အိပ္ထမတင္က ဗိုက္ခ်ပ္တယ္ထင္သူမ်ားအတြက္.. သတင္းမေကာင္းပါ။
အိပ္ထမတင္အၾကိမ္ ၂သိန္းခြဲလုပ္မွ ဗိုက္အဆီ ၁ေပါင္က်သတဲ့ေလ..။ အမွ်..အမွ်..
ဗိုက္ၾကြက္သားနဲ့.. အေပၚကအဆီျပင္က..သီးသန္႔ၾကီးျဖစ္ေနတာကို..

ဆိုေတာ့. ဗိုက္က်ခ်င္.ေအာက္က နည္း၃နည္း.. အတိုင္းလုပ္ပါတဲ့..

The 3-Step Strategy to a Flat Stomach

By Rachel Cosgrove
Tue, Jun 05, 2012

..

Step 1: Exercise

But not so fast with the crunches! It takes 250,000 crunches to burn one pound of fat. And working those muscles underneath won’t matter if you still have a layer of fat covering them. Plus, crunches are one of the main culprits of back injuries, according to recent research. You won’t look so good on the beach if you’re bent over with an achy back. Instead, try these core-stabilization exercises to build the strong, sleek, sexy stomach `you’re after:

 • Pushup: Get down on all fours and place your hands on the floor so that they’re slightly wider than your shoulders. Lower your body until your chest nearly touches the floor. Pause at the bottom, and then push yourself back to the starting position as quickly as possible. If your hips sag at any point during the exercise, your form has broken down. Consider that your last repetition and end the set.
 • Plank: Start to get into a pushup position, but bend your elbows and rest your weight on your forearms instead of on your hands. Your body should form a straight line from your shoulders to your ankles. Brace your core by contracting your abs as if you were about to be punched in the gut. Hold this position while breathing deeply.
 • Hip Raises: Lie face up on the floor with your knees bent and your feet flat on the floor. Raise your hips so your body forms a straight line from your shoulders to your knees. Hold for up to 5 seconds in the up position, then lower your body back to the starting position.

Also use combo exercises, which target more than one muscle group, to get your heart pumping and ramp up your metabolism for up to 48 hours after your workout.

 

Step 2: De-Stress ( Stress ေတြေလွ်ာ့ခ်)

When stress is high, a hormone called cortisol shoots up. And high cortisol levels equal high belly fat. Take at least 10 to 15 minutes a day to decompress and reduce your cortisol levels, and a flat stomach will be one less thing to worry about. Some ideas for de-stressing:

 • Slip into a hot bubble bath with lavender
 • Stretch or do yoga poses in silence
 • Write each day in a dedicated journal
 • Laugh (even if you don’t feel like laughing!)

Step 3: Eat Right ( မွန္မွန္ကန္ကန္စား ..ေရေသာက္)

Fuel your body with belly-fat burning foods that stabilize your blood sugar. These includes lots of fruits and vegetables, lean protein, and good fats. Some rules to follow:

 • Eat one to two servings of vegetables at every meal. If you eat four to five low-cal meals a day like you should, you’ll rack up four to 10 servings of vegetables a day!
 • Drink lots of water. Good’ol’ H2O curbs dehydration, which is easily confused with hunger. Aim for at least 64 ounces (that’s eight 8-ounce glasses) of water a day.
 • Consume high-quality protein at each meal. High-protein foods take more work to digest, metabolize, and use, which means you burn more calories processing them. They also take longer to leave your stomach, so you feel full sooner–and longer.
 • Don’t be afraid of fats. Eat lots of omega-3-rich foods such as olive oil, avocado, fish and nuts, which increase fat oxidation to help keep you slim (fat oxidation is the body’s way of breaking down large fat molecules into smaller ones that can be used for energy).

http://health.yahoo.net/articles/fitness/3-step-strategy-flat-stomach

kai

About kai

Kai has written 968 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.