀င္မ်ားမွ မဲေပးေရြးခ်ယ္ေစခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမႈ အေျခအေနအား ၂၅-၅-၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံအစည္းအေ၀းေခၚယူၿပီး သံုးသပ္ခ်က္မ်ား တင္ျပေစခဲ့သည္။
ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)တြင္ ခရိုင္(၁)ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္(၁၀)ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲအဆင့္ (၇)ခုရွိၿပီး ရပ္ကြက္ (၁၄၃ ) ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု (၂၃၀)အုပ္စု၊ ရြာေပါင္း(၂၉၀၈)ရြာခန္႔ ရွိတဲ့အနက္ အုပ္စုေခါင္းေဆာင္၊ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ပထမဦးစြာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ၄င္းတို႔ထဲမွ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက်က် ၀င္ေရာက္ ေရြးခ်ယ္ ခံရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီ၀င္တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ကိုလည္း (၄-၆-၂၀၁၂)ရက္ေန႔မွ (၉-၆-၂၀၁၂)အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ရာ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ ပါတီေကာ္မတီ၀င္ အေဟာင္း (၁၅)ဦးႏွင့္ အုပ္စုေခါင္းေဆာင္၊ ဒုေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲမွ မဲအမ်ားဆံုးရရွိသည့္ ပါတီ၀င္ (၁၅)ဦးႏွင့္ ခရိုင္/ျပည္နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မွ ႀကီးၾကပ္ၿပီး အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပါတီ၀င္မ်ားမွ လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆႏၵမဲေပးစနစ္ျဖင့္ အသီးသီး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လွ်က္ရွိၿပီး မနက္ျဖန္မွာ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုး အၿပီးသတ္ ေရြးခ်ယ္ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီ၀င္တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။ ထိုသို႔ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ျပည္နယ္ပါတီမွ (၁)ဦး၊ ခရိုင္ပါတီမွ (၁)ဦး၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃)ဦး စုစုေပါင္း (၅)ဦးျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္မ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ (၁၅)ဦးမွ ေအာက္ပါက်မ္းသစၥာဆိုၾကရေၾကာင္း-
ကၽြႏ္ုပ္သည္ – ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအဆင့္ဆင့္၏ ဦးေဆာင္မႈကို ခံယူပါမည္။
– ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္အျဖစ္ ထာ၀ရ ခံယူပါမည္။
– ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေပၚ ဘယ္ေတာ့မွ သစၥာမေဖာက္ပါ။ မည္သူ႕အေျခအေနတြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေပၚ ထာ၀ရ သစၥာရွိပါမည္။
– ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ရည္မွန္းခ်က္၊ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားကို အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။
– ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ သစၥာေစာင့္သိရိုေသပါမည္။
– ဒို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးကို အၿမဲတမ္း ခံယူက်င့္သံုးပါမည္။
– ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္။
ခရိုင္အဆင့္ေရြးခ်ယ္ပြဲကိုလည္း ၁၄-၆-၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ျပည္နယ္ပါတီရံုးခန္းမမွာ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ (၁၅)ဦးလံုး တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ရာ စုစုေပါင္း (၁၅၀)ဦးျဖစ္ၿပီး ၄င္း ေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္(၁၅၀)ဦးထဲမွ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းျဖင့္ ပဏာမ (၉)ဦး ေရြးခ်ယ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္း(၉)ဦးႏွင့္ လက္ရွိ ခရိုင္ေကာ္မတီ၀င္ (၉)ဦးတို႔မွလည္း ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းအရ တက္ေရာက္သူအားလံုးမွ လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆႏၵမဲမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၾကမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါသည္။
အလားတူ ျပည္နယ္အဆင့္ ေရြးခ်ယ္ပြဲကိုလည္း ၁၅-၆-၂၀၁၂ ရက္ေန႔မွာ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမွ (ပ)ေခါင္းေဆာင္၊ (ဒု)ေခါင္းေဆာင္ေပါင္း(၂)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၃၀)ဦးႏွင့္ ခရိုင္မွ (၉)ဦး ေပါင္း (၃၉)ဦးတို႔မွ (၁၅)ဦးေရြးခ်ယ္ၿပီး ၄င္း (၁၅)ဦးႏွင့္ ယခုလက္ရွိ (၁၅)ဦး ေပါင္း (၃၀)ဦးတို႔မွလည္း လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆႏၵမဲ ေပးစနစ္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း အၾကမ္းဖ်င္းသိရွိရပါေၾကာင္း ပါတီ၀င္ (၁)ဦးမွ ေျပာၾကားပါသည္။
တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အားလံုးမွာ တစ္ၿပိဳင္နက္ က်င္းပတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ဒီလိုက်င္းပတာဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ အမွန္တကယ္ အခ်ိန္ေပးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူ၊ ျပည္သူမ်ားမွ တင္ေျမွာက္သည့္ စစ္မွန္ေသာ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားေပၚထြက္လာႏိုင္တယ္လို႔ယူဆရပါတယ္။ တကယ္လို႔သား က်င္႔ၾကံ ျပဳလုပ္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ ေကာင္းမြန္တဲ႔ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းၾကီးစီကို ျပည္ေထာင္စုၾက႔ံခိုင္ေရးႏွင္႔ဖြင္႔ျဖိဳးေရးပါတီအမွတ္တကယ္ေလွ်ာက္လွမ္းေနတာကို လက္ခံရမွာေပါ႔။သို႔မဟုတ္ပဲ အရင္လမ္းစဥ္မ်ားအတိုင္း ကိုယ္႔လူကိုေရြး မဲေပးေၾကးဆိုလွ်င္ေတာ႔ျဖင္႔ ျပည္သူကိုလွည္႔စားတာလြန္လြန္းသြားျပီေပါ႔ဗ်ာ။ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွာ ယခုလိုဒီမိုကေရစီဆန္ဆန္ စနစ္တက် ေနရာျပန္လည္ေရြးေနတာဟာ ေကာင္းမြန္တဲ႔အလားအလာပါပဲလို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။

About anybody

any body has written 4 post in this Website..