ဒုတိယအပိုင္း 

ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံ က ေရကာတာ နဲ႕ ဆည္ေတြ ကိုဆက္လက္ျပီး ေလ့လာရေအာင္၊

 


ျမင္ကြင္းက်ယ္ ႐ႉခင္းေတြကို႐ိုက္လို႕ရေအာင္

 ေလယာဥ္ေတြ နဲ႕ ေကာင္းကင္ေပၚတက္ျပီး 

ဓာတ္ပုံေတြကို ခဲရာခဲဆစ္ ႐ိုက္လာၾက တာ၊


က်ေနာ္တို႕ကေတာ့ ဇိမ္ရွိရွိနဲ႕ အလြယ္တကူၾကည့္ ခြင့္ရတာ   

 

Gariep Dam

၁၉၆၆ ကစတင္ေဆာက္လုပ္ျပီး ၁၉၇၁ တြင္ ဖြင့္လွစ္တာ    ( ၄၁ ႏွစ္ ေတာင္ ၾကာေညာင္းခဲ့ပါျပီ)


GARIEP DAM

http://www.dwaf.gov.za/orange/mid_orange/gariep.aspx

 

The Gariep Dam (formerly known as the Hendrik Verwoerd Dam) forms the largest storage reservoir on South Africa with a total storage of approximately 5 500 million m3 and a surface area of more than 370 km2 when full. The dam is the central structure of the original Orange River Project which involves the supply of water to parts of the Vaal, Fish and Sundays catchments as well as to irrigation along the Orange river itself.

Water from the Gariep Dam is released downstream into the Vanderkloof Dam through four generators which are each capable of producing 90 MW of electricity at a flow rate of approximately 200 m3/s. The hydro-power plant can therefore provide up to 360 MW of electricity at a flow rate of 800 m3/s.

The Gariep Dam is 88m high (90.5m above foundation level), with a crest length of 914m and contains approximately 1.73 million m3 of concrete. It is situated in a gorge at the entrance to Ruigte Valley some 5km east of Norvalspont. It is a combined gravity and arch dam built entirely of concrete. Since the gorge at the dam site is too wide to allow a complete arch, only the central portion is arched. The two concrete flank walls were needed to form artificial gravity abutments for the main arch. The dam is a double curvature structure i.e. it is shaped like an egg shell making it one of the most impressive and aesthetically appealing dams in South Africa.

Gariep Dam was the first dam where the construction was put out to tender by the DWAF who had previously planned, designed and constructed all major water works commissioned in South Africa. The tender was awarded to Union Corporation/Dumez Borie Dams in 1966 and it was commissioned in 1971.

————————

၁၉၉၇ က ျပီးတာ ( ၁၅ ႏွစ္ ၾကာျပီေပါ့)

Katse Dam

http://www.dwaf.gov.za/orange/up_orange/katsedam.aspx

The key to the Lesotho Highlands Water Project is the breathtaking Katse Dam which has recently (1997) been completed in the Malibamatso Valley just below the Bokong River confluence.

This dead storage is approximately 430 million m3 with the result that the effective live storage behind Katse Dam is reduced from the total storage capacity of 1 950 million m3 to 1520 million m3.

The Katse Dam is a double curvature concrete arch dam with a crest length of 710m and contains 2.3 million m3 of concrete. The catchment area of the dam is 1867 km2

————

Vanderkloof Dam

၁၉၇၁ ကစတင္ေဆာက္လုပ္ျပီး ၁၉၇၇ တြင္ ဖြင့္လွစ္တာ

 ( ၃၅ ႏွစ္ ေတာင္ ၾကာခဲ့ပါျပီ)

Vanderkloof Dam

http://www.dwaf.gov.za/orange/mid_orange/vanderkl.aspx

The Vanderkloof Dam was designed by a consortium of local and overseas consultants and constructed by the Department of Water Affairs and Forestry. Construction started in April 1971 and the dam was finally commissioned in September 1977.

The hydro-power plant can therefore provide up to 240 MW of electricity at a flow rate of 400 m3/s.

——————————–

Bloemhof Dam

၁၉၆၀ နဲ႕ ၁၉၇၀ ၾကား အေႏွာင္းပိုင္း ကစတင္ေဆာက္လုပ္ျပီး ၁၉၇၀ တြင္ ဖြင့္လွစ္တာ

 (ခုဆို ၄၂ ႏွစ္ ေတာင္ရွိပါျပီ)

Orange

http://www.dwaf.gov.za/orange/vaal/bloemhof.aspx

Bloemhof Dam is situated on the Vaal River, downstream of Vaal Dam approximately 2km upstream of the town of Bloemhof. The dam, originally known as Oppermansdrif Dam was constructed during the late sixties and was commissioned in 1970. It is a composite dam comprising earthfill flanks on each side of a 305m long central concrete spillway. Due to the flat topography of the area, the dam wall is very long with a total crest length of 4 270m and a maximum wall height of only 35.2m above deepest foundation level.

Bloemhof Dam was constructed to impound runoff originating below the Vaal Dam to meet the needs of users in the Lower Vaal River area. The dam supplies water to various industrial and municipal users although most of the water released from the dam is used for riparian irrigation along the Vaal River totaling 17 000ha. Water is also released from Bloemhof Dam to augment supplies to the Vaalharts Government Water Scheme where approximately 37 000ha are under irrigation. 

————–

Orange River Project

DWAF: Orange River Project

http://www.dwaf.gov.za/orange/low_orange/default.aspx

—————–

Boegoeberg Dam

http://www.dwaf.gov.za/orange/low_orange/boegoebe.asp

————–

Vaal Dam


၁၉၃၈ က ျပီးလို႕ ခုဆိုရင္ ၇၄ ႏွစ္ ေတာင္ ရွိျပီ မဟုတ္ဘူးလား?

Orange

http://www.dwaf.gov.za/orange/vaal/vaaldam.aspx

At full supply level¸ the Vaal Dam can store 2 536 million m3/a with a surface area of approximately 320 km2 making it a relatively large and shallow reservoir.

Vaal Dam forms the central storage reservoir for the Vaal River water supply system which supplies water to the industrial powerhouse of the whole country. The area supplied from the Vaal River System, generates more than 50% of South Africa’s gross geographical product (GGP), more than 80% of the country’s electricity and includes some of the largest gold, platinum and coal mines in the world. Vaal Dam is therefore of great importance to South Africa and a key component of the water supply infrastructure for Gauteng and the surrounding provinces…

The construction of Vaal Dam started during the depression of the early thirties and the dam was completed in 1938 with a wall height of 54.2m above lowest foundation and a full supply capacity of 994 million m3. The dam is a concrete gravity structure with an earthfill section on the right flank. It was built as a joint venture by Rand Water and the Department of Irrigation (now known as the Department of Water Affairs and Forestry).

About Kyaemon

Kyae Mon has written 715 post in this Website..

Likes to post news and educational items.

   Send article as PDF