ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျမစ္မ်ား၏ ေရနည္းရာသီကာလ ကုန္ဆံုးၿပီး ေရမ်ားရာသီသို႔ စတင္ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္၍ မုတ္သုံရာသီအစ မုိးဦးကာလမ်ားတြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္း၊ ေလျပင္းမ်ားတုိက္ခတ္ျခင္းႏွင့္အတူ ျမစ္ေရမ်ား ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ျမစ္ေရျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေရနည္းခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ရွိေသာ သဲေသာင္မ်ား၊ ကၽြန္းမ်ားေရျမႇဳပ္၍ ေရမႊာေပါက္ျဖတ္လမ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ျမစ္ေရတက္လာမႈေပၚမူတည္၍ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ေရယာဥ္မ်ား အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ခုတ္ေမာင္းသြားလာႏုိင္ၾကေစရန္ လိုအပ္ေသာ ေရလမ္းညႊန္ အမွတ္အသားမ်ားကို ျပသထားမည္ျဖစ္၍ အေလးထားလုိက္နာၾကရန္ လိုအပ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ရာသီဥတုဒဏ္ေၾကာင့္ စိုက္ထူျပသထားေသာ အမွတ္အသားမ်ား ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆံုးႏုိင္သျဖင့္ ေရယာဥ္မ်ားအနျဖင့္ ဂ႐ုျပဳေမာင္းႏွင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ေရမ်ားခ်ိန္ကာလ၌ ေရစီးသန္ျခင္း၊ ၀ဲလွည့္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။ ေရအနက္ မလံုေလာက္သည့္ ေရမႊာေပါက္ ျဖတ္လမ္းမ်ားအား အသံုးျပဳခုတ္ေမာင္းျခင္းမျပဳၾကရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္ေရလမ္းအတုိင္း မိမိေရယာဥ္၏ စက္အားႏွင့္ ေရစီးႏႈန္းကုိ ဂ႐ုျပဳေမာင္းႏွင္ၾကရန္လိုအပ္သည္။ ျမစ္ကူးတံတားႀကီးမ်ား၏ ေရလယ္တုိင္အ၀င္ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ ေရယာဥ္မ်ား ၀င္ေရာက္ရမည့္အေပါက္၌ အစိမ္းေရာင္ႀတိဂံအမွတ္အသား ျပသထားၿပီး မ၀င္ရမည့္အေပါက္၌ အနီေရာင္ၾကက္ေျခခတ္အမွတ္အသားျပသထားသည္။ ေရျမဳပ္ေနသည့္ ေရလယ္တုိင္အုတ္ခံုမ်ားကို အနီေရာင္ျမားျဖင့္ တံတားေပါင္ေပၚမွ ျပသထားသည္။ ေရမ်ားခ်ိန္တြင္ ျမစ္ကူးတံတားႀကီးမ်ား၏ ေရလယ္တုိင္အုတ္ခံုမ်ားမွာ ေရျမဳပ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ေရလယ္တုိင္ ႏွစ္ခုၾကား၌ ေရစီးသန္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ရယာဥ္မ်ား ျမစ္ကူးတံတားေရလမ္းမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ျဖတ္သန္းရာတြင္ လံုေလာက္ေသာ အကြာအေ၀းမွ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းေၾကာင္းမွန္ရယူ၍ စက္ႏွင့္ တက္မထိန္းစနစ္မ်ားကို ႀကိဳတင္စစ္ေဆးၿပီးမွ ျဖတ္သန္းၾကရန္ႏွင့္ တံတားအ၀င္ေရလမ္းမ်ား၌ ေရယာဥ္ႏွစ္စင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ခုတ္ေမာင္းျခင္း မျပဳၾကရန္ လုိအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏွစ္စင္းတြဲ တြန္းေရးယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိသယ္ေဆာင္၀န္အားႏွင့္ စက္အားကို အထူးခ်င့္ခ်ိန္တြက္ဆ၍ ဂ႐ုျပဳေမာင္းႏွင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ မႏုိင္၀န္ကုိ သယ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳး မျပဳၾကရန္ႏွင့္ ျမစ္ကူးတံတားႀကီးမ်ားအား ျဖတ္သန္းရာတြင္ တြဲႏွစ္တြဲျဖင့္ ျဖတ္သန္းျခင္းမျပဳလုပ္ဘဲ တြဲတစ္တြဲခ်င္းျဖင့္သာ ျဖတ္သန္းၾကရန္လိုအပ္သည္။ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ ေလျပင္းတုိက္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ မုိးေမွာင္က်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚသည့္အခါ ေရယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္မျဖစ္ေစေရးအတြက္ အထူးဂ႐ုျပဳေမာင္းႏွင္ၾကရန္ႏွင့္ ေလျပင္းတုိက္ခတ္စဥ္ ေရယာဥ္မ်ားလုိက္နာရမည့္ နည္းဥပေဒမ်ားအတိုင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနက ေရလမ္းသတိေပးႏႈိးေဆာင္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..