ဧရာ၀တီတိုင္း  ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႔နယ္  က်ံဳ လမ္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ပိုင္  က်ီးတပင္္ အုပ္စု တြင္  စားက်က္ေၿမမ်ားကေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ

တစ္ဧက ၃၀၀၀ နုန္းေကာက္ခံေႀကာင္းႏွင္႔တစ္ခ်ိဳ႔ စားက်က္ ေၿမမ်ား ကို သိမ္းယူေရာင္းစားေႀကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင္႔ပတ္သက္၍  က်ီးတစ္ပင္ အုပ္စု ရွိေက်း၇ြာ လယ္သမား မ်ားထံ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ      စားက်က္ေၿမ တဧကလွ်င္၃၀၀၀ေပးရန္ေကာက္ခံခဲ႔ပါသည္။

လယ္သမားမ်ားကလည္း ေပးပါသည္။  ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက   ၁၄ဧက ရွိေသာ လယ္သမား ဦး၀င္းေအာင္ ထံမွ ၄ဧက သိမ္းယူ ကာ ေရာင္းစားေႀကာင္း

လယ္သမား တစ္ခ်ိဳ႔ ထံမွ လည္း သိမ္းယူ ေရာင္းစားေႀကာင္းသိရၿပီး ၎ ဦး၀င္းေအာင္မွ  ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သို႔ လက္မွတ္ေ၇းထိုး   တင္ၿပ တိုင္တန္းေႀကာင္း သိရပါသည္။

ပန္းတေနာ္ ၿမိဳ႔နယ္ ရွိ လယ္ သမားမ်ားမွ ေက်၇ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အား၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္မွ အၿမန္ဆံုး အေရးယူေပးပါရန္ လိုလားလွ်က္ရွိပါသည္။

 

About Mr. human

Mr. human has written 6 post in this Website..